Embalaža v krožnem gospodarstvu

| Avtor: dr. Gregor Lavrič, Inštitut za celulozo in papir, Oddelek za grafiko in embalažo |


V zadnjem obdobju se zaradi različnih vzrokov in vplivov tudi na področju embalaže kaže vedno večja potreba po inovativnih poslovnih modelih, ki temeljijo oz. so usklajeni z načeli krožnega gospodarstva. Omejena dostopnost naravnih virov predstavlja velik izziv tradicionalnim linearnim modelom proizvodnje in uporabe embalaže. Zaradi tega postaja krožna embalaža, ki temelji predvsem na ponovni uporabi, recikliranju in trajnostnem oblikovanju, vse bolj aktualna tudi pri nas. Poleg tega (počasi, ampak vztrajno) narašča ozaveščenost potrošnikov o okoljskih vplivih, kar ustvarja vse večje povpraševanje po okolju prijaznih izdelkih in embalaži.


Strožje zakonodaje in regulacije v mnogih državah še dodatno spodbujajo podjetja k inovacijam na tem področju. Trenutno izjemno aktualen dokument s tega področja, ki bo v veljavo stopil tudi pri nas, je osnutek Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o embalaži in odpadni embalaži z dne 30. 11. 2022. Osnutek dokumenta trenutno velja za eno izmed najvišjih inštanc in vodil s tega področja. Je že usklajen in bo zakonsko veljal v vseh državah Evropske unije. Glavni dejavnik, da je bil osnutek po letu 2019 ponovno posodobljen, je dejstvo, da navkljub različnim poskusom iz preteklosti embalaža še vedno velja za enega izmed ključnih svetovnih okoljskih izzivov. Embalažna industrija še vedno velja tudi za enega izmed glavnih porabnikov svežih/primarnih (ne recikliranih) vhodnih surovin.

Tudi ekonomski vidiki igrajo pomembno vlogo na področju, saj krožna embalaža prinaša ugodnosti pri upravljanju z viri in ustvarjanju novih poslovnih priložnosti za podjetja in posameznike.

Pomembna revolucija se vzporedno dogaja tudi na področju materialov, saj se razvijajo nove bio-osnovane alternative tradicionalnim materialom (predvsem plastiki), ki so reciklabilni, ponovno uporabni, trajnostni, obnovljivi, in izdelani iz surovin, katerih model pridobivanja temelji na kroženju v ciklih proizvodnje. O vseh teh tematikah bodo razpravljali tudi na že 3. Mednarodni konferenci o krožni embalaži (https://icp-lj.si/international-circular-packaging-conference/?lang=en), ki bo v organizaciji Inštituta za celulozo in papir in Fakultete za tehnologijo polimerov potekala 19. in 20. oktobra 2023. S konferenco, ki bo v Ljubljani in na daljavo, organizatorja želita povezati vse udeležence, ki so vključeni v življenjski krog embalaže iz različnih materialov.

Glavni cilji konference so razširjanje znanj, dobrih praks, idej in pogledov na prehod embalaže iz linearnih na krožne poslovne modele med predstavniki embalažne industrije in raziskovalnimi ter izobraževalnimi inštitucijami.

Glavni poudarki konference, predstavitev iz gospodarstva in raziskovalnih prispevkov so:

  • krožno gospodarstvo in inovativni poslovni modeli,
  • novi inovativni bio-osnovani materiali,
  • trajnostno oblikovanje embalaže,
  • tisk in predelava embalaže,
  • optimizacija dobavne verige embalaže z inovativnimi rešitvami,
  • vedenje potrošnikov na poti do krožne embalaže,
  • analiza življenjskega cikla embalaže,
  • recikliranje, ponovna uporaba in kompostiranje odpadne embalaže.

Pripravo na konferenco koordinirajo dr. Gregor Lavrič, dr. Urška Kavčič in Sara Jeseničnik.