Program projektov eProstor - EOL 157

Program projektov eProstor - EOL 157

MOP

Promocija

V okviru Programa projektov eProstor Geodetska uprava RS ter Ministrstvo za okolje in prostor vodita aktivnosti za vzpostavitev pogojev za učinkovito, racionalno in še uspešnejše delovanje ter usmerjenost k uporabnikom podatkov in storitev. Nastalo bo sodobno digitalno stičišče zbirk prostorskih podatkov različnih deležnikov, ki bo olajšalo življenje vsem, ki tovrstne podatke uporabljajo: državnim organom, upravljavcem zbirk prostorskih podatkov, investitorjem, strokovnjakom, ki delujejo na področju prostorskih podatkov, in kar je najpomembnejše, vsem državljanom, ki načrtujejo, gradijo ali upravljajo z nepremičninami.

Program projektov eProstor je na eni strani tehnično in strokovno najobsežnejša naloga, na drugi strani pa velik miselni preskok v dojemanju prostorskih podatkov. Prostorske podatke oziroma informacije o nepremičninah in druge podatke je potrebno pretvoriti v digitalno obliko in jih vpeti v enotno državno infrastrukturo za prostorske informacije, ki je kompatibilna z evropsko infrastrukturo. Pri načrtovanju gradnje objektov, urejanju prostora ali upravljanju z nepremičninami je potrebno pridobiti veliko podatkov in dokumentacije, kar je zagotovo povezano z vrsto težav in izzivov, ki so posledica zamudnih postopkov in tekanja od urada do urada. S programom projektov eProstor se uspešno vzpostavlja skupna in enotna informacijska infrastruktura za prostorske podatke v Sloveniji v skladu z evropsko direktivo INSPIRE, tako da bo večino postopkov na področju urejanja nepremičnin in prostora mogoče opraviti hitreje, učinkoviteje in preprosteje.

Program projektov eProstor, ki je sofinanciran s sredstvi evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, vstopa v zadnjo petino svojega petletnega obdobja, kar pomeni, da je bilo uspešno izvedenih že štiri petine načrtovanih nalog. Pred nami je zadnja petina projekta, ki je po času sicer kratka, po zahtevnosti pa morda najtežja. Začenja se namreč faza implementacije doslej narejenega, kar pomeni, da se bo preoblikovalo obstoječe poslovne procese v skladu z novimi informacijsko podprtimi rešitvami.

Vzpostavljen je bil informacijski sistem za rokovanje z digitalnim arhivom, saj so danes vsi novi dokumenti takoj vključeni v digitalni arhiv. Digitaliziran je bil celoten arhiv podatkov zemljiškega katastra in katastra stavb. Skenirano je bilo 23 milijonov dokumentov. Uspešno je bila zaključena lokacijska izboljšava zemljiškokatastrskega prikaza, ki je potekala v vseh katastrskih občinah in posegla skoraj v vsako parcelo v Sloveniji. V teku sta zajem in kontrola vseh poseljenih zemljišč v Sloveniji. Transformacija podatkov v nov koordinatni sistem in vzpostavitev infrastrukture za prostorske informacije je Slovenijo vključila v Evropski prostorski referenčni sistem, ki je namenjen zagotavljanju povezljivosti in neovirane uporabe podatkov o prostoru na območju celotne EU. Tako je bilo vzpostavljeno sodobno digitalno stičišče zbirk prostorskih podatkov, ki se bo nadgrajevalo še z zbirkami prostorskih podatkov drugih upravljavcev. Danes je treba prostorske podatke obravnavati kot »digitalno valuto«, zato sta potrebni harmonizacija in standardizacija njihove dostopnosti, uporabnosti in transparentnosti.

Tako bo z eProstorom vzpostavljen sodoben prostorski informacijski sistem in e-poslovanje v javni upravi pri načrtovanju prostora in graditvi objektov, kar sta ključni poslanstvi Direktorata za prostor, graditev in stanovanja. Uveden bo elektronski način poslovanja pri pripravi, sprejemanju, uveljavljanju ter uporabi državnih, regionalnih in občinskih prostorskih aktov ter pri procesih graditve in izgradnje sistema za vodenje podatkov o stavbnih zemljiščih.

Povezovanje evidenc na digitalni infrastrukturi izboljšuje njihovo dostopnost in državi omogoča oblikovanje storitev po meri državljana, kar prispeva h krepitvi odpornosti družbe kot celote. Podatki o prostoru in okolju predstavljalo podatke visoke vrednosti, zato bo digitalna transformacija na področju prostora in okolja primerno vključena tudi v Načrt za okrevanje in odpornost, kot tudi v večletni finančni okvir 2021–2027, kar bo omogočilo pospešen razvoj investicij z digitalnim in zelenim prehodom, izboljšalo poslovno okolje in prispevalo k administrativni razbremenitvi.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.