Promocija

Družba v zeleni preobrazbi


Najvišje vodstvo ima in mora imeti pri razvijanju in uresničevanju trajnostnih poslovnih strategij ključno vlogo. Zavedati se mora nujnosti in pomembnosti trajnostnega poslovanja za podjetje v vseh njegovih dimenzijah. Tako v koristih družbe, okolja, ekonomije in podjetja ter ga ves čas zavzeto komunicirati. Gre za eno ključnih vizij v podjetju Cinkarna Celje d.d. in na tak način jo tudi obravnavamo in uresničujemo. Vizijo prenašamo na podrejene vodje in ostale zaposlene. Na ta način zaposleni na vseh hierarhičnih ravneh bolje razumejo vpliv trajnostnega poslovanja na poslovne rezultate podjetja in hkrati vpliv na vse deležnike.


Zgodovinsko gledano podjetje Cinkarna Celje d.d. nenehno izkazuje zavezanost k racionalni in učinkoviti rabi energije. Še posebej je to razvidno v obdobju zadnjih nekaj desetletij. Skladno s smernicami Strategije razvoja Slovenije do 2030 in EU direktiv se je uprava podjetja Cinkarna Celje d.d. v letu 2021 odločila, da začne z gradnjo prvih dveh sončnih elektrarn uresničevati zavezo za povečevanje rabe obnovljivih virov.

Proizvodnja električne energije v sončnih elektrarnah (SE) pomeni največji razvojni in okoljsko sprejemljiv potencial za povečanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije v Sloveniji. Z vidika trajnostne rabe prostora je prihodnji razvoj smiselno prednostno usmerjen v integracijo sončnih elektrarn (SE) v stavbe oziroma primerne strehe, kjer je možna tehnična izvedba montaže. Podjetje Cinkarna Celje d.d. kot investitor vidi v tem projektu svoj dolgoročni poslovni interes. Načrtovano je mrežno obratovanje sončnih elektrarn, pri čemer bo lastna proizvodnja električne energije glede na potrebe družbe predvidoma porabljena za samooskrbo.

Glavni cilji in razlogi za gradnjo SE so:

  • lastna proizvodnja električne energije,
  • dolgoročno znižanje stroškov in povečanje konkurenčnosti podjetja,
  • povečanje deleža OVE v energetski potrošnji podjetja,
  • zmanjšanje emisij CO₂.

V letu 2021 smo investirali v izgradnjo dveh sončnih elektrarn skupne moči 1,5 MWp. Gre za prvo fazo izgradnje sončnih elektrarn, ki so načrtovane v projektu, s predvidenim zaključkom konec leta 2027. S proizvodnjo električne energije smo začeli v začetku marca s prvo sončno elektrarno moči 0,5 MWp ter drugo konec maja z močjo 1 MWp. Predvidena proizvedena količina predstavlja 1,5 % letne porabe električne energije, pri tem pa bo podjetje zmanjšalo za približno 800 t izpustov CO₂ v ozračje na letni ravni.

V sklopu projekta načrtujemo drugo fazo gradnje sončnih elektrarn s skupno instalirano močjo 3 MWp. Vse aktivnosti so v teku, težavo predstavljajo le dolgi dobavni roki posameznih komponent. Z gradnjo SE bomo nadaljevali na razpoložljivih strehah do 9 MWp. Hkrati pripravljamo dokumentacijo in zbiramo informacije za gradnjo na degradiranih območjih. Priložnost vidimo na odlagališču nenevarnih odpadkov Bukovžlak po končani sanaciji. Pozitivna soglasja bi omogočila gradnjo sončne elektrarne velikih moči, trenutno največjo v Sloveniji. Velikost območja omogoča gradnjo do 10 MWp, končna instalirana moč pa je seveda odvisna od vrste dejavnikov, začenši z možnostjo priklopa na obstoječi daljnovodni sistem elektro-energetskega omrežja. Tak način izrabe področja, na katerem zagotovo ne bo stanovanjskih stavb ali pridobitnih dejavnosti, prav gotovo sodi med elemente trajnostnega razvoja.

Trajnostna poslovna strategija predstavlja povsem normalno pot, ki dolgoročno vodi do koristi za družbo, okolje in ekonomijo. S tem veča poslovno uspešnost podjetja. V tehničnem smislu torej ni nič drugačna od običajne poslovne strategije, ki je niz hipotez ali vzročno-posledičnih povezav med strateškimi aktivnostmi in strateškimi rezultati. Na vsebinski plati pa gradi na večji družbeni, okoljski in ekonomski sprejemljivosti. Podjetje Cinkarna Celje d.d. in vsi v njej zaposleni se tega še kako zavedamo. S tovrstnimi investicijami pa dodajamo svoj kamenček v mozaik trajnostnega razvoja.