Naložbe v predelavo odpadkov | Borko De Corti |
Nova linija za izdelavo goriv iz trdnih odpadkov, ki jo je nedavno odprla mariborska družba Gorenje Surovina, je okoljski dosežek. Prehod od odlaganja odpadkov k njihovi termični izrabi je Slovenija izpostavila kot enega širših okoljskih ciljev. Naložba v tehnologijo in opremo je stala skoraj 3 milijone evrov. Njena polna zmogljivost, ko bo projekt spomladi prihodnje leto končan, bo med 30 in 45 tisoč tonami predelanih odpadkov. Zgrajena linija v Mariboru je prva tovrstna zasebna naložba v državi in pomeni dodaten element ponudbe s področja ekologije v skupini Gorenje. Jure Fišer je direktor družbe s 337 zaposlenimi od novembra lani, junija letos pa se je Surovina preimenovala in preoblikovala v Gorenje Surovino. Gorenje je postalo večinski lastnik Surovine pred tremi leti. Gorenja Surovina ima 22 lokacij po Sloveniji in obrat na Kosovu. Lani so celotni prihodki družbe znašali 42,8 milijona evrov, direktor Jure Fišer pa pojasnjuje, da gre za premišljeno poslovno odločitev.
Jure Fišer
Jure Fišer

Zakaj ste se odločili za naložbo?
Že pred leti smo začeli iskati rešitev perečega problema odlaganja odpadkov na odlagališča in slediti sodobnim smernicam ravnanja z odpadki v tujini. Zaostritev zakonodaje, ki zahteva predobdelavo odpadkov pred odlaganjem in prepoveduje odlaganje odpadkov, ki imajo zadosten energetski potencial, nam bo zagotovila zadostno količino za proizvodnjo goriv. Na drugi strani pa se je začelo povečevanje povpraševanja med industrijskimi odjemalci, ki imajo dovoljenja za sosežig alternativnih goriv iz odpadkov. Zato ocenjujem, da je ta dejavnost v fazi rasti. Dodatno spodbudo pa nam je dala tudi prijava na razpis Tehnološke agencije RIP 09.
Program trdnih goriv iz odpadkov (TGO) navsezadnje pomeni dodaten element v naši storitvi celovitega obvladovanja odpadkov. S to storitvijo pri naših partnerjih poskrbimo, da so vsi njihovi odpadki, kot so jekleni odpad, barvne kovine, nekovinski odpad, odpadna embalaža, nevarni odpadki in vsi drugi zbrani odpadki, sortirani in predelani na okolju prijazen način. Z novo linijo ponudimo rešitev za pomemben del odpadkov, ki ni primeren za snovno izrabo in je v preteklosti končal na odlagališčih. Računamo, da bomo z novim programom v naslednjih letih ustvarili približno 5 odstotkov naših skupnih letnih prihodkov.

Kaj pomeni naložba v novo linijo z ekonomskega, razvojnega in okoljskega vidika?

Naša rešitev za problem ravnanja s komunalnimi odpadki omogoča celosten pristop k reševanju problematike odpadkov, visoko stopnjo predelave, je ekonomična, prijazna okolju in skladna z nacionalnimi in evropskimi predpisi. V skladu z nacionalnim konceptom ravnanja z odpadki se lahko vključimo v načrtovane regijske centre za predelavo preostanka odpadkov po sortiranju. Uporaba trdnega goriva iz nenevarnih odpadkov pomeni v lokalnem, regionalnem in nacionalnem smislu več skupnih in povezanih pozitivnih učinkov. Mednje spada implementacija operativnega programa odstranjevanja odpadkov, katere cilj je zmanjšanje količine odloženih biorazgradljivih odpadkov, ki izhaja iz Nacionalnega programa varstva okolja na področju ravnanja z odpadki in iz obvez iz 5. člena Direktive Evropskega sveta o odlaganju odpadkov na odlagališčih. Med pozitivnimi učinki so še izpolnjevanje obveznosti Kyotskega protokola, kot so zmanjšanje emisije CO2, večja stopnja predelave odpadkov, skladnost z nacionalno in evropsko zakonodajo, zmanjšanje obremenjevanja okolja, uporaba lastnih, slovenskih energijskih virov iz odpadkov, uporaba cenovno ugodnejših virov energije in še bi lahko navajali. Pozitivnih okoljskih vplivov je več.

In energetska vrednost?
Primerjava kurilne vrednosti dveh kilogramov goriv iz trdnih odpadkov predstavlja po energetski vrednosti 3 kilograme lignita, prav toliko kilogramov lesa, dva kilograma rjavega premoga, liter kurilnega olja ali 1,2 kubičnega metra zemeljskega plina

Ali boste imeli dovolj surovin, torej odpadkov za delo na novi liniji?

Vir odpadkov za proizvodnjo so industrijski in kosovni odpadki, ostanki embalaže in odpadne embalaže, ostanki ločenih frakcij komunalnih odpadkov po razvrščanju in drugi nenevarni odpadki, ki jih zaradi nečistoč ne moremo presortirati in pripraviti kot sekundarno surovino. Potencialni dobavitelji so industrija papirja, tekstilna in avtomobilska industrija, industrija plastike in druga industrija ter komunalna podjetja, ki izvajajo javno službo ravnanja z odpadki. Zdaj izvajamo poskusne zagone. Pripravljamo referenčne vzorce za testiranje na kurilnih napravah za potrebe raziskovalno-razvojnega projekta RIP 09. Po začetku rednega obratovanja ob koncu projekta aprila prihodnje leto bomo na letni ravni sposobni predelati med 30.000 in 45.000 ton odpadkov.

V koliko letih se vam bo povrnila naložba v novo linijo?
Vrednost celotne investicije znaša skoraj 3 milijone evrov. Približno 10 odstotkov vrednosti celotne vrednosti investicije pokrivamo iz pridobljenih sredstev na javnem razpisu RIP 09, ki se izvaja v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013. Pretežni del pridobljene subvencije je namenjen raziskovalno-razvojnemu delu, ki ga izvajamo skupaj s partnerji iz gospodarstva in Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru. Pri zdajšnjih cenovnih razmerjih ocenjujemo, da se bo investicija povrnila v petih letih.

Kakšni so načrti?
Gorenje Surovina se s svojo dejavnostjo umešča na konec življenjskega cikla izdelkov. Novo vrednost jim dodaja z zbiranjem, transportom, sortiranjem, predelavo ali pripravo v sekundarne surovine in energente. Izvajamo tudi širok nabor drugih storitev, povezanih z odpadki: od tehtanj, meritev radioaktivnosti, stiskanja, rezanja in mletja odpadkov do svetovanja in kemijskih analiz v lastnem laboratoriju. Za razvoj družbe je zelo pomembna naša raziskovalno-razvojna enota. Skupaj s povezanimi podjetji iz skupine Ekologija bomo tudi v prihodnje dopolnjevali našo ponudbo, tako da bomo partnerjem v Sloveniji in na trgih jugovzhodne Evrope lahko ponudili celovito storitev.

Kaj ta naložba pomeni za celotno okoljsko divizijo Gorenja?
Skupina Gorenje spada med vodilne izdelovalce aparatov za dom s šestdesetletno zgodovino. S tehnološko dovršenimi, vrhunsko oblikovanimi in energetsko učinkovitimi gospodinjskimi aparati izboljšujemo kakovost bivanja uporabnikov naših izdelkov v sedemdesetih državah po svetu. V zadnjih letih se krepimo tudi na področjih ekologije, energetike in storitev, kjer uporabljamo svoja znanja in štiridesetletne izkušnje. Skrb za okolje je v samem vrhu prioritet naše razvojne strategije. Politika varstva okolja zajema celoten ciklus izdelka od faze načrtovanja, izdelave, uporabe izdelka in ravnanja z njim po izteku življenjske dobe. Kot družbeno odgovorno podjetje vidimo svojo vlogo tudi v izobraževanju in ozaveščanju zaposlenih ter širše javnosti o okoljsko sprejemljivem ravnanju.
V letu 2009 je skupina Gorenje s povprečno 10.907 zaposlenimi ustvarila 1,2 milijarde evrov prihodkov od prodaje. Divizija Ekologija, energetika in storitve v strukturi prihodkov skupine Gorenje dosega 18-odstotni delež. Osrednja storitev na področju ekologije je celovito obvladovanje odpadkov. Našim partnerjem omogočamo, da se osredotočijo na svojo osnovno dejavnost, mi pa poskrbimo za njihove odpadke.