Krediti in nepovratne finančne spodbude | Promocija |
 
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, je specializirana javna finančna institucija za spodbujanje varstva okolja v Republiki Sloveniji. V ta namen dodeljuje ugodne kredite občinam, drugim pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom ter občanom, od leta 2008 pa tudi nepovratne finančne spodbude za različne ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije
 

narava in posel

(Foto: www.shutterstock.com)

Krediti so na voljo za:

naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, v sisteme in naprave za proizvodnjo toplote ali hladu, električne energije iz obnovljivih virov energije, soproizvodnje toplote in električne energije, gradnjo razvoda sistema za daljinsko oskrbo s toploto in/ali hladom, za nakup novih vozil na električni ali hibridni pogon, naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije v proizvodnih in poslovnih objektih, v posamezne ukrepe energijske prenove stavb in gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb;

naložbe v tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje zraka v tehnološkem procesu, kot so gradnja oziroma rekonstrukcija naprav za čiščenje dimnih plinov in odpadnega zraka, nakup novih vozil za cestni promet s pogonom na plin, izvedba priklopa na plinovod ali namestitev kurilne naprave na plin; postavitev kolesarnic, polnilnih postaj za polnjenje električnih baterijskih vozil in vozil na stisnjen zemeljski plin ali bioplin, gradnja parkirišč po sistemu P+R z neposredno povezavo na javni potniški promet; za izvedbo ukrepov, povezanih s spodbujanjem trajnostne mobilnosti ter nakup vozil za prevoz potnikov v mestnem prometu;

naložbe v gospodarjenje z odpadki, in sicer nakup vozil z nadgradnjo delovnih strojev na hibridni, električni ali plinski pogon oziroma vozil, ki imajo vgrajen motor EURO 6 in se lahko uporabljajo izključno za zbiranje ali obdelavo odpadkov, postavitev oziroma rekonstrukcijo sistemov, tehnoloških postopkov in naprav za ločeno zbiranje, obdelavo, predelavo in ponovno uporabo odpadkov ter zamenjavo azbestnih strešnih kritin;

naložbe na področju varstva voda in učinkovite rabe vode, in sicer za čistilne naprave za komunalne ali tehnološke odpadne vode, tehnologije za zmanjševanje onesnaževanja voda v tehnološkem procesu, tehnologije, naprave in nadzorno-regulacijske ukrepe, ki v tehnološkem procesu ali distribucijskem sistemu omogočajo prihranek ali zmanjšanje izgub pitne vode; predpripravo in naprave za čiščenje oporečnih virov pitne vode, izvedbo ukrepov, ki zmanjšujejo porabo pitne vode ter za odvajanje odpadnih vod ali oskrbo s pitno vodo, in sicer za naložbe v kanalizacijska omrežja za komunalne in/ali padavinske odpadne vode, ki se priključujejo na čistilno napravo, in gradnjo oziroma rekonstrukcijo javnih oziroma zasebnih vodovodnih omrežij;

začetne naložbe v spremembe proizvodnega procesa na način, da se presegajo okoljski standardi, v nove tehnologije, s katerimi bodo doseženi višji izkoristki oziroma zmanjšanje onesnaževanja okolja v primerjavi z uveljavljenimi istovrstnimi tehnologijami in za postavitev naprav za proizvodnjo biogoriv iz surovin, pridelanih sonaravno.

posamezen kredit lahko doseže od 25.000 EUR do 2 milijona EUR. Za vsako vrsto naložbe javni poziv določa tudi najvišji delež priznanih stroškov, ki jih investitor lahko financira z ugodnim kreditom Eko sklada. Ta delež znaša do 85 % priznanih stroškov naložb v zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in drugih škodljivih emisij v zrak, do 80 % priznanih stroškov naložb v gospodarjenje z odpadki, varstvo voda in učinkovito rabo vode in do 75 % priznanih stroškov začetnih naložb v okoljske tehnologije.

Letna obrestna mera za te kredite je trimesečni EURIBOR + 1,3 %, pri čemer se ob dodelitvi kredita upoštevajo omejitve, določene s predpisi o dodeljevanju državnih pomoči. Odplačilna doba kreditov je največ 15 let z vključenim enoletnim moratorijem na odplačilo glavnice kredita.

Nepovratne finančne spodbude

Podjetjem, samostojnim podjetnikom in zadrugam so na voljo finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči. Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe, po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0 %.

Spodbude so na voljo za enega ali več ukrepov:

– toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu,
– toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom,
– toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh,
– zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni,
– vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
– vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
– zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja,
– vgradnja sprejemnikov sončne energije,
– vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah,
– vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave,
– optimizacija sistema ogrevanja,
– naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo,
– gradnja skoraj nič-energijske stavbe.

Eko sklad ponuja spodbude za naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije. Pridobiti je mogoče nepovratna sredstva za mali poslovni odjem, dodeljena po pravilu »de minimis« pomoči. Višina nepovratne finančne spodbude znaša 180 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo, in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.

Tudi za izvedbo ukrepov na stavbah s tremi ali več posameznimi deli je mogoče pridobiti nepovratna sredstva popravilu »de minimis« pomoči. Sredstva so na voljo za:

– toplotno izolacijo fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu,
– toplotno izolacijo ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
– optimizacijo sistema ogrevanja ter za dva nova ukrepa: toplotno izolacijo tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo in vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % upravičenih stroškov naložbe, če bo upravičena oseba kandidirala za izvedbo enega ali dveh ukrepov. Pri ukrepu prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka spodbuda znaša do 30 % upravičenih stroškov naložbe.

Električna vozila

Pravnim osebam (vključno z občinami) so na voljo nepovratna sredstva Eko sklada za nakup novih električnih vozil za cestni promet, prvič registriranih v Sloveniji, pa tudi za predelavo vozil za cestni promet, registriranih v Republiki Sloveniji, za vožnjo po prometnem pasu, ki bodo predelana tako, da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim agregatom na elektriko.

Višine spodbud so določene glede na posamezne kategorije vozil, in sicer do:

– 7.500 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1;
– 2.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije N1 ali L7e;
– 2.000 EUR za novo priključno (plug-in) hibridno vozilo ali novo vozilo na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali N1;
– 1.500 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L6e;
– 1.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 kategorije L3e ali L4e ali L5e;
– 500 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 kategorije L1e-B ali L2e;
– 200 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 kategorije L1e-A.

Energetski pregledi

Nepovratna sredstva so namenjena malim, srednjim in velikim podjetjem za izvedbo energetskih pregledov in uvedbo sistema upravljanja z energijo, ki jih niso dolžna opraviti po EZ-1. Podjetje se z energetskim pregledom seznani s profilom rabe energije, z oceno stroškovno učinkovite možnosti prihranka energije in z možnostjo uporabe sodobnih tehnologij za izboljšanje energijske učinkovitosti ter povečanja osveščenosti zaposlenih, konkurenčnosti podjetja in doseganja okoljskih koristi. Z uvedbo sistema upravljanja z energijo, skladno s standardom SIST EN ISO 50001 podjetja vzpostavijo sisteme in postopke za izboljšanje energetske učinkovitosti, izvedejo sistematično upravljanje z energijo z namenom zmanjšanja stroškov za energijo in zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Do spodbude so upravičena podjetja, ki izpolnjujejo pogoje glede velikosti podjetja. Višina nepovratne finančne pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov izvedbe energetskega pregleda (brez DDV).

Občine

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli občini za gradnjo nove skoraj nič-energijske stavbe. Najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe morajo zagotavljati obnovljivi viri energije. Višina nepovratne finančne spodbude je določena glede na neto ogrevano in prezračevano površino znotraj toplotnega ovoja stavbe, vrsto vgrajenih toplotnoizolacijskih materialov in uporabo lesa. Poleg nepovratnih sredstev za nove skoraj nič-energijske stavbe so občinam na voljo tudi nepovratna sredstva za posamične ukrepe energetske obnove stavb. Višina spodbude znaša 25 % priznanih stroškov naložbe. Ta sredstva poleg občin lahko pridobijo tudi drugi subjekti javnega sektorja.

Občinam so na voljo tudi nepovratna sredstva za nakup novih okolju prijaznejših avtobusov na območju celotne Slovenijein komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka. Cilj je omogočiti širitev avtobusnih linij mestnega potniškega prometa oziroma na obstoječih linijah zamenjati zastarele avtobuse s sodobnimi, ki imajo nizke emisije ter zamenjati zastarela komunalna vozila s sodobnimi električnimi, plug-in ter plinskimi komunalnimi vozili z nizkimi emisijami prašnih delcev.

Poleg tega so občinam na voljo nepovratna sredstva za izgradnjo kolesarske infrastrukture. Namen je spodbujanje trajnostne mobilnosti oziroma omogočanje varne, udobne in neposredne dnevne mobilnosti s kolesom in preusmerjanja individualnih prevozov z avtomobili v širše koriščenje trajnostnih oblik mobilnosti. Občine, ki so investitorke v naložbe kolesarske infrastrukture, morajo imeti Celostno prometno strategijo.

V okviru investicij v infrastrukturo za kolesarje bodo sofinancirane naložbe v ukrepa gradnje in/ali rekonstrukcije kolesarskih povezav ter sisteme izposoje javnih koles na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka.

Eko sklad omogoča pridobitev nepovratne finančne spodbude in najem ugodnega kredita hkrati.