Zeleno omrežje študentov

| Avtorica: Tanja Pangerl |


Vsi poznamo rek, da na mladih svet stoji. Zeleno omrežje študentov omogoča mladim, da razvijajo svoje potenciale in sodelujejo v ustvarjanju trajnostne sedanjosti in prihodnosti. Kot pravi predsednica Petrisa Čanji, sicer študentka na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, omogoča prenos znanj in izkušenj ter povezuje strokovna znanja in prakso strokovnih inštitucij in podjetij z mladostnimi idejami. A tudi z zagonom po odkrivanju in reševanju novih trajnostnih izzivov. Preko banke znanja, mreženja in komuniciranja študentom omogoča pridobivanje novih znanj in kompetenc z različnih področij trajnostnega razvoja, mentorjem in podpornikom iz akademskega in gospodarskega okolja pa prve stike s potencialnim mladim kadrom. Zato je naložba v razvoj trajnostnih kompetenc študentov različnih smeri za podjetja zagotovo dobra priložnost.Zeleno omrežje študentov je platforma za mreženje študentov, mentorjev s fakultet in gospodarstva s področja trajnostnega razvoja. Kako Zeleno omrežje študentov omogoča povezovanje in kaj je glavni namen mreženja?


Zeleno omrežje študentov želi študente vseh smeri seznaniti s trajnostnim razvojem in jim omogočiti razvoj kompetenc za delo na različnih področjih trajnostnega razvoja. To je od trajnostnega upravljanja, poslovanja, bančništva, marketinga, do razvoja in raziskav, inženiringa, tehnologij, logistike, ravnanja z odpadki in vodami idr. Povezovanje med študenti ter mentorji s teoretičnim in praktičnim znanjem omogočamo predsvem z gradnjo tako imenovane banke znanja, ki jo trenutno vzpostavljamo na novi spletni strani www.zelenaslovenija.si.

Zakaj banka znanja?

Predstavljala bo zbirko raziskovalnih del, člankov, video vsebin in natečajev. Vizija je, da so študentje soustvarjalci banke znanja in se povezujejo pri interdisciplinarnem raziskovalnem ali projektnem delu z različnih področij trajnostnega razvoja. Pri tem se spoznajo predvsem z gospodarstveniki, z dobrimi trajnostnimi praksami in dobijo vpogled v to, kako se podjetja spopadajo z vedno kompleksnejšimi in obsežnejšimi trajnostnimi izzivi. Želimo si, da bi na ta način študentom prižgali iskro zanimanja za trajnostni razvoj in njegovo aplikacijo v praksi, da bi spodbudili njihovo samostojno raziskovanje, ki bi prispevalo k družbi, grajeni na trajnostnih vrednotah.

Kdo je lahko del Zelenega omrežja študentov in kako lahko pristopi v omrežje? Je kakšna omejitev glede študijske smeri, znanj, izkušenj?

Zeleno omrežje študentov je namenjeno študentom vseh smeri in univerz. Zavedamo se, da smo skupaj močnejši in da se z raznolikimi znanji bogatimo. Ker se na večini študijskih smeri v Sloveniji bolj malo pogovarja in uči o trajnosti in trajnostnih tematikah, želimo vsem dati možnost, da se o tem bolje seznanijo. Zato ne omejujemo pristopa in sodelovanja z izkušnjami in/ali znanjem. Dobrodošli so vsi študentje, ki jih trajnostni razvoj zanima.

In kako se študent včlani?

Članstvo je popolnoma brezplačno, pristop v omrežje pa je zelo preprost. Na spletni strani www.zelenaslovenija.si se mora študent le registrirati in izpolniti kratek vprašalnik, v katerem navede trajnostne teme, ki ga ali jo zanimajo. V prihodnosti nameravamo organizirati veliko dogodkov, omogočiti razpise za razna raziskovalna dela in organizirati še več drugih oblik aktivacij. Ker se danes pridevnik trajnosten ali trajnostna in trajnostno dodaja praktično k vsemu – trajnostna mobilnost, trajnostna moda, trajnostno trženje, trajnostno bančništvo ipd., verjamemo, da se lahko vsak študent, ne glede na smer študija, fakulteto ali stopnjo, najde v vsaj enem izmed področij trajnostnega razvoja. Lahko se udejstvuje v aktivacijah in s svojimi unikatnimi izkušnjami in znanjem prinese veliko dodano vrednost.

Kaj študentje pridobijo z vključitvijo v Zeleno omrežje študentov?

Študent, študentka veliko pridobi. Zeleno omrežje gradimo oziroma vzpostavljamo na treh temeljih: mreženje, banka znanja in komuniciranje. Vsak študent, ki se včlani v omrežje, ima možnost komuniciranja in sodelovanja z vsemi ostalimi člani, saj so ti podatki za namene mreženja znotraj Zelenega omrežja študentov dostopni vsem članom. Prav tako lahko dostopajo do kontaktnih informacij mentorjev in podpornikov iz podjetij, hkrati pa lahko tudi podjetja vzpostavijo kontakt s študenti.

Kako?

Ob včlanitvi namreč študentje, mentorji in podjetja navedejo, katera področja trajnostnega razvoja jih zanimajo oziroma na katerih se udejstvujejo. Na takšen način lahko vsi člani, tako študentje kot mentorji in podporniki, hitro najdejo tisto osebo, s katero želijo vzpostaviti kontakt in/ali z njo sodelovati. Člani lahko sodelujejo pri vseh oblikah aktivacije, ki jih bomo organizirali. Lahko se udeležujejo dogodkov, okroglih miz, sejmov ipd. Na spletni strani bo tudi platforma video vsebin, ki bodo prosto dostopne vsem študentom članom omrežja. Preko video vsebin se bodo lahko poučili o osnovah trajnostnih tematik in spoznali različne primere dobrih praks podjetij.

Zakaj je Zeleno omrežje študentov pomembno za podjetja?

Zahteve trajnostnega razvoja so za podjetja v zadnjih letih izjemne. Nova zakonodaja zaostruje zahteve, hkrati so kupci, tako B2B kakor potrošniki, vse bolj ozaveščeni. Zahtevajo vse bolj odgovorno vedenje podjetij tako z upravljavskega kot s socialnega in okoljskega vidika. Zato podjetja rabijo sodelavce z novimi kompetencami, ki pokrivajo področja trajnostnega razvoja. Po naših informacijah je povpraševanje po tovrstnem znanju in kadrih večje, kot je ponudba. Zato je za gospodarstvo, torej za podjetja, velika priložnost prav sodelovanje z Zelenim omrežjem študentov. Že v času študija lahko s potencialnimi kadri navežejo tesnejše povezave. Te so lahko v obliki raziskovalnih nalog, člankov, diplomskih, magistrskih in drugih del, lahko se študentom predstavijo s svojimi dosežki in hkrati izzivi, kar odpira možnosti sodelovanja s potencialnim novim kadrom.

Kaj pričakujete od podjetij?

Podjetja vidimo v dvojni vlogi. Po eni strani lahko s podporo Zelenega omrežja študentov in naših aktivnostih dvigujejo znanje in kompetence študentov, po drugi strani pa lahko sami veliko pridobijo s kreativnostjo, zagnanostjo in raziskovalnim delom študentov. Drug vidik, ki bi ga izpostavila, je, da smo mladi, torej tudi študentje, zelo odprti za informacije z vidika trajnostnih aktivnosti podjetij. Znano je, da so naši kanali komuniciranja predvsem družbena omrežja in manj tisti kanali, ki jih podjetja tradicionalno uporabljajo. Zato želimo povezati trajnostne vsebine podjetij in jih prenesti soštudentom na njim prijazen in zanimiv način. To delamo v obliki kratkih videov in objav, predvsem na platformah TikTok in Instagram. Vzpostavili smo tudi LinkedIn profil.

Ali sta TikTok in Instagram primerna za komuniciranje trajnostnih vsebin podjetij?

Seveda, to sta zelo primerna kanala, še dokaj neizkoriščena za širjenje trajnostnih vsebin. Kot vemo, je TikTok novejša aplikacija, ki je hitro prevzela svet. Z več kot 1,2 milijardami uporabnikov, od tega 42 % starimi med 18 in 24 let, ki dnevno v povprečju na aplikaciji preživijo 52 minut, predstavlja najboljšo platformo, s katero lahko podjetja dosežejo mlade. Platforma je namenjena kratkim videom tako humorističnega kot izobraževalnega značaja. Atraktivne vsebine lahko zaradi algoritma TikTok v nekaj urah dosežejo več tisoč mladih in tako postane video viralen.

Instagram prav tako?

Seveda. Oblikujemo tudi Instagram objave in tako imenovane »stories« s trajnostnimi vsebinami, ki so povezane s trajnostnimi zavezami podjetja oziroma organizacije. Naj spomnim, da je Instagram platforma namenjena predvsem grafikam in fotografijam. Z 2 milijardama uporabnikov, od tega je 31 % mladih, starih med 18 in 24 let, ki dnevno porabijo v povprečju 30 minut na aplikaciji. Z estetskimi objavami in »stories« se hitro generira zanimanje med mladimi, zato smo se odločili vključiti tudi to platformo. Za določeno obdobje (načeloma en mesec) lahko naša ekipa po dogovoru tudi upravlja profile na obeh družbenih omrežjih podjetij in podpornikov ter odgovarja na vprašanja mladih o trajnostnem razvoju. Če podpornik profilov še nima, smo jih pripravljeni ustvariti in upravljati.

Tudi mentorji s fakultet in gospodarstva so pomemben del omrežja. Kdo in kako lahko sodeluje ter kakšna je vloga mentorjev? Kaj lahko mentorji pridobijo v sodelovanju s študenti?

Mentor je lahko vsak, ki dela na področju trajnostnega razvoja kot teoretik ali praktik v svojem poklicu. Mentorji se na spletni strani registrirajo posebej in tako pridobijo dostop do informacij o včlanjenih študentih. Tudi o trajnostnih področjih, ki študente zanimajo. Mentorji so lahko posamezniki iz akademskega ali gospodarskega okolja. Njihova vloga je povezovanje s študenti in predajanje svojega znanja preko že omenjenih aktivacij. Spodbujamo jih, da se s študenti povežejo in skupaj ustvarijo raziskovalno delo, ki tematsko sovpada z njihovim področjem dela in raziskovanja. S tem študentom omogočijo nova znanja in izkušnje s posameznih področij trajnostnega razvoja. Verjamemo, da ravno tovrstno sodelovanje predstavlja neprecenljivo vrednost in možnost, da se lahko študentje učijo od strokovnjakov in tako pridobijo znanja za razvoj trajnostnih kompetenc.

V omrežje vabite podpornike, ki delijo vašo vizijo trajnostnega razvoja in omogočajo razvoj trajnostnih kompetenc študentov, ki so del omrežja, hkrati pa so deležni znanja in kreativnih idej študentov. Kdo vse so lahko podporniki omrežja in kakšna je njihova vloga oziroma kako so lahko vključeni v Zeleno omrežje študentov?

Podporniki predstavljajo ključno vlogo v delovanju Zelenega omrežja študentov, saj s svojim unikatnim znanjem in izkušnjami prinesejo veliko dodano vrednost k banki znanja. Vključeni so v soustvarjanje video vsebin z dobrimi praksami in v pripravo strokovnih člankov. Ker je trajnostni razvoj nikoli končana tema, je ključno, da študentje vidimo, kako trajnostni razvoj deluje v praksi in kako se podjetja soočajo s trajnostnimi izzivi. Hkrati pa lahko s svojimi idejami pripomoremo k novim rešitvam. Organizacije, ki se odločijo za podporništvo, imajo dostop do vseh včlanjenih študentov, kar jim omogoča povezovanje z njimi in njihovo vključevanje v iskanje rešitev in idej za trajnostne izzive.

Kako financirate Zeleno omrežje študentov?

Študentje, ki delujemo znotraj omrežja, smo zelo zagreti za svoje delo. Veselimo se vsake nove včlanitve in navdušuje me, da je zanimanje soštudentov iz vseh univerz veliko. Seveda naš ambiciozen program s številnimi aktivnostmi vključuje tudi določene stroške in zahteva finančne vire, zato vabimo podjetja, fakultete, vladne in nevladne organizacije k sodelovanju. Zlasti vidimo številne priložnosti za sodelovanje s podjetji, ki so trajnostno odgovorna in proaktivna. Skupaj lahko dosegamo nove sinergije, ki jih doslej podetja še niso polno izkoriščala. Delovanje Zelenega omrežja študentov financiramo z letnimi paketi zlatega, srebrnega, bronastega in osnovnega podporništva.