Zeleno omrežje


Naložbe za zeleni prehod lahko za podjetja predstavljajo velik finančni zalogaj. Da bi spodbudili vlaganja v okoljske tehnologije, obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije Eko sklad, slovenski javni sklad, podjetjem nudi več nepovratnih finančnih spodbud. Kot pravi Primož Krapež, podsekretar na Eko skladu, je za določene javne pozive še nekaj sredstev, nov javni poziv za gospodarstvo pa bo objavljen v prvi polovici naslednjega leta po sprejetju Poslovno finančnega načrta za leto 2023.


Energetska kriza sili podjetja v naložbe in v iskanje rešitve za večjo energetsko učinkovitost in z manjšo rabo energije. Za katere naložbe za zeleni energetski prehod lahko pridobijo nepovratne spodbude?

Eko sklad j.s. ima objavljenih več javnih pozivov za pravne osebe, s katerimi kot partner sodelujemo tudi v projektu CARE4CLIMATE. Za zeleni prehod pravne osebe lahko prejmejo spodbude na področju obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije, in sicer za ukrepe, kot so: toplotna izolacija fasade; tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi; ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju; zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi; vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe; kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe; zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe; vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi; prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi; zamenjava sistema razsvetljave v stavbi; optimizacija sistema ogrevanja v stavbi. Pogoj je, da je gradbeno dovoljenje za stavbo izdano pred 1. 7. 2010.

Nepovratne finančne spodbude se lahko pridobijo tudi še za naslednje ukrepe ne glede na datum izdaje gradbenega dovoljenja: izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav; naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote; vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov; uvedba sistema upravljanja z energijo; energetska učinkovitost v tehnološkem procesu.

Za katere naložbe lahko podjetja še pridobijo spodbude?

Pravne osebe lahko prejmejo nepovratne finančne spodbude še za izvedbo energetskih pregledov ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo po javnem pozivu 75SUB-EPPO19. Za električna vozila se nepovratne finančne spodbude lahko pridobi na javnem pozivu 101SUB-EVPO22, in sicer za vozila, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in blaga, dajanje v najem in zakup ter za nadaljnjo prodajo.

Prav tako so za gospodarstvo na voljo finančne spodbude gospodarstvu za skoraj ničenergijske stavbe.

Trenutno so na voljo tudi nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih.

Kaj pa za okoljske naložbe?

Po javnem pozivu 66PO-21 lahko pravne osebe na Eko skladu pridobijo ugoden kredit z obrestno mero 1,3% + EURIBOR za okoljske naložbe, in sicer za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov; v tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje zraka v tehnološkem procesu; v gospodarjenje z odpadki; naložbe na področju varstva voda in učinkovite rabe vode; začetne naložbe v spremembe proizvodnega procesa na način, da se presegajo okoljski standardi, v nove tehnologije, s katerimi bodo doseženi višji izkoristki oz. zmanjšanje onesnaževanja okolja v primerjavi z uveljavljenimi istovrstnimi tehnologijami, in za postavitev naprav za proizvodnjo biogoriv iz surovin, pridelanih sonaravno.

Kakšni so postopki za pridobivanje spodbud in na kaj morajo biti podjetja pri pripravah posebej pozorna?

Za pridobitev finančnih spodbud mora vlagatelj izpolniti in oddati vlogo v času trajanja javnega poziva. Vlogo in vso razpisno dokumentacijo najde vlagatelj na spletni strani Krediti in nepovratna sredstva za gospodarske družbe | Eko sklad. Za pridobitev spodbud na področju obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije ter za izvedbo energetskih pregledov in uvedbe sistema upravljanja z energijo mora biti vloga oddana na Eko sklad pred zaključkom naložbe.

Kolikšna sredstva bo Eko sklad namenil za nepovratne spodbude podjetjem letos in v prihodnjem letu in v kakšnem roku lahko pričakujejo odgovore na njihove vloge?

Na javnem pozivu 92FS-PO21 je trenutno na voljo še nekaj sredstev. Nov javni poziv za gospodarstvo bo objavljen v prvi polovici naslednjega leta po sprejetju Poslovno finančnega načrta za leto 2023. Vloge za pravne osebe so pregledane najkasneje v 90 dneh od prejema vloge na Eko sklad. Nakazilo nepovratnih sredstev pa je izvedeno predvidoma v 60 dneh od prejema popolne zaključne dokumentacije skladno z javnimi pozivi.