Vi sprašujete, ministrstvo odgovarja - EOL 156

Vi sprašujete, ministrstvo odgovarja - EOL 156

Ministrstvo za okolje in prostor smo vprašali, kako in kdaj se bo začela uveljavljati novela iz Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. V javno obravnavo je bil predlog dan julija lani. Takrat se je med drugim napovedovalo, da v sistemu ravnanja z odpadno embalažo ne bo več izjem glede količinskega praga in plačevanja stroškov za odpadno embalažo.

Izjem še ni, DROE odgovoren za prevzem vseh količin

Ali se je z novim letom 2021 začela uveljavljati novela Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, kot se je napovedalo in da s tem v sistemu ravnanja z odpadno embalažo ne bo več izjem?

Julija 2020 je bil pripravljen predlog novele Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter bil posredovan v javno obravnavo (https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=11049) in medresorsko usklajevanje.

V zvezi z obširnim obsegom noveliranja je Služba vlade RS za zakonodajo (SVZ) predlagala, naj ministrstvo namesto novele obstoječega predpisa pripravi predlog nove Uredbe o embalaži in odpadni embalaži. V predlog smo vključili pripombe iz javne obravnave in medresorskega usklajevanja ter ga redakcijsko in nomotehnično uredili. Zaradi prenosa Direktive 2018/852/EU so vsebinsko spremenjeni/dopolnjeni 1. do 6. in 26. člen zaradi uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja – ZVO-1J (Uradni list RS, št. 158/20) pa 1., 14., 16. in 29. do 36. člen. Ministrstvo je sprejelo odločitev, da se predlog predpisa ne posreduje ponovno v javno obravnavo, ampak samo v medresorsko usklajevanje. Nato je bil predlog predpisa 10. 11. 2020 posredovan Evropski komisiji – v skladu s 16. členom Direktive 94/62/ES je namreč treba uradno obvestiti (notificirati) Komisijo o osnutkih ukrepov, ki se jih namerava sprejeti v okviru te direktive, za kar se uporabi postopek iz Uredbe o postopkih notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti (Uradni list RS, št. 19/14). Na predlog MGRT je bil predlog predpisa obenem notificiran tudi v skladu z zahtevami Direktive 20016/123/ES o storitvah na notranjem trgu. Rok mirovanja je do 11. 2. 2021, predlog uredbe pa je dostopen na spletni strani Komisije https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/sl/ (iskanje po podatkovni zbirki).

Po koncu obdobja mirovanja so predvideni še naslednji koraki, ki jih je treba izvesti za sprejem uredbe: pregled in vključitev morebitnih pripomb Komisije, lektoriranje besedila, pregled in uskladitev prehodnih in končnih določb, obravnava predloga na vladi ter sprejem in objava uredbe v Uradnem listu. Do takrat pa velja Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE), kar pomeni, da se s 1. 1. 2021 ne ukinjajo sedaj veljavne izjeme glede količinskega praga za nastanek obveznosti plačevanja stroškov ravnanja z odpadno embalažo.

Naj dodamo še informacijo glede sprememb, ki jih je prinesel ZVO-1J. S to novelo je spremenjen 20. člen zakona, ki določa pravila ravnanja z odpadki na splošno, pa tudi pravila ravnanja z odpadki, ki nastanejo iz izdelkov, za katere velja proizvajalčeva razširjena odgovornost (izdelki PRO).

Že pred uveljavitvijo ZVO-1J je bilo z 20. členom ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) določeno, da morajo proizvajalci za izdelke, za katere velja PRO, zagotavljati predpisano ravnanje z rabljenimi izdelki in z vsemi odpadki, ki na območju RS nastanejo iz izdelkov, za katere velja PRO. To svojo drugo obveznost je proizvajalec lahko izpolnjeval bodisi sam (samostojno) ali skupaj z drugimi proizvajalci (skupno) - z združenjem proizvajalcev izdelkov ali drugo gospodarsko družbo. Konec leta 2018 je bil namreč sprejet ZIURKOE (Uradni list RS, št. 84/18), s katerim je bil že spremenjen 20. člen ZVO-1 za zagotovitev predpisanega ravnanja za vse nastale odpadke tudi v primeru, ko velja PRO. Upravno sodišče RS pa je v posameznih postopkih glede zagotavljanja ravnanja z odpadno embalažo tudi spremenjeno zakonsko besedilo razlagalo na način, da so proizvajalci dolžni zagotoviti ravnanje le za količino odpadne embalaže, ki je enaka količini embalaže, ki so jo proizvajalci dali na trg v RS, in da s tem tudi oseba, s katero ti skupno izpolnjujejo svoje obveznosti (DROE), odgovarja le za »pogodbene količine odpadkov iz teh izdelkov«. Ob takšni razlagi je upravno sodišče odpravilo spremembo okoljevarstvenih dovoljenj nekaterim DROE (ne pa vsem) in posledično se je pri izvajalcih javne službe ponovno začela kopičiti zbrana odpadna embalaža. Ker pa takšno stanje nasprotuje javnemu interesu varstva okolja in zdravja ljudi, je bil z ZVO-1J, ki velja od 17. 11. 2020, ponovno spremenjen 20. člen. Spremembe so namenjene zakonski regulaciji PRO– spremenjena oziroma dopolnjena je zakonska podlaga za urejanje PRO za ravnanje z vsemi odpadki, ki na območju RS nastanejo iz izdelkov PRO, in za financiranje tega ravnanja.

S to spremembo je še bolj jasno določeno, da proizvajalci izdelkov, za katere velja PRO, organizacijsko in praviloma v celoti tudi finančno odgovarjajo za ravnanje z vsemi odpadki, ki na območju RS nastanejo iz izdelkov, za katere velja PRO. Za skupno izpolnjevanje obveznosti proizvajalec pooblasti združenje proizvajalcev izdelkov ali drugo gospodarsko družbo, ki v svojem imenu in za račun teh proizvajalcev zagotavlja ravnanje z vsemi nastalimi odpadki iz izdelkov PRO. S tem je torej tako za proizvajalce kot tudi za njihova pooblaščena združenja / družbe določena zakonska (javno-pravna) obveznost zagotavljanja ravnanja z vsemi odpadki, ki na območju RS nastanejo iz izdelkov PRO. Poleg tega je s to zadnjo spremembo 20. člena že na zakonski ravni predvideno, da če proizvajalci določenih izdelkov pooblastijo več združenj / družb, posamezno združenje / družba svoje obveznosti izpolnjuje v ustreznem deležu, ki se v skladu s predpisano metodologijo izračuna iz podatkov o masi izdelkov PRO, danih na trg v RS. Pri tem pa proizvajalci ostanejo finančno odgovorni za izpolnitev obveznosti ravnanja z odpadki iz izdelkov PRO, če jih ne izpolni njihovo pooblaščeno združenje / družba.

Spremenjeni 20. člen bolj jasno določa tudi pristojnosti vlade v zvezi z določitvijo obveznosti proizvajalcev in njihovih združenj oziroma družb, pooblaščenih za skupno izpolnjevanje obveznosti PRO. Vladi je dano pooblastilo, da (s podzakonskim predpisom) predpiše izdelke, za katere velja proizvajalčeva razširjena odgovornost (izdelki PRO), proizvajalce izdelkov PRO, obveznosti teh proizvajalcev in obveznosti združenja proizvajalcev ali druge gospodarske družbe, ki ga/jo proizvajalci pooblastijo za skupno izpolnjevanje obveznosti PRO. To pomeni, da je vlada pristojna, da za določeno vrsto izdelkov sprejme predpis, ki podrobno ureja PRO.

V drugem odstavku 40. člena ZVO-1J je eksplicitno navedeno, da se obveznosti iz spremenjenega 20. člena zakona začnejo s 1. 1. 2021 uporabljati za DROE in za osebe iz 25. člena sedaj veljavne Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki dajejo embalažo v promet v RS. To pomeni, da morajo DROE od 1. 1. 2021 zagotavljati ravnanje za vso v RS nastalo odpadno embalažo (kljub temu, da podzakonski predpis še ni bil spremenjen – torej, da še ni ukinjen količinski prag, pod katerim osebam, ki dajejo embalažo na trg v RS ni treba plačevati stroškov ravnanja z odpadno embalažo), stroške tega ravnanja pa bodo do uveljavitve nove Uredbe o embalaži in odpadni embalaži plačevale osebe iz 25. člena veljavne uredbe.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.