Promocija

HESS


Družba HESS je zeleno usmerjena družba, katere razvoj temelji na obnovljivih virih energije. S proizvodnjo zanesljive, trajnostne in konkurenčne električne energije iz obnovljivih virov vode in sonca ustvarjamo pomemben delež zelene električne energije, s čimer pripomoremo k prilagajanju podnebnim spremembam in večanju odpornosti nanje ter samooskrbi – z energijo, vodo in hrano.


Naše proizvodne enote trenutno zajemajo štiri pretočno – akumulacijske hidroelektrarne (HE) skupne moči 158 MW in štiri fotonapetostne elektrarne skupne moči 6,3 MW. V zaključevanju je projekt izgradnje manjših fotonapetostnih elektrarn na strehah objektov družbe HESS, skupne moči 0,7 MW.

Hidroelektrarne – večnamenski projekti

Z večnamenskim projektom verige spodnjesavskih hidroelektrarn je bila omogočena intenzivnejša trajnostna raba vodnega potenciala in obvodnega prostora reke Save, obenem pa se je ob načrtovanju in izgradnji hidroelektrarn povečala varnost pred poplavami ter razvila infrastruktura v prostoru. Izboljšani so pogoji za namakanje, razvoj gospodarstva, turizma in športnih dejavnosti. Pri načrtovanju in gradnji je velika pozornost namenjena naravovarstvenim ureditvam, s katerimi je poskrbljeno za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Še več, velika globina pretočnih akumulacij ohranja nizko temperaturo vode in tudi na tak način omogoča boljše življenjske pogoje za vse vodne živali. Izredni pomen ima tudi okoljski učinek hidroelektrarn, saj le-te električno energijo proizvajajo iz potencialne energije vode brez izpustov toplogrednih plinov v ozračje.

Hibridni sistem sonca in vode

Med pomembnejše projekte družbe HESS zadnjih let zagotovo štejemo izgradnjo 6 MW sončne elektrarne na območju odlagališča sedimentov ob pretočni akumulaciji HE Brežice. Gre za trenutno največjo sončno elektrarno v Sloveniji, ki dosega moč 6 MW in prvo, ki je priključena na najvišji napetostni nivo, to je 110 kV prenosno omrežje. Poleg tega je sončna elektrarna priključena kar v HE Brežice kot četrti agregat ter tako ne zaseda kapacitet distribucijskega omrežja, hkrati pa zagotavlja večjo fleksibilnost obratovanja in proizvodnje električne energije. Obe elektrarni proizvajata električno energijo, sestavljeno iz čiste energije sonca in vode ter tako skupaj s pretočno akumulacijo HE Brežice predstavljata hibridni sistem sonca in vode za proizvodnjo električne energije iz dveh različnih obnovljivih virov. Pretočna akumulacija HE Brežice ima v takšnem hibridnem sistemu vlogo baterije oziroma hranilnika energije. Ob sončnih dneh, ko je proizvodnja iz sončne elektrarne večja, lahko z uravnavanjem skupne proizvodnje s hidroelektrarno del vodne energije shranimo v pretočni akumulaciji, v času manjše proizvodnje iz sončne elektrarne pa jo ponovno uporabimo. Tak hibridni sistem predstavlja primer uspešnega povezovanja različnih obnovljivih virov energije in njihove najučinkovitejše rabe.

Trajnost in inovativni pristopi

Poslanstvo in vizija družbe HESS temeljita na trajnosti in inovativnih pristopih, na sinergijah, sodelovanju in podpori – v znanju in obnovljivih virih. Z našimi projekti želimo ozaveščati lokalno in širšo skupnost, da je za doseganje energetske neodvisnosti in nadzora nad dinamiko cen električne energije potrebno izkoristiti dane potenciale na področju hidro in sončnih elektrarn, pri tem pa spodbujati in krepiti javno zavest o pomenu drugih proizvodnih ali hranilnih naprav za dopolnjevanje nestanovitne proizvodnje iz obnovljivih virov. Visoka stopnja energetske samooskrbnosti na nivoju države namreč omogoča dvig gospodarske konkurenčnosti.

Naša prioriteta ostaja hidroenergija, razvijamo pa tudi uporabo energije sonca in vodika. Družba bo nadaljevala z vlaganji v sončne elektrarne, prav tako je v načrtu še izgradnja HE Mokrice – zadnjega člena v verigi spodnjesavskih elektrarn. Hidroenergija je namreč v Sloveniji na področju obnovljivih virov še vedno gonilna sila. Glede na naravne danosti gre za najbolj razširjen, v celoti še ne popolnoma uporabljen, torej razpoložljiv, zanesljiv in trajnostni vir.

Družba HESS je junija prejela tudi dve priznanji za najboljše inovacije Posavja, ki jih je GZS Posavska gospodarska zbornica, Krško, v partnerstvu z MGTŠ, SPIRIT Slovenija in tradicionalnimi podporniki inovativnosti podelila najboljšim inovacijam v regiji: srebrno priznanje za »Hibridni sistem – fotonapetostna elektrarna D3 in hidroelektrarna Brežice« ter bronasto za »Vzpostavitev GIS sistema za nadzor nad obratovanjem in vzdrževanjem pretočnih akumulacij«. Tovrstna priznanja dajejo zagon za razvoj novih inovativnih in drznih idej tudi v prihodnje.