Zeleno omrežje Slovenije


V Skupini Abena, kjer zagotavljajo izdelke za nego in oskrbo, od pripomočkov za inkontinenco, izdelkov za nego, zaščitnih sredstev, do izdelkov za gostinstvo, rešitev za ravnanje z odpadki, izdelkov za čiščenje idr., so prepričani, da lahko trajnostni razvoj dosegamo le skupaj. Del skupine je tudi slovensko podjetje Abena – Helpi d.o.o. Svojim kupcem omogočajo izračun vpliva njihovih izdelkov na okolje na podlagi 16 faktorjev. Kot pravi direktorica Maja Weiss, iščejo krožne poslovne modele. V letu 2021 so reciklirali kar 87,7 % odpadkov iz glavne proizvodnje na Danskem in so med prvimi, ki otroške pleničke Bambo Nature ponujajo v papirnati embalaži.


Skupina Abena, katere del je slovensko podjetje Abena – Helpi, je objavila prvo poročilo o trajnostnem razvoju 2021-2022. Kaj je bilo prednostno na vaših strateških področjih?

Naše prvo poročilo o trajnostnem razvoju vidimo kot povzetek naše poti na področju trajnosti in predstavitev zadanih ciljev do leta 2030. Hkrati s prvo analizo vsebinskih področij in njihovo kombinacijo s podatki, ki so zbrani iz različnih subjektov skupine, tudi v Sloveniji ustvarjamo temelj za prihodnji napredek in meritve.

V poslovnem letu 2021/2022 smo bili dejavni na štirih strateških področjih trajnostnega razvoja. Eno področje so podnebne spremembe. Večina naših izpustov CO₂ je posledica porabe energije. Te zmanjšujemo s prehodom na obnovljive vire energije, z zmanjšanjem porabe surovin za proizvodnjo ter poudarkom na okoljskih znakih in certifikatih neodvisnih institucij. Drugo področje je krožno gospodarstvo, saj kot proizvajalec izdelkov ustvarjamo veliko odpadkov. V letu 2021 smo reciklirali kar 87,7 % odpadkov iz naše glavne proizvodnje na Danskem. V izdelke si prizadevamo vključevati materiale naravnega izvora in reciklirane materiale. Pri tretjem področju ljudje in družba se dobro zavedamo, da poleg naših zaposlenih s ponudbo izdelkov iz Vzhodne Azije neposredno ali posredno pozitivno vplivamo na tisoče delovnih mest v naši dobavni verigi. Pri več kot 2.000 zaposlenih, od tega nas je 20 v slovenski ekipi, želimo zagotavljati varne delovne pogoje, spodbujati enakost in zmanjšati število poškodb, povezanih z delom. Četrto področje so okoljski standardi in certifikati. Z njimi želimo pomagati strankam pri orientaciji v precej nepreglednem svetu trajnostnega razvoja. Preverjeni certifikati in okoljski znaki neodvisnih institucij so tudi način merjenja napredka in uspešnosti samega proizvajalca. Abenine lastne proizvodnje danes obsegajo kar 16 certifikatov.

K doseganju trajnostnih ciljev želite pomagati tudi vašim strankam, npr. z izračuni ocen življenjskega cikla izdelka (LCA). Na kakšen način pristopate k temu in koliko vaše stranke to uporabljajo?

Drži. V skupini Abena vidimo trajnostni razvoj kot nekaj, kar lahko dosegamo skupaj. Poleg zaposlenih in naših dobaviteljev želimo tudi našim kupcem omogočiti bolj trajnostno izbiro. Razvili smo orodje za izračun vpliva izdelkov na okolje, t. i. izračun LCA (Life Cycle Assessment), ki na podlagi 16 faktorjev skozi celoten življenjski cikel izdelka upošteva vse pridobitve iz okolja (npr. surovine) in izpuste, ki jih spuščamo v okolje (npr. CO₂). Tako lahko opravimo primerjavo različnih kombinacij surovin, embalažnih rešitev, načinov prevoza in ravnanja ob koncu življenjske dobe ter prilagajamo izdelke posebej za naše stranke.

Izračuni so na voljo na zahtevo stranke in doslej je bilo narejenih več kot 2.500 izračunov. V Sloveniji je to relativno novo, zato tudi kupci še ne povprašujejo po tem in zaenkrat glavno vlogo pri izbiri izdelka še vedno igrata cena in uporabniška izkušnja. A verjamemo, da se bo tudi to spremenilo, saj vidimo, da so izračuni LCA že pomemben del nakupne odločitve na »zrelejših« trgih, na primer na Danskem in Švedskem, povpraševanje pa narašča tudi na Finskem, Norveškem in v Nemčiji.

ABENA - primerjava izpustov CO2
ABENA – primerjava izpustov CO2

Vaša glavna dejavnost je proizvodnja pripomočkov za inkontinenco, otroških in drugih izdelkov za enkratno uporabo. Kako odgovarjate na izzive z vidika trajnosti, krožnosti in eko dizajna pri snovanju teh izdelkov?

Najprej velja omeniti, da so izdelki za enkratno uporabo kljub slabemu prizvoku in kritikam v nekaterih primerih boljša rešitev kot izdelki za večkratno uporabo, npr. za zagotovitev visokih higienskih standardov, kar je še posebej pomembno v zdravstvenem sektorju. V Abeni si sicer prizadevamo ponujati čim bolj trajnostne izdelke, ki obenem ustrezajo strogim standardom kakovosti. Iščemo krožne poslovne modele, npr. recikliranje osebne varovalne opreme. Pripomočki za inkontinenco in otroške pleničke, ki ne ustrezajo našim strogim standardom glede kakovosti, se prodajajo drugemu podjetju, ki vpojne izdelke reciklira. Plastična embalaža se reciklira v plastične palete za letalsko industrijo.

Velik poudarek dajemo tudi izvoru in porabi materialov. Proizvajamo čim tanjše pripomočke za inkontinenco, a dovolj vpojne za potrebe uporabnikov. Tanjši izdelki nam omogočajo optimizirano pakiranje, kar pomeni, da lahko v enako število kartonskih škatel shranimo več izdelkov. Nenazadnje se za prevoz lažjih izdelkov porabi manj goriva in seveda manj, kot je uporabljenih surovin, manj odpadkov nastane.

Kako pa je na področju embalaže?

Kar se tiče embalaže, smo zelo ponosni, da smo med prvimi proizvajalci, ki ponujajo otroške pleničke tudi v papirnati embalaži. Naše otroške plenice Bambo Nature, ki so kot prve na svetu že pred več kot 25 leti osvojile priznano okoljsko oznako »Nordic Swan Ecolabel«. So namreč na voljo tudi v embalaži iz skandinavskega papirja, s certifikatom Sveta za nadzor gozdov FSC®. Embalažo je mogoče reciklirati z ostalimi gospodinjskimi odpadki iz papirja.

Pri embalaži iz plastike pa so tako otroške plenice kot pripomočki za inkontinenco na voljo v novem pakiranju, ki vsebuje 30 % popotrošniško reciklirane plastike (PCR). Reciklirani materiali izvirajo iz plastičnih odpadkov gospodinjstev, ki so skrbno očiščeni in razvrščeni po razredih.

V novi petletni poslovni strategiji poudarjate trajnostnost. Kaj so vaše ključne usmeritve in kako jih boste uresničevali?

Gotovo nekaj že pove dejstvo, da je trajnostnost del naše vizije, da želimo zagotavljati najboljšo kakovost življenja uporabnikom naših izdelkov – vedno z mislijo na trajnostnost. Za nas sta poslovna uspešnost in trajnostni razvoj povezana, njuna skupna točka pa inovativnost. Torej, za dosego zastavljenih poslovnih in trajnostnih ciljev znotraj naše petletne poslovne strategije bomo nenehno iskali nove pristope v proizvodnji in nove poslovne modele znotraj krožnega gospodarstva. Trajnostni razvoj na srečo ni več le modna muha, ampak resno delo, podkrepljeno s številkami, okoljsko zakonodajo in nenazadnje zahtevami vedno bolj osveščenih in trajnostno usmerjenih kupcev.

Do leta 2030 ste si zadali več zavez. Med njimi so trije podnebni cilji in štirje cilji trajnostnega razvoja agende Združenih narodov. Kaj izpostavljate in zakaj?

Res je, izbrani štirje cilji trajnostnega razvoja so neposredno povezani z našim osnovnim poslovanjem. V okviru 7. cilja cenovno dostopne in čiste energije želimo zmanjšati porabo energije na najmanjšo mogočo raven, zmanjšati izpuste CO₂ ter vse proizvodne in poslovne objekte preusmeriti v obnovljive vire energije. 8. cilj se nanaša na dostojno delo in gospodarsko rast. Tu je še 12. cilj z odgovorno porabo in proizvodnjo, kjer želimo zmanjšati vpliv na okolje in s prehodom na krožno gospodarstvo omejiti količino odpadkov. V okviru 15. cilja in ohranjanja raznolikosti življenja na kopnem smo se pridružili odboru DAKOFA za podnebne spremembe in krožno gospodarstvo ter potrdili, da že kar 35,8 % naših izdelkov na globalnem trgu nosi okoljski certifikat tretje osebe oz. neodvisne institucije.

Tudi naši ambiciozni podnebni cilji 2030 – 70 % manj izpustov CO₂, 70 % izdelkov z okoljskim znakom in 70 % izdelkov iz naravnih ali recikliranih materialov – se neposredno nanašajo na našo osnovno dejavnost proizvodnje in pridobivanja predvsem izdelkov za enkratno uporabo.