Prilagajanje na podnebne spremembe

| Avtorica: Barbara Simonič, Ministrstvo za okolje in prostor |


Evropska platforma za prilagajanje podnebnim spremembam (Climate-ADAPT) je plod partnerstva med Generalnim direktoratom Evropske komisije za podnebne ukrepe (DG CLIMA) in Evropsko agencijo za okolje (EEA). Glavni cilji platforme so izmenjava znanja in praktičnih izkušenj na področju prilagajanja podnebnim spremembam ter pomoč nosilcem odločanja pri učinkovitem prevzemanju tega znanja.


V letu 2021 so v skladu s Strategijo EU za prilagajanje podnebnim spremembam, ki je bila predstavljena v številki EOL 158/159, na EEA pripravili načrt spodbujanja rabe Climate-ADAPT platforme (https://climate-adapt.eea.europa.eu/) v državah, iz katerih med drugim izvira najmanj obiskovalcev spletnih strani platforme. Ker je med temi državami tudi Slovenija, so pripravili različna orodja v podporo večji uporabi, ki so na voljo na spletni strani platforme pod zavihkom About: Country specific promotions. Tam je na voljo tudi predstavitev platforme v slovenščini, posnetek spletnega seminarja ter informacija o treningu za uporabo in dodajanje informacij na platformo Climate-ADAPT.

Spletni seminar, ki sta ga soorganizirala tudi Ministrstvo za okolje in prostor in Agencija RS za okolje, je potekal 17. 3. 2022 med 10. in 12. uro. Ponudil je pregled znanja o prilagajanju in orodjih na nacionalnih in EU ravni ter priložnost za razmislek o tem, kako se uporabljajo trenutno razpoložljive informacije in kje so vrzeli v znanju. Uvodne besede z moje strani kot nacionalne kontaktne točke za prilagajanje podnebnim spremembam, v katerih sem izpostavila nacionalne aktivnosti, in predstavnika Evropske komisije, Direktorata za podnebje, Petra Löfflerja, ki je izpostavil evropske napore za prilagajanje podnebnim spremembam, so imele skupno točko v poudarjanju nujnosti čim prejšnjega ustreznega, celovitega in na znanju temelječega prilagajanja podnebnim spremembam. To je bilo izpostavljeno tudi v zadnjem poročilu druge delovne skupine Medvladnega foruma za podnebne spremembe (IPCC). IPCC poudarja potrebo po prehodu na podnebno odporen razvoj, ki vključuje tako izvajanje ukrepov za zniževanje emisij toplogrednih plinov (blaženje) kot za prilagajanje v sklopu trajnostnega razvoja za vse. Podnebne spremembe ogrožajo zdravje ljudi in planeta, vsak nadaljnji izostanek usklajenih globalnih ukrepov za prilagajanje in blaženje pa bo povzročil, da zamudimo kratko in hitro zapirajoče se okno priložnosti za zagotovitev trajnostne prihodnosti, ki bo omogočala življenje za vse. Pomembna sporočila tega IPCC poročila so še, da izgube v sektorjih, občutljivih na podnebje (kot so turizem, kmetijstvo, infrastruktura in delovna učinkovitost) vplivajo na celotno gospodarstvo. Pomembna je med drugim diverzifikacija v proizvodnji energije, obstajajo pa tudi pomembne priložnosti za naslavljanje podnebnih tveganj, npr. skozi načrte ob vročini. Znanstvena dognanja IPCC so pomembna za odločevalce na vseh nivojih in v vseh sektorjih, zato se priporoča seznanitev z izsledki poročil IPCC.

Seminar se je nadaljeval s predstavitvijo glavnih izzivov prilagajanja v Sloveniji s strani mag. Mojce Dolinar, vodje Urada za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo na ARSO. Anže Medved z ARSO je predstavil dostopne podatke o podnebnih spremembah na Vremenskem portalu ARSO (http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/change/) in opozoril na podnebne storitve, ki jih agencija nudi v pomoč prilagajanju različnim akterjem. Te podnebne storitve so namreč bolj podrobne in po potrebi prilagojene uporabnikom v Sloveniji kot ocene vplivov podnebnih sprememb, ki so na voljo na portalu Climate-ADAPT. Zato je smiselno, da se uporabniki podnebnih informacij (pripravljalci strategij, načrtov, projektov) po seznanitvi s podatki na evropski platformi za podrobnejše, izvedene ocene o vplivih podnebnih sprememb obrnejo neposredno na ARSO.

V nadaljevanju je Thomas Neumann iz podjetja Ramboll predstavil spletni portal Climate-ADAPT ter različna orodja, ki so na voljo preko portala, hkrati z možnostmi podaje prispevkov za objavo na portalu. Na portalu so pod zavihkom About na voljo video posnetki, ki na kratko predstavijo različne vsebine in možnosti podaj informacij na portalu. Najbolj obiskane na portalu so spletne strani Profili držav (Country profiles), saj se na njih zbirajo in predstavijo redna dvoletna poročila držav o napredku pri prilagajanju. Na podlagi Uredbe 1999/2018 in novih podnebnih pravil EU so bila v marcu 2021 pripravljena podrobnejša poročila držav, ki so bila na spletni strani Climate-ADAPT objavljena v septembru 2021 z glavnimi poudarki iz poročil (ta za Slovenijo obsega npr. čez 40 strani). Novo, v marcu 2021 predstavljeno orodje na platformi je tudi Observatorij za podnebje in zdravje, na katerem so združeni kazalniki, študije in poročila držav z vidika prilagajanja vplivom na zdravje. Prav tako imajo drugi sektorji svoje zavihke na portalu Climate-ADAPT. Posebej uporabno za lokalne in regionalne deležnike pa je orodje Adaptation Support Tool, ki predstavlja korake v procesu priprave, sprejema, izvajanja in spremljanja načrtov za prilagajanje. Petya Pishmisheva iz Konvencije županov za podnebje in energijo je v nadaljevanju seminarja predstavila orodje v podporo prilagajanju v urbanih območjih ter orodje v podporo razvoju politik na lokalnem nivoju. Povratne informacije o uporabi orodij, izkušnjah s projekti prilagajanja in uporabo podatkov sta nudili doc. dr. Tjaša Pogačar z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Patricija Štor iz Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina, ki je vodila tudi prvi LIFE projekt s področja prilagajanja podnebnim spremembam, LIFE ViVaCCAdapt (https://life-vivaccadapt.si/sl/). Izraženo je bilo presenečenje nad širino in kakovostjo informacij, dostopnih na portalu Climate-ADAPT in drugje. Potekala je tudi razprava, v kateri so se npr. povezali raziskovalci s področja turizma z ARSO in predstavnica Skupnosti občin Slovenije s Konvencijo županov. Na koncu je bila izvedena še evalvacija srečanja, ki je pokazala, da so udeleženci pridobili veliko novih in uporabnih informacij v podporo prilagajanju podnebnim spremembam.

Naslednji dogodek, trening za uporabo orodij in znanja platforme Climate-ADAPT je potekal v petek, 8. 4. 2022, med 10. in 12. uro. Trening je bil posebej namenjen za uporabo informacij s portala Climate-ADAPT z vidika posameznih sektorjev in za morebitno objavo informacij na portalu. Cilj treninga je bil pogledati, kako lahko portal pomaga z informacijami in orodji za prilagajanje podnebnim spremembam posameznim sektorjem in regionalni oz. lokalni ravni ter kako lahko aktivno sodelujemo pri podaji informacij na portal Climate-ADAPT. Na dogodku so bili po uvodni predstavitvi udeleženci razdeljeni na skupine, znotraj katerih je bila z aktivnim sodelovanjem zagotovljena izkušnja rabe znanj, orodij in informacij s platforme neposredno potencialnim uporabnikom platforme, raziskovalcem, predstavnikom sektorjev, podjetij, NVO, lokalnih skupnosti in drugih. Tudi ta trening je bil dobro sprejet med udeleženci, ki so izrazili presenečenje nad obsegom ter globino znanj, orodij in informacij na portalu.

Preko izvedenih aktivnosti, predvsem seminarja in treninga, ter nadaljnjih aktivnostih EEA za nadgradnjo in razširitev vsebin, orodij in načinov dostopa do portala (z več vsebinami tudi v slovenščini) se želi doseči večjo prepoznavnost in uporabo informacij v podporo prilagajanju podnebnim spremembam. Prilagajanje podnebnim spremembam je namreč nuja in obveza prav vseh sektorjev, nivojev oblasti in posameznikov, saj se vplivi podnebnih sprememb kažejo prav povsod. Da bi bili ti procesi celoviti, podkrepljeni s pravimi informacijami in načrtovani, pa je v podporo med drugim tako evropski portal Climate-ADAPT kot Vremenski portal ARSO z zavihkom Podnebne spremembe.

Ob tem je aktualna tudi pobuda Evropske komisije v podporo regijam in skupnostim, ki vsebuje vrsto raziskovalnih in izvedbenih aktivnosti v okviru t. i. EU Misije za prilagajanje podnebnim spremembam. Namen je podpreti vsaj 150 evropskih regij pri prizadevanjih za povečanje odpornosti na podnebne spremembe do leta 2030 ter izvesti vsaj 75 velikih demonstracij rešitev. Razpisali so pet razpisov, preko katerih bodo izbrali po en konzorcij podjetij za razvoj ocen tveganj glede podnebnih sprememb, podporo regijam pri razvoju načrtov podnebne odpornosti, modeliranja podnebnih tveganj in prilagajanja na ravni naložb, velike čezmejne demonstracijske projekte in za vključevanje državljanov v razvoj rešitev za transformacijo družbe. Preko izbranih konzorcijev bodo podprli izbrane regije in skupnosti (na ravni EU naj bi bile prednostne regije NUTS2 ravni, vendar je možnost prijave tudi na nižji ravni).

V prvi fazi morajo regije oz. skupnosti izpolniti vprašalnik, s katerim lahko izrazijo interes ter navedejo vse svoje dosedanje aktivnosti na področju prilagajanja podnebnim spremembam. V nadaljevanju bodo na podlagi kriterijev odličnosti, vplivov in kvalitete upravljanja ter morebiti drugih kriterijev za zagotovitev ravnotežja znotraj EU izbrane regije povabljene k podpisu zaveze za prilagajanje s podpisom Listine misije (Mission Charter).

V kolikor regija izrazi interes ter je izbrana in podpiše listino, se bo pridružila skupnosti pilotnih regij EU in s tem pridobila dostop do izvedbene platforme misije, ki bo postala operativna v začetku naslednjega leta, ter nudila več vrst pomoči in orodij v podporo prilagajanju. Dne 7. 6. 2022 bo potekal prvi Forum misije, trenutno pa potekajo aktivnosti promocije za čim širšo vključenost regij v proces izbire regij za izpolnitev vprašalnika Evropske komisije.

Več informacij:

Prilagajanje podnebnim spremembam na spletnih straneh vlade:

https://www.gov.si/teme/prilagajanje-podnebnim-spremembam//

Vremenski portal ARSO – podnebne spremembe (podrobna ocena vplivov podnebnih sprememb do konca 21. stoletja)

http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/change/

Evropska komisija, DG Clima – prilagajanje:

https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation_en

Portal Evropske agencije za okolje za prilagajanje:

https://climate-adapt.eea.europa.eu/

Spletne strani IPCC – zadnje poročilo delovne skupine 2 za prilagajanje:

https://www.ipcc.ch/

Spletna stran Misije EU za prilagajanje podnebnim spremembam:

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/adaptation-climate-change-including-societal-transformation_en