Zavarovalnica in trajnost

| Avtor: Jože Volfand |


Natečaj SME EnterPrize v Sloveniji drugo leto zapored organizira zavarovalnica Generali, hkrati pa kot mednarodni projekt Skupine Generali poteka tudi v drugih evropskih državah in v Aziji. Ciljna skupina so mala in srednja podjetja (MSP) – tisti del gospodarstva, ki zaradi več vzrokov težje uvaja trajnostno prakso v poslovanje. A Vanja Hrovat, predsednica uprave zavarovalnice Generali pravi, da so MSP zelo pomemben steber gospodarstva in da prav »trajnost predstavlja priložnost za njihovo rast«. Na sklepnem dogodku natečaja SME EnterPRIZE vsako leto v Bruslju predstavijo junake trajnosti, po eno podjetje iz vsake države, ki izstopa po svojem trajnostnem poslovanju. Lani so predstavili tudi belo knjigo Spodbujanje trajnosti v MSP s priporočili, kako naj se podjetja lotijo izzivov zelenega prehoda. Sicer pa je trajnost v središču poslovne strategije zavarovalnice Generali in celotne Skupine Generali – v odnosu do strank in do širšega okolja.


V zavarovalnici Generali se vse bolj usmerjate na mala in srednja podjetja – s ponudbo zavarovanj in s spodbujanjem trajnosti v širšem poslovnem okolju. Že drugo leto zapored organizirarate natečaj SME EnterPRIZE. Zakaj ste se odločili za lastno nagrado in kako so jo podjetja sprejela v Sloveniji?

Letos v Sloveniji že drugič organiziramo natečaj SME EnterPRIZE. Sočasno ta poteka na desetih evropskih trgih, letos prvič tudi na azijskem trgu, kjer je prisotna Skupina Generali. Natečej nagrajuje in spodbuja mala in srednja podjetja (MSP) k uvajanju trajnostnih rešitev v poslovanje. Spodbuja tudi javno razpravo o pomembnosti trajnostnega delovnaja širše v družbi. Razlogov za natečaj je več, vsi pa imajo skupni imenovalec – to je trajnost in njena vse pomembnejša vloga pri zagotavljanju kakovostnejše prihodnosti.

Tudi v vaši družbi?

V Generaliju smo trajnost postavili v središče naše poslovne strategije. Ta se kaže pri našem vsakodnevnem delu ne glede na to, v kateri vlogi smo – zavarovalnica oz. podjetje, delodajalec, investitor ali državljan. Natečaj vidimo tudi kot zelo dobro platformo, na kateri lahko predstavimo uspešne trajnostne prakse naših nagrajencev, ki lahko spodbudijo tudi ostala podjetja k pozitivnim spremembam.

Zakaj prav mala in srednja podjetja?

Razlogov je več. Prvi sta zagotovo pomembna vloga in prispevek, ki ga imajo mala in srednja podjetja v gospodarstvu. Kot zavarovalnica sodelujemo s številnimi med njimi. V povprečju je pri nas vsako peto zavarovano. Zato lahko rečem, da jih tudi dobro poznamo. Še en razlog pa je, da trajnost predstavlja priložnost za rast malih in srednje velikih podjetij. To je potrdila nedavno izvedena študija italijanske univerze SDA Bocconi School of Management. Pripravili so jo v sodelovanju s Skupino Generali in je predstavljena v Beli knjigi. Kot vseživljenjski partner želimo spodbujati prakse, ki prinašajo koristi za naše stranke, za podjetja, za družbo in nenazadnje za naš planet.

Pravite, da natečaj SME EnterPRIZE spodbuja mala in srednja podjetja k zelenemu prehodu gospodarstva. Znano je, da prav ta del gospodarstva, to kažejo nekatere analize, bolj omahljivo pristopa k trajnostni preobrazbi kot na primer veliki sistemi. Zakonodajne usmeritve ESG jih še ne zavezujejo, a jih kmalu bodo, trg pa že pričakuje njihove zelene rešitve. Kaj je pokazal odziv na vaš natečaj lani, kaj letos? Ali so se podjetja bolj pripravljala za kategorijo pozitiven vpliv na okolje ali bolj v kategorijo pozitiven vpliv na zaposlene, družbo in skupnost? Ali gre za podoben trend kot v drugih državah?

Podjetja se lahko prijavijo v kategorijo Okolje, ki združuje ukrepe, kot so zmanjšanje porabe energije, surovin, znižanje okoljskega odtisa, če naštejem le nekaj primerov. Druga kategorija pa je usmerjena v družbo in ukrepe, ki izkazujejo pozitivne učinke na lokalne skupnosti, zaposlene in njihove družine. V naših očeh sta pomembni obe področji. Vemo pa, da se prakse uvajanja ukrepov razlikujejo med posameznimi branžami, vrstami podjetij in poslovnimi modeli. Podjetja imajo v prijavi možnost, da predstavijo trajnostne ukrepe po enem ali obeh kriterijih. V lanskih prijavah v Sloveniji je 60% sodelujočih podjetij predstavilo ukrepe na obeh področjih. Približno 30 % prijav je bilo s področja zmanjšanja vplivov na okolje, 10 odstotkov pa je bilo usmerjenih v zaposlene in skupnosti. Letošnje prijave še potekajo. Podobno kot za slovenski trg velja tudi za ostale evropske trge, kjer je v prejšnjih letih potekal natečaj SME EnterPRIZE. Tudi tam je več kot polovica prijav takih, ki dokazuje pozitivne učinke na obeh kriterijih.

Prav mala in srednja podjetja kot enega izmed omejitvenih dejavnikov navajajo, da EU preveč hiti z zelenim prehodom in postavlja pred gospodarstvo prezahtevne cilje. Poleg tega opozarjajo na zapletenost zakonodaje in njeno preobsežnost, hkrati pa, da nimajo usposobljenih kadrov za soočanje najboljših rešitev v zgrajevanju zelenega poslovnega modela. Je to tema, ko se vaši nagrajenci srečajo v Bruslju?

Dogodek v Bruslju je vrh ledene gore, če se malo bolj slikovito izrazim. Sicer pa pod okriljem SME EnterPRIZE združujemo več povezanih aktivnosti. Prva je natečaj, v katerem nagrajujemo najboljše trajnostne prakse v posamezni državi. Naslednja je osrednji dogodek v Bruslju. Poleg nagrajencev se ga udeležijo tudi visoki predstavniki Evropske unije, akademiki in novinarji. Takrat je z nami Bela knjiga »Spodbujanje trajnosti v malih in srednje velikih podjetjih«. Knjiga predstavlja stanje na področju trajnosti med evropskimi MSP. Prav tako trende, ovire ter prednosti, skupaj s priporočili za razvoj trajnostnih praks in politik v Evropi. Bela knjiga je nastala v sodelovanju z več kot 1000 MSP iz vse Evrope. Daje dober vpogled v izzive. Ključna prednostna naloga, ki jo je opredelila raziskava, je oblikovanje večje ozaveščenosti MSP o prednostih, ki jih lahko prinese uvedba trajnostnih poslovnih praks.

Je Bela knjiga objavljena pri nas?

Da, je na naši spletni strani. Vsako leto je predstavljena prav na dogodku v Bruslju, kasneje pa skozi različne aktivnosti, tudi s pomočjo medijev, v sodelujočih državah. Vse aktivnosti, ki jih združujemo na platformi SME EnterPRIZE, to je natečaj, Bela knjiga in dogodek v Bruslju, prispevajo k spodbujanju javne razprave o koristih uvajanja trajnosti v MSP. A ne le to. Krepimo tudi zavedanje o pomembnosti sistemske podpore za trajnostni zeleni prehod.

Platforma je namenjena širšemu poslovnemu okolju. In vaš poslovni model? Med glavnimi stebri vaše poslovne strategije pa je vseživljenjsko partnerstvo, trajnostno poslovanje in bolj varna prihodnost. Zakaj vseživljenjsko partnerstvo s strankami?

Strankam želimo zagotavljati varnost v vseh življenjskih obdobjih – in jim pomagati uresničevati njihove želje in cilje. Zato smo v svoje poslanstvo zapisali, da želimo delovati kot vseživljenjski partner našim strankam – z našimi zavarovanji in s storitvami, pri tem pa ne mislim ozko samo na zavarovalniške storitve. V Generaliju veliko pozornosti namenjamo tudi preventivnim aktivnostim, spodbujanju zdravega in aktivnega življenja ter seveda dobrobiti v lokalnih skupnostih. Tudi na vseh teh točkah, kjer stranke prihajajo v kontakt z zavarovalnico, želimo, da bi nas stranke prepoznavale kot zanesljivega, strokovnega in skrbnega partnerja za vse življenje. Enaka partnerstva gradimo tudi s podjetji, z velikimi korporacijami, z mikro, malimi in srednjimi podjetji.

Individualni profil zavarovanca je zagotovo ključen za odgovor na vašo ponudbo na trgu. Kako se odziva trg na vaš slogan Ker nam pomenite vse?

Želimo razumeti potrebe naših zavarovancev. Kot smo si različni kot posamezniki, se razlikujejo naši življenjski slogi in seveda potrebe po zavarovanjih. V Generaliju s prepletanjem napredne tehnologije in strokovnostjo naših agentov lahko svojo ponudbo približamo potrebam in željam posameznika. Da smo pri tem uspešni, nam priznavajo tudi naši zavarovanci. Slogan »Ker nam pomenite vse« je v bistvu kreativna ubeseditev naše zaveze vseživljenjskega partnerstva. To dokazujemo z razumevanjem potreb in prilagajanjem ponudbe posamenziku, z odlično uporabniško izkušnjo, z nagrajevanjem zvestobe in preventivnega ravnanja naših zavarovancev.

Pravite, da trajnost usmerja vaše poslovanje – kako ste dosegli, da se ta iz strategije odraža tudi v vsakodnevem delu?

Ko smo konec leta 2021 začeli spoznavati našo novo globalno strategijo, je bila ena od misli, kako vse to implementirati na lokalnem, torej našem slovenskem trgu. Nov pogled na poslovno strategijo terja najprej dober strateški premislek, nato pa je sledilo veliko dela, da smo strategijo pripeljali v vsakodnevno delo. Začeli smo seveda pri zaposlenih. Ne le s predstavitvami, tudi z izobraževanji in s številnimi projekti. Veliko smo že naredili, toda kdor dela na tem področju ve, da določeni ukrepi terjajo več časa. A lahko rečem, da sem zadovoljna z že doseženimi učinki. Pri tem nam pritrjuje tudi stroka. Konec lanskega leta smo za trajnostno delovanje prejeli certifikat Green Star, kar dokazuje, da gredo naša prizadevanja v pravo smer.

Koliko so posledice podnebnih sprememb vplivale na vaše poslovanje?

Naravne katastrofe žal postajajo stalnica. Če smo pred dvema letoma govorili o največjem požaru v zgodovini Slovenije, so se poplave na začetku avgusta 2023 zapisale v zgodovino kot najhujša naravna katastrofa v naši državi doslej. Pri odpravi škode po poplavah smo odigrali pomembno vlogo. Našim zavarovancem smo, navkljub rekordnemu številu škodnih zahtevkov, zagotovili hitro izplačilo škod. Prijavo škode smo jim omogočili po vseh komunikacijskih poteh. Pomagali smo jim z vsemi potrebnimi in uporabnimi informacijami za ravnanje v izrednih dogodkih. Pokazalo se je, da naš proces reševanja škod deluje odlično ne le zaradi napredne infrastrukture in tehnologije, temveč predvsem zaradi strokovnih, srčnih in predanih sodelavcev. V naši branži žal vidimo vse posledice divjanja narave.

Letos je deset let, kar ste postali predsednica uprave družbe Generali. Vaše etično vodilo, ki vas vodi kot glavno menedžerko?

Ob tem vprašanju sem se spomnila na afriški pregovor, ki je po mojem mnenju močno aktualen tudi v današnjih časih in nakazuje del odgovora na vaše vprašanje: »Če želite biti hitri, pojdite sami. Če želite iti daleč, pojdite skupaj.«

Pri vodenju podjetja na prvo mesto postavljam zaposlene. Ti so največja vrednota vsakega uspešnega podjetja. Zato si prizadevam, da v naši zavarovalnici gradimo kulturo in okolje, ki je spoštljivo, vključujoče in sodelovalno. Takšno, v katerem se posamezniki dobro počutijo in ki jim omogoča rast in razvoj. Zelo pomembna vrednota pa je zame odgovornost. Kot podjetje in kot posamezniki moramo delovati odgovorno – v relaciji do strank, do partnerjev in do sodelavcev. Pomembno pa se mi zdi, da smo odgovorni tudi do skupnosti, v kateri delujemo. Osebno zelo spodbujam tudi družbeno odgovorne aktivnosti naše zavarovalnice, s katerimi se odzivamo na izzive v naši družbi in vračamo dobro ljudem.