Trajnostna nabava

Tanja Pangerl

Nabavni procesi predstavljajo strateško funkcijo podjetij in so izredno pomemben del prizadevanj za doseganje trajnostnih ciljev. Podjetja se vse bolj zavedajo teh zahtev, zato v svoje dobavne verige čedalje bolj vključujejo tudi nekatere trajnostne kazalnike in svoje strateške dobavitelje informirajo, spodbujajo k uvajanju trajnostnih praks. Izziv je predvsem pomanjkanje sistematičnih podatkov o vplivih dobaviteljev in njihovih materialov na okolje. Predstavniki podjetij Atlantic Grupa, Cinkarna Celje, Elan in Engrotuš so povedali, zakaj je tema trajnostne nabave pomembna za njihove dobaviteljske verige in kako jo vključujejo v svoje nabavne procese.

Peter Ovnič, direktor nabave, Slovenija in Bosna in Hercegovina, Atlantic Grupa
Peter Ovnič, direktor nabave, Slovenija in Bosna in Hercegovina, Atlantic Grupa

Peter Ovnič, direktor nabave, Slovenija in Bosna in Hercegovina, Atlantic Grupa

Leta 2020 smo sprejeli zaveze trajnostnega razvoja oziroma smernice delovanja do leta 2030, kjer združujemo iskreno skrb za vedno boljše izdelke, skrb za naravno okolje in družbo. Z njimi odpiramo uresničevanje trajnostnih ciljev Organizacije združenih narodov do leta 2030 in mednarodnih zavez za dekarbonizacijo s pomočjo modelov krožnega gospodarstva. Globalne zaveze prenašamo na lokalna okolja, kjer smo prisotni. Prevzemamo trajnostno odgovornost za celoten življenjski cikel naših izdelkov, zato smo izdelali analizo LCA (Life Cycle Assessment) za izbrane izdelke. Svoja prizadevanja za trajnostno poslovanje smo razširili tudi na svoje dobavitelje, kot tudi na skrb za ravnanje z odpadno embalažo naših izdelkov.

Naša nabavna politika posebno pozornost namenja naslednjim kriterijem, ki jih morajo izpolnjevati tako dobavitelji kot dobavljeni izdelki: da se spoštujejo človekove in delovne pravice, da pri izdelavi izdelka ni uporabljeno otroško ali mladoletno delo, da se spoštuje dobro počutje živali med rejo in proizvodnjo izdelka, da se ne koristijo živalske in rastlinske vrste, ki so ogrožene in so na seznamu IUCN – Red List (International Union for Conservation of Nature’s), da surovina ni pridobljena iz gensko spremenjenih organizmov (GSO), da je čim več živalskih in rastlinskih vrst, namenjenih za proizvodnjo, pridobljenih iz trajnostnih virov (MSC, ASC, talna reja, FSC, ekološka pridelava idr.). Od dobaviteljev pričakujemo tudi naslednje informacije, ki so pomembne za naše celostno upravljanje življenjskega kroga izdelka in storitve: informacijo o stroških odstranjevanja izdelka in embalaže; ali je predmet nabave proizveden na območju omejenih virov in na področju družbene, politične ali ekonomske ranljivosti. Redno izvajamo presoje dobaviteljev in z njimi preverjamo parametre sistemov kakovosti. Lokalni dobavitelji, ki nudijo in zadovoljujejo vse naše zahteve po določenih materialih, imajo preferenčno prednost pri končni izbiri dobavitelja. Prav tako podpiramo in pomagamo manjšim lokalnim proizvajalcem pri uresničevanju njihovih oziroma skupnih projektov. Če ocenimo, da ima njihova dejavnost potencial, jim pomagamo tako z mentorstvom oziroma prenosom znanja naših strokovnih sodelavcev kot tudi z ugodnejšimi poslovnimi pogoji.

Nikolaja Podgoršek-Selič, članica uprave, tehnična direktorica, Cinkarna Celje, d.d.
Nikolaja Podgoršek-Selič, članica uprave, tehnična direktorica, Cinkarna Celje, d.d.

Nikolaja Podgoršek-Selič, članica uprave, tehnična direktorica, Cinkarna Celje, d.d.

Trajnostna nabava našemu podjetju predstavlja zanesljive odnose z dobavitelji, prihranek stroškov, izboljšanje varnostne oskrbe ter obvladovanje drugih tveganj. Pri trajnostni nabavi so poleg nabavnega osebja vključeni tudi naši kemiki, ki razvijajo recepture in raziskujejo surovine tudi z vidika trajnostnih načel. Takšna pričakovanja imajo od nas tudi naši kupci, kjer gre za zasledovanje skupnih interesov z dobavitelji.

Za leto 2020 smo prejeli srebrno medaljo »Ecovadis sustainability rating«, kjer poleg varstva okolja, varovanja človekovih pravic in zdravja zaposlenih ter etike ocenjujejo tudi trajnostno nabavo. Zahtevo po omenjenem certifikatu imajo predvsem naši kupci iz severa Evrope. Zavedamo se, da je pomembno poznati izvor surovin iz različnih vidikov, zato letno poleg komercialnih ter kakovostnih kriterijev ocenjujemo in presojamo dobavitelje tudi po kriterijih, kot so varstvo okolja, varovanje varnosti in zdravja zaposlenih ter njihovo etično ravnanje. Nekatere dobavitelje presojamo tudi na njihovi lokaciji. Dobavitelje razvrščamo glede na doseženo število točk v A, B, C skupine in jih glede na doseženo oceno temu primerno vključujemo v naše nabavne verige.

Mag. Anita Jerala Peterman, vodja nabave, zimska divizija Elan, Elan, d.o.o.
Mag. Anita Jerala Peterman, vodja nabave, zimska divizija Elan, Elan, d.o.o.

Mag. Anita Jerala Peterman, vodja nabave, zimska divizija Elan, Elan, d.o.o.

Pričakovanja so na tem področju vse višja. Obenem se vseskozi dvigujejo pričakovanja naših kupcev, ki so vse bolj osveščeni in posledično občutljivi na odtis, ki ga blagovne znamke puščajo za seboj. Za nas je to še toliko bolj pomembno, saj proizvajamo in tržimo izdelke za prosti čas, ki jih kupci uporabljajo v naravi. Zato nenehno iščemo možnosti, da bi zmanjšali negativne vplive na okolje na vseh področjih našega delovanja.

V dobavni verigi se srečujemo s pomanjkanjem sistematičnih podatkov o vplivih dobaviteljev in njihovih materialov na okolje, kar bi predstavljalo osnovo za merjenje trajnostnega razvoja. Zato so naše aktivnosti usmerjene v informiranost in zahteve, da naši dobavitelji delujejo po načelih trajnostnega razvoja celotne nabavne verige. Z dobavitelji imamo razvita dolgoročna partnerstva in trajnostna nabava ni ločena tema pogovorov, temveč je integrirana v celoten razvojno-nabavni proces novih materialov in izdelkov. Skupaj z dobavitelji stremimo k okoljsko prijaznejšim materialom, nižji količini odpadkov, možnosti recikliranja idr. Idej je veliko, realnost pa je, da vsi projekti s trajnostnega vidika niso bolj ekonomični na kratek rok. Pomembno je, da tudi take evidentiramo, in če ne gre drugače, odločanje o njihovi realizaciji po časovnici prenesemo na prihodnja leta. Ključno pri vsem tem je, da se z manjšimi uspešnimi projekti pomikamo navzgor po lestvici trajnostnega razvoja podjetja. Prizadevamo si, da načela trajnostne nabave postanejo naš način dela in ne ločen sistem, ki ga je potrebno vzdrževati zaradi sistema samega.

Andraž Tuš, direktor, Engrotuš d.o.o.
Andraž Tuš, direktor, Engrotuš d.o.o.

Andraž Tuš, direktor, Engrotuš d.o.o.

Trajnost je kot eden od postulatov vpeta v vsakodnevno poslovanje in delovanje podjetja Engrotuš. Z zavedanjem o njenem pomenu jo vpletamo v številna področja v našem podjetju, posebej intenzivno pa v nabavne procese. Optimizacija transportnih poti, osredotočenost ponudbe na lokalne, slovenske izdelke, ki ne potrebujejo dolgih transportnih poti, bio izdelki, ki nastajajo sonaravno, do okolja prijazna embalaža in še marsikaj so stalnice v naši verigi, od proizvajalca do kupca.

Srečko Bukovec, predsednik Strokovnega sveta Združenja nabavnikov Slovenije
Srečko Bukovec, predsednik Strokovnega sveta Združenja nabavnikov Slovenije

Srečko Bukovec, predsednik Strokovnega sveta Združenja nabavnikov Slovenije

Danes nabava postopoma zavzema osrednejše mesto v okviru poslovnih dejavnosti podjetij. Trajnostno nabavo, nabavo torej, ki upošteva znatno širše dimenzije, za katere je navadno odgovorna nabava kot proces, pa lahko razumemo kot strateško orodje za doseganje trajnostnega delovanja podjetij. Nabavniki so »vratarji« blagovnega in storitvenega toka, ki je potreben za realizacijo poslanstva in ciljev podjetja. Dopolnitev zahtev, ki jih trajnostno naravnana nabava postavlja dobaviteljem, poleg ekonomskih (ki vplivajo na višino nabavnega stroška) tudi s socialnimi in okoljskimi, prenaša zavedanje in interes za izpolnjevanje takih zahtev po celotni oskrbni verigi. Dobaviteljska podjetja morajo svoje sodelovanje v verigi zagotavljati z aktivnim vključevanjem trajnostnih zahtev svojih kupcev v proizvode in procese. Trajnostnost mora odsevati tako v različnih fazah nabavnega procesa kot v kvantificiranih kazalnikih učinkovitosti (KPI) ter kriterijih za izbiro in ocenjevanje dobaviteljev.

V času pandemije so se globalne verige vrednosti znašle pod velikim pritiskom, poudarek se je iz oskrbe po čim nižjih cenah spremenil v zanesljivost dobav. Prednost je dobila odpornost, partnersko sodelovanje z dobavitelji pred »stiskanjem«, lokalnost in krajše verige pred globalnimi.

Pri tem ne smemo prezreti dejstva, da podjetja za spremembo svojega poslovnega modela nujno potrebujejo finančna sredstva in ostale resurse. Najuspešnejše in najhitrejše spremembe se zgodijo, ko imajo le-te posredne in neposredne pozitivne učinke na poslovanje podjetij. Učinki se morajo pokazati v izboljšanju poslovnega rezultata. Izzivi se pojavijo, ko upoštevanje višjih standardov, kar trajnostni so, pomeni tudi višje nabavne cene, ki jih trg ne upošteva, ali pa tovrstnih stroškov konkurenčna podjetja ne vključujejo v svoje cene. To lahko ogrozi poslovanje odgovornega podjetja in njegovo preživetje. Zaradi tega je ključnega pomena za vključevanje trajnostnih standardov v poslovanje podjetij na eni strani učinkovita zakonodaja, na drugi strani pa ozaveščanje potrošnikov, kupcev, ki prepoznavajo in so tudi pripravljeni in sposobni kupovati proizvode, ki upoštevajo trajnostne parametre.

S tem ko se nabava kot proces pomika v središče koordinacije med procesi v podjetju, se naravno povečuje kompleksnost nabavnega procesa. Če obstoječim odgovornostim nabave dodamo še zagotavljanje trajnostnih osnov, se močno poveča že tako velik obseg in odgovornost dela nabavnikov. Ko nabavna cena ne vključuje le ozko stroškov nabavljenega materiala, temveč naj bi odražala tudi eksternalije, stroške, ki bodo povezani s proizvodom po koncu njegove življenjske dobe, ko bo potrebno dokazovati npr. doseganje okoljskih ciljev (ponovna uporaba, reciklabilnost …), to zahteva nova, širša znanja, predvsem pa medprocesno, medsektorsko sodelovanje. Združenje nabavnikov Slovenije že več kot desetletje v svoje izobraževalne vsebine vključuje trajnostne vsebine in člane usposablja ter spodbuja k vključevanju teh v zahteve, ki jih kot kriterij usposobljenosti za poslovno sodelovanje postavljajo svojim dobaviteljem.