dr. Marta Svoljšak Jerman. Foto: Boštjan Čadejdr. Marta Svoljšak Jerman, Sekcija trajnostne mobilnosti CER

Obnovljivi viri energije izhajajo iz direktive RED, ki ima tri stebre: ogrevanje – toplota, transport in elektrika. Obnovljivi viri energije v prometu so t. i. biogoriva, ki izpolnjujejo trajnostna merila skladno s predpisom, ki ureja trajnostna merila za biogoriva, in seveda električna energija iz obnovljivih virov. Biogoriva imajo certifikate, ki potrjujejo, iz kakšni surovin so narejena, in za kateri namen jih uporabljamo. V prometu poznamo skupino alternativnih energentov. Država pripravlja strategijo umeščanja infrastrukture za spodbujanje uporabe alternativnih virov energije v prometu. Izpostavila bi vodik in komprimiran zemeljski plin, ki jih z vidika transevropskih migracij, zavez in projektov nujno potrebujemo, a so do neke mere le demonstracijska mesta. To pomeni, da je mogoče učinkovito potovati skozi Slovenijo in kupiti omenjene energente. Med alternativne oblike energentov sodijo tudi biogoriva druge generacije. Žal so vse nove stvari drage, zaradi ekonomije obsega pa še posebej. Zaenkrat ni na vidiku realne možnosti, da bi biogoriva druge generacije v večji meri lansirali na tržišče. V sekciji za trajnostno mobilnost CER se trenutno najbolj osredotočamo na elektromobilnost ob mislih, da bomo polnili električno energijo 100 % iz obnovljivih virov. Ravno tako bi morali vsi sodobni vlaki na železniških tirih uporabljati obnovljivo električno energijo.

Sledi krajši povzetek trditev iz Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu, po kateri bomo poročali, koliko tovrstnih energentov dajemo na trg in kako izpolnjujemo trenutno zakonodajo. Distributer bo leta 2020 moral dati v promet 10 % obnovljivih virov energije od prodane energije, ki jo da na trg. Pri izračunu deleža prodane električne energije je seveda vzpodbudno, da se energijska vrednost dovedene električne energije iz obnovljivih virov množi s faktorjem 2,5. Kot veste, je bilo kar nekaj afer v avtomobilski industriji t. i. ponarejenih podatkov o izpustih, ne bi izpostavljala vseh, grešnikov je bilo kar nekaj. Želim poudariti, da se v Ameriki njihova agencija za okolje zelo dobro zaveda, da bioetanol kot biogorivo prve generacije lahko povzroča štirikrat hujše posledice na populacijo kot pa t. i. potvorjeni certifikati izpustov, grešnikov najdenih v Kaliforniji. To je širši pogled na to, da nobena resnica ni sveta.

Praktičen primer

Pri izračunih za podjetje Petrol smo izhajali iz predloga nove uredbe, ki navaja, kakšno količino obnovljivih virov energije bo moral dati na trg zavezanec oziroma distributer namesto fosilnih goriv. V naši simulaciji izračunov izhajamo iz obveznosti in deleža biogoriv, ki bi jih Petrol moral dati na trg v obdobju 2016–2020. Kot primer biogoriva smo izbrali biodizel, lahko bi izbrali bioetanol ali 100% bioelektriko. Gre za to, da je potrebno preračunati količino na izbrano nefosilno energijo. Obveznosti za leto 2016 so 5,16 %, za leto 2020 pa 10 %. To pomeni, da bi Petrol v letu 2020 moral dati na trg dobrih 100.000 ton biogoriva oziroma biodizla.

Naredili smo tudi simulacijo izračuna emisij toplogrednih plinov za leto 2017. Izhajali smo iz količine prodanih fosilnih goriv, za leto 2015, saj iz tega izhaja obveznost distributerjev in države v cestnem prometu. Ogljični odtis uporabe fosilnih goriv lahko zmanjšujemo z uporabo utekočinjenega naftnega plina, ki ima v primerjavi z bencinom in dizlom znatno nižji ogljični odtis. Če bi te energente nadomestili z električno energijo iz obnovljivih virov, ki ima emisijski faktor 0, bi bila mobilnost v celoti trajnostna.

Zaradi električnega emisijskega miksa, infrastrukturnih možnosti in dosegljivosti alternativno gnanih vozil za potrošnika se bo mobilnost postopno spreminjala v trajnost. Postopnost bomo merili v desetletjih. 

Simulacija direktive izračuna emisij TGP v prometu 2017

V simulacijah smo za osnovo upoštevali količine fosilnih goriv, ki smo jih dali na slovenski trg v letu 2015. Biodizel je bil izbran kot eden od možnih biokomponent.

V letu 2017 bi bilo za 4 odstotno skupno zmanjšanja emisij (SZE) potrebno plasirati 95.500 t biodizla (izhodiščna standardna emisija za fosilna goriva za leto 2010 je 83,3 g CO2eq/MJ)

Za novo izhodiščno standardno emisijo 94,1 g CO2eq/MJ v letu 2017 pa bo potrebno za dosego 4 % SZE plasirati 99.500 t biodizla.

Če upoštevamo elektriko iz električnih polnilnic v letu 2015, dosežemo SZE 3,9951 % (sprememba na četrti decimalki – brez elektrike SZE 3,9954 %); trenutni nacionalni faktor za Slovenijo je 0,557 t CO2/kWh.

Nova zakonodaja

Pospeševanje uporabe biogoriv v prometu: UREDBA o obnovljivih virih v prometu (v proceduri sprejema na vladi)

Emisije toplogrednih plinov (TGP) v prometu: DIREKTIVA o določitvi metod izračuna in zahtev poročanja (EU 2015/652; implementacija v SLO zakonodajo do aprila 2017)