Tadeja Kovačič. Foto: Boštjan ČadejTadeja Kovačič, Eko sklad

Eko sklad je javni finančni sklad, specializiran za spodbujanje okoljskih naložb in izvajanje okoljske politike, ki jo določajo pristojna ministrstva.

V letu 2016 so na voljo spodbude za širok nabor okoljskih naložb, med njimi tudi za naložbe v trajnostno mobilnost. Odprti so trije javni pozivi za dodeljevanje posojil Eko sklada, pri čemer je prvi namenjen fizičnim, drugi pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom, tretji pa lokalnim samoupravnim skupnostim (občinam), med drugim tudi za naložbe, kot so nakup vozil na električni ali hibridni pogon, nakup novih vozil za cestni promet s pogonom na plin, nakup novih vozil z EURO 6 motorjem, za postavitev kolesarnic, polnilnih postaj za polnjenje električnih baterijskih vozil, vozil na stisnjen zemeljski plin ali bioplin, za izgradnjo parkirišč po sistemu P+R, spodbujanje multimodalnosti, uvajanje sistemov »bike share« in »car share«, izgradnjo kolesarskih poti, nakup koles itd.

Odprtih je tudi sedem javnih pozivov za dodeljevanje nepovratnih sredstev (subvencij). Od tega so trije na voljo za okolju prijazna vozila. Na Eko skladu imamo odprte tudi javne pozive, ki so namenjeni dodeljevanju subvencij občanom za naložbe v večjo energijsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah. Poleg tega so na voljo posebne, do stoodstotne subvencije za socialno šibke občane, ki menjajo stare peči na trdna goriva z novimi pečmi na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah, ki se nahajajo na območjih občin, ki imajo sprejete odloke o načrtu za kakovost zraka. Odprt je tudi javni poziv, ki je namenjen subvencioniranju naložb občin v nove skoraj nič-energijske stavbe splošnega družbenega pomena – vrtce, šole, knjižnice, muzeje itd.

Kot navedeno so odprti trije javni pozivi za nepovratno subvencioniranje okolju prijaznih vozil. Prvi je namenjen občanom, drugi pa pravnim osebam za naložbe v električna vozila (nova ali predelana). Subvencije imamo tudi za občine, ki imajo sprejete odloke o načrtu za kakovost zraka in kupujejo nove okolju prijaznejše avtobuse za javni potniški promet.

Vsi javni pozivi bodo odprti do objave zaključka v Uradnem listu.

Pri subvencijah občanom za nakup električnega vozila je razpisanih pol milijona sredstev. Najvišjo spodbudo, do 7.500 €, se lahko dodeli za novo električno vozilo ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1. To je klasično osebno vozilo. Nižja spodbuda, do 4.500 €, je na voljo za novo električno vozilo ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije N1 ali L7e. Do 4.500 € je upravičeno tudi priključno (plug-in) hibridno vozilo ali novo vozilo na električni pogon s podaljševalnikom dosega, kategorije M1, z manj kot 50 g CO2/km na izpustu. Do največ 3.000 € pa se lahko dodeli za novo električno vozilo ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L6e. Naložba ob oddaji vloge ne sme biti izvedena. Možna je kombinacija obeh spodbud, torej posojila in subvencije Eko sklada.

Pri subvencijah za pravne osebe za električna vozila je razpisanih 2 milijona sredstev. Maksimalne subvencije za električna vozila so na tem javnem pozivu enake kot na javnem pozivu, ki velja za občane. Vlogo je treba oddati pred sklenitvijo kakršnega koli zavezujočega dogovora o začetku naložbe. Za zaključek naložbe je na voljo od 6 do 12 mesecev in tudi tukaj obstaja možnost kombinacije ugodnega posojila s subvencijo Eko sklada.

Na Eko skladu ponujamo tudi subvencije občinam na območjih, kjer imajo sprejete odloke o načrtih za kakovost zraka in kupujejo avtobuse za izvajanje linijskih prevozov v mestnem prometu, ki se lahko uporabljajo izključno za prevoz potnikov. Razpisanih je 1,8 milijona €. Ti avtobusi morajo nadomestiti obstoječe avtobuse, ki so namenjeni linijskemu mestnemu prometu, emisijskega razreda EURO 3 ali nižje, izpolnjeni pa morajo biti tudi drugi pogoji: imeti morajo veljavno potrdilo o skladnosti vozila, vozila morajo biti kategorije M2 ali M3 in emisijskega razreda EURO 6 in prvič po proizvodnji mora biti registracija v Sloveniji. Višina spodbude znaša 80 % vrednosti cene za posamezno vozilo, ki ne vključuje DDV.