Ocenjujejo trajnostni prispevek vsakega izdelka v verigi - EOL 154/155

Ocenjujejo trajnostni prispevek vsakega izdelka v verigi - EOL 154/155

BASF računa ogljični odtis izdelkov

Tanja Pangerl

Kemična industrija lahko s svojimi inovacijami uspešno pripomore k reševanju izzivov na področju kmetijstva, voda, zdravstva, prehrane in drugih ključnih področij človekovega delovanja, na drugi strani pa s sabo nosi tudi velika okoljska in družbena tveganja. Zato je upoštevanje visokih varnostnih, okoljskih in drugih standardov nujno. Temu se vse bolj pridružuje trajnostni razvoj in s problematiko ogljičnega odtisa, saj življenjski ciklus izdelka trajnostne kazalnike vnaša v celotno vrednostno verigo. Kot pravi Simon Franko, generalni direktor BASF v Sloveniji, Hrvaški in Srbiji, njihove kupce vse bolj zanimajo podatki o ogljičnem odtisu. V BASF ogljični odtis za svoje izdelke računajo že več let. Do konca leta 2021 pa predvidevajo izračun za celoten portfelj svojih izdelkov. Zavzemajo se za globalne cene CO2, vendar, kot pravi Simon Franko, to trenutno ni politično predvidljivo.

Simon Franko
Simon Franko

Že od leta 2007 v BASF računate ogljični odtis za posamezne izdelke. Sedaj ste razvili digitalno rešitev, s katero boste lahko izračunali ogljični odtis za vse svoje prodajne izdelke, približno 45.000 jih je. Izračun za celoten portfelj bo na voljo do konca leta 2021. Za kakšno digitalno rešitev gre in s kakšnim modelom ste se lotili obsežnega projekta? Kako ste zasnovali korake?

Digitalna rešitev za izračun ogljičnega odtisa izdelka je intelektualna lastnina podjetja BASF. Razvoj informacijske tehnologije je potekal v okviru agilno zasnovanega projekta pod vodstvom BASF-a skupaj z izbranimi strokovnimi partnerji. Eden glavnih dejavnikov uspeha je bil, da so osrednjo BASF-ovo skupino sestavljali strokovnjaki z različnih področij: trajnosti, varovanje zdravja pred vplivi iz okolja, nadzora / financ, tehnologije in digitalizacije. Drugi dejavnik uspeha je bil, da se je tudi vodstvo BASF-a brezpogojno zavzelo za izvedbo projekta. V projektu so sodelovali še strokovnjaki za notranjo komunikacijo in upravljanje s spremembami, ki so koncept računanja ogljičnega odtisa izdelkov in novo orodje približali uporabnikom v naših poslovnih enotah.

Od kod črpate podatke za izračun ogljičnega odtisa izdelkov in kdo oziroma kaj vas je spodbudilo k izračunavanju ogljičnega odtisa?

Naš izračun ogljičnega odtisa temelji na obsežnih podatkih iz zbirke emisij v lastni proizvodni mreži in na visoko kakovostnih povprečnih podatkih za odkupljene surovine ter energijo. Trajnostni razvoj in digitalizacija sta ključna elementa naše poslovne strategije, ki jo dosledno izvajamo. Z izračunom ogljičnega odtisa združujemo oboje, prav tako pa našim strankam omogočamo transparenten vpogled v specifične emisije za vsakega od BASF-ovih produktov. To nam omogoča, da skupaj s strankami razvijamo načrte za zmanjševanje emisij CO₂ vzdolž celotne vrednostne verige vse do končnega izdelka, namenjenega potrošniku.

Kot ste omenili, vaš izračun ogljičnega odtisa zajema emisije TGP od surovine do končnega izdelka. Kaj kažejo izračuni o vplivu vaših izdelkov na okolje in kako to vpliva na vaše strateške odločitve ter spremembe v dobaviteljski verigi, v proizvodnem procesu idr.?

Kupce naših izdelkov vse bolj zanimajo podatki o ogljičnem odtisu. Informacijsko orodje sešteva emisije toplogrednih plinov, ki nastajajo tako vzdolž posameznih dobavnih verig izdelkov kot pri naši lastni proizvodnji zaradi rabe fosilnih virov in goriv. Nenehno povečujemo učinkovitost našega delovanja vzdolž celotne vrednostne verige, da bi prihranili vire in zmanjšali emisije. V našem proizvodnem sistemu Verbund kemični procesi porabijo manj energije, proizvedejo večje donose in ohranjajo vire. Na ta način prihranimo pri surovinah in energiji, zmanjšujemo emisije, optimiziramo notranjo logistiko in izkoriščamo sinergije. Primerjave z evropskimi merili za trgovanje z emisijami kažejo, da BASF-ove kemične tovarne delujejo z nadpovprečno učinkovitostjo glede toplogrednih plinov. To vodi do podpovprečnega ogljičnega odtisa številnih naših izdelkov, kar ustvarja dodano vrednost tako za naše stranke kot za okolje.

Hkrati izračuni ogljičnega odtisa našim kupcem zagotavljajo dragocene informacije o tem, kje so vzvodi za preprečevanje emisij toplogrednih plinov. Že danes ponujamo možnosti za zmanjšanje ogljičnega odtisa z uporabo alternativnih surovin, na primer biogoriv ali ogljika na osnovi recikliranja in obnovljivih virov energije.

Saj ima BASF kot vodilno svetovno kemično podjetje veliko odgovornost do okolja in družbe. Kljub temu, da s kemijo poskušate reševati izzive na področju higiene, prehrane, kmetijstva, voda, zdravstva in drugih področij, prinaša to s sabo tudi določena tveganja. Dekarbonizacija postaja merilo ocenjevanja tudi na strani bank. Kako upravljate s podnebnimi tveganji in katera tveganja so vaš največji izziv?

Naša osnovna dejavnost, razvoj, proizvodnja, predelava in prevoz kemikalij, zahteva odgovorno delovanje. Zaščita ljudi in okolja je naša prednostna naloga. Trajnostni razvoj je v središču naše poslovne strategije. Varovanje okolja in naravnih virov je za nas pomembna, a ne edina dimenzija trajnosti. Obstajata namreč tudi socialna in ekonomska trajnost. Kolikor vemo, se dandanes vsi soočamo z istim problemom, kako ustvarjati rast in blaginjo za naraščajoče svetovno prebivalstvo ter se obenem izogniti nepopravljivi škodi naravi in življenju samemu. Prepričan sem, da to lahko dosežemo s pravimi tehnologijami. Kdor bo prvi posedoval prave tehnologije in postopke, bo imel prednost pred konkurenco. Mi želimo to doseči v kemični industriji.

Kje ste najuspešnejši?

S povečanjem energetske in procesne učinkovitosti pri proizvodnji in pridobivanju energije smo med letoma 1990 in 2018 prepolovili svoje emisije CO₂, hkrati pa podvojili obseg proizvodnje. Prizadevamo si za podnebno nevtralno rast. Naš cilj je do leta 2030 doseči CO₂ nevtralno rast z emisijami na isti ravni kot leta 2018, a s kar 50 % večjim obsegom proizvodnje.

To lahko dosežemo le z doslednim upravljanjem z ogljikom. Zasledujemo glavni cilj - narediti tovarne in postopke še bolj energetsko učinkovite. Delamo na razvoju tehnologij z nizkimi emisijami, ki nam bodo omogočile znatno zmanjšanje emisij od leta 2030 naprej. S tem bi lahko zmanjšali kar 90 % vseh emisij, ki nastajajo pri proizvodnji številnih osnovnih kemikalij.

Okoljska in družbena odgovornost gresta z roko v roki s poslovnim uspehom. Kako s trajnostnimi koraki dosegate uspešne ekonomske kazalnike?

Z uporabo metode »Sustainable Solution Steering« določimo ključna merila trajnostnega razvoja in izzive v panogah naših kupcev. Ocenimo trajnostni prispevek vsakega od naših izdelkov. Pri tem upoštevamo celotno vrednostno verigo, vključujoč regionalne razlike ter razlike med posameznimi industrijami. V oceno so vključeni različni ekonomski, okoljski in socialni vidiki naših rešitev. Vsaka od rešitev je razvrščena v eno od štirih različnih kategorij glede na njen prispevek k trajnosti, vključno s tako imenovanimi izdelki »Pospeševalniki«, katerih prodajo želimo še povečati. Z uporabo metode »Sustainable Solution Steering« je bilo ocenjenih več kot 50.000 rešitev (96,3 % ustreznega portfelja), pri čemer je sodelovalo več kot 2.500 strokovnjakov po vsem svetu. Okoli 14.000 je bilo rešitev iz kategorije »Pospeševalnikov«.

Povečujete dobiček?

Še naprej želimo povečevati prodajo in dobiček z novimi in izboljšanimi izdelki. Zlasti s pospeševalniki, ki v primerjavi s konkurenco posebej učinkovito prispevajo k trajnostnemu razvoju v vrednostni verigi. Do leta 2025 želimo s temi izdelki doseči prodajo v višini 22 milijard EUR. Leta 2019 smo prodajo pospeševalnikov povečali za 5 %, na 15 milijard EUR. Med pomembne primere pospeševalnikov spadajo materiali za akumulatorje na področju elektromobilnosti, avtomobilski katalizatorji in materiali za toplotno izolacijo stavb. Imajo ključno vlogo pri zmanjševanju ali izogibanju emisijam CO₂ na poti do končnega potrošnika.

Kako pristopate do ocenjevanja vpliva vzdolž celotne vrednostne verige?

Skupaj z zunanjimi strokovnjaki smo razvili nov pristop za merjenje in monetarno oceno gospodarskega, ekološkega in socialnega vpliva naših poslovnih dejavnosti vzdolž celotne vrednostne verige, t. i. »value-to-society«. Ta pristop izvajamo od leta 2013. Na ta način lahko še bolje kot prej razumemo pomen finančnih in nefinančnih učinkov na družbo, jih neposredno primerjamo in prikažemo njihove medsebojne vplive. Ta preglednost podpira naš celostni pristop in tako prispeva k dolgoročnemu uspehu.

Izdelke, ki ne bodo mogli izpolnjevati vaših trajnostnih kriterijev, boste postopoma, pet let od njihove klasifikacije, ukinili. Kateri izdelki predstavljajo največji izziv in jih je težko prilagoditi trajnostnim kriterijem?

Le 0,1 % vseh naših rešitev je uvrščenih med sporne zaradi pomislekov glede njihove trajnosti. Za vse izdelke v tej kategoriji razvijamo in izvajamo akcijske načrte. Ti akcijski načrti vključujejo raziskovalne projekte in preoblikovanje za optimizacijo izdelkov ali celo nadomeščanje teh produktov z drugimi. Prizadevamo si ponujati izdelke, ki čim bolj prispevajo k trajnosti na področju uporabe, da izpolnimo lastne obveze, pa tudi zahteve svojih strank. Zato se naša metoda »Sustainable Solution Steering« uporablja na področju raziskav in razvoja, pri poslovnih strategijah, pa tudi združitvah in prevzemih.

Mednarodne raziskave kažejo, da potrošniki vse bolj cenijo podjetja, ki si prizadevajo k zmanjšanju ogljičnega odtisa. Pravite, da tudi vaše kupce vse bolj zanimajo podatki o ogljičnem odtisu. Kako transparentnost pri emisijah TGP vpliva na ugled blagovne znamke? So vaši kupci motor vaših trajnostnih prizadevanj?

Javnost, nadzorniki in finančni vlagatelji dajejo vse večji pomen ukrepom za varovanje podnebja. Glavne stranke so napovedale velikopotezne kratkoročne cilje za zmanjšanje CO₂, vključno z emisijami, povezanimi z odkupljenimi surovinami, kot na primer zahteva Pobuda za doseganje ciljev na podlagi znanosti (angl. Science-Based Targets Initiative – SBTI). Zato naše stranke vedno pogosteje zahtevajo preglednost podatkov o ogljičnem odtisu in možnosti za zmanjšanje ogljičnega odtisa izdelkov. Ker smo dobavitelji materialov za različne panoge, bodo izračuni za naš portfelj pomagali zagotoviti tudi preglednost CO₂ odtisa izdelkov naših kupcev. Zagotavljajo preglednost emisij obsega 3 v ogljičnem odtisu naših strank. Gre za emisije iz proizvodnje materiala, kupljenega od dobaviteljev.

Med predlogi, kako spodbuditi razogljičenje podjetij, gospodarstva in zmanjšati izpuste, so zakonodajne rešitve o uvedbi dajatve oziroma zvišanje cene dajatve na ogljik. Kakšno je vaše stališče?

BASF se na splošno zavzema za globalne cene CO₂. Vendar to trenutno ni politično predvidljivo. V Evropi že dolgo obstaja nekakšen davek na CO₂ tako v industriji kot tudi v proizvodnji energije - in sicer v obliki sistema za trgovanje z emisijami (EU ETS), ki sicer dobro deluje. Ostaja pa dejstvo, da se emisije v stanovanjskem in prometnem sektorju niso zmanjšale tako, kot se je sprva pričakovalo.

Oblikovanje cen CO₂ bi znalo biti smiselno. Vseeno bi morali prenehati sankcionirati porabo energije in namesto tega pričeti zaračunavati dejanske emisije. V zameno bi lahko na primer odpravili vse davke in dajatve na energijo. Dajatev na CO₂ ima lahko spodbuden učinek le, če so na voljo tudi ustrezne alternativne tehnologije. Zato mora biti ohranjanje mednarodne konkurenčnosti v industriji vselej osrednjega pomena. Samo tako bo lahko Evropa ostala vodilna v razvoju in uporabi tehnologij za varovanje podnebja.

Kako torej s cenami za CO2?

Dokler se oblikovanje cen CO₂ uporablja le regionalno, na ravni EU, ali še slabše, samo na državni ravni, potrebujemo večjo diferenciacijo. Kaj mora doseči diferenciacija? Upoštevati mora različne občutljivosti na ceno in stroške izogibanja CO₂ v različnih sektorjih. Preprečiti mora, da bi se energetsko intenzivne industrije preselile v tujino in da bi se izdelki z visoko vsebnostjo CO₂ ponovno izvozili nazaj. Mislim na zaščito pred tveganjem premestitve emisij CO₂. Blažiti mora socialna tveganja. Zgolj podražitev fosilnih goriv v posamezni državi zagotovo ni prava pot, tudi z vidika socialne učinkovitosti ne.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.