Ovire in potenciali | Avtor |
 
Tanja Bogataj, bivša državna sekretarka na okoljskem ministrstvu, je prepričana, da imajo podjetja, pa tudi posamezniki veliko potenciala v ‘skritih’ rezervah, ki jih je treba odkriti. Pot vidi v oblikovanju in upravljanju jasnih ciljev, prioritet ter sistema, ki omogoča uspešno delo. Zato se je specializirala za coaching, s katerim lahko podjetja trasirajo poti v bolj zeleno gospodarstvo.
 
Tanja Bogataj

Tanja Bogataj

Kje vidite ključne spodbude za nadaljnji prehod slovenskega gospodarstva v zeleno, krožno gospo-darstvo?

Z zelenim, krožnim gospodarstvom lahko našo povezanost z naravo uporabimo kot svojo razvojno in konkurenčno prednost. Pozitivna spodbuda je, da je prehod gospodarstva v zeleno, krožno gospodarstvo vključen v državno razvojno politiko in dokumente, ter da so bile v preteklih letih narejene številne uspešne aktivnosti za povezavo in sodelovanje deležnikov. Omenim naj Partnerstvo za zeleno gospodarstvo, Kažipot za krožno gospodarstvo, SRIP-e idr. Velika spodbuda je obstoj bogatega znanja, dobrih praks, visoke kvalitete produktov in storitev ter možnost za nadaljnji razvoj, prenos in uveljavitev našega znanja, pristopov in rešitev v mednarodnem prostoru. Spodbuda je v tem, da bomo le z nadaljnjim sistematičnim, osredotočenim in sodelovalnim pristopom lahko zagotovili pogoje, da bodo zelene, krožne rešitve in produkti še bolj tudi ekonomsko učinkoviti tako doma kot na drugih trgih.

Kje so ovire?

Ovire – izzivi so v nas in v trenutno delujočih sistemih. Ovire in izzivi so v neizkoriščnih potencialih in priložnostih za izboljšave, v odlašanju s spremembami oz. neizvajanju sistematičnih in stalnih nadgradenj in izboljšav v zastavljeno smer, v neodločanju za nov pristop, temveč ohranjanju ‘starega in novega’ oz. v njuni nezadostni integraciji. Včasih so ovire tudi v nepovezanosti, nesodelovanju, nesistematičnosti, necelovitosti ali neopustitvi starih, manj ustreznih pristopov in rešitev. Pogosto nismo najbolj uspešni pri integraciji, razvoju in implementaciji. Včasih smo tudi nepotrpežljivi pri naših prizadevanjih. Pri prehodu v zeleno, krožno gospodarstvo in družbo gre namreč za številne vzporedne in prepletene procese sprememb in spreminjanja, ki zahtevajo svoj čas, in morajo biti tudi vodstveno in managersko ustrezno pripravljeni, vodeni in izvedeni. Pri tem dostikrat podcenjujemo nujnost zagotovitve ustrezne podpore najpomembnejšemu viru – ljudem in njihovemu razvoju tako kratkoročno kot dolgoročno.

Kako lahko podjetja s coachingom preskočijo ovire, ki se jih zavedajo, morda pa se jih tudi ne?

Številna podjetja coaching že uporabljajo. Nekatera predvsem za posamezne segmente, kot je motivacija, večja produkcija, uspešnost pri prodaji, razvoj posameznih veščin. Veliko potenciala, kjer je coaching lahko zelo uspešen, je še v bolj sistematičnem pristopu na različnih nivojih. Tako za vodstvo in management, kot strokovno-tehnični kader, tako individualno, timsko in z vidika celotne organizacije. Veliko potenciala je v ‘skritih’ rezervah – oblikovanju in upravljanju jasnih ciljev, prioritet ter sistema, ki omogoča uspešno delovanje, v organizaciji dela, v posameznih procesih in koordinaciji nalog in članov tima, v razvoju in vodenju ljudi, v sestavljanju in delovanju tima, v upravljanju z energijo, časom in znanjem, v razvijanju novih načinov dela in spreminjanju vzorcev.

Kako je najbolje začeti?

Na nek način sta potrebni iskrenost in pogum soočenja s samim seboj – s stanjem, kot je, in z odprtostjo za učenje in razvoj. Pomembna je tudi podpora in vključenost vodstva. Najboljši začetek je tu, zdaj (čim prej), s pogovorom in diagnostiko, kje smo, kam želimo priti. Potem skupaj s coachem najti način sodelovanja, da ozavestimo razkorak, kaj je potrebno spremeniti in kako dosežemo želeni cilj na želeni način.

Kakšni programi v praksi dajejo najboljše rezultate?

Uspeh coachinga je odvisen, tako kot sicer velja v življenju, od nas, od odnosa, ki ga vzpostavimo, od tega, ali si dejansko želimo spremembe, ali smo pripravljeni narediti svoj del obveznosti v tem procesu, ali smo se pripravljeni zavezati procesu. Ali smo pripravljeni uporabiti svoje potenciale na tej poti za čim večji uspeh. Gre za naravnanost, da se odpremo učenju in naši lastni spremembi.

Uspešni so programi, ki so prilagojeni stranki, tako vsebinsko, v formatu izvedbe, kot tudi časovno. Coaching veščine so zelo koristne za vodje in vodenje, zato so v tem primeru uspešni prilagojeni programi za vodje in vodenje. Za razvoj posameznih veščin in doseganje operativnih ciljev so lahko uspešni krajši programi (3 – 6 mesecev). Za transformacijo, nadgradnjo vodenja in uspešnejše delovanje timov so bolj uspešni daljši programi (6 / 9 / 12 ali večmesečni). Zelo uspešni so tudi programi, ki obsegajo usposabljanje in coaching, npr. vsebinsko osredotočene delavnice s skupinskim coachingom in sklop coaching ur za team in za individualni coaching.