Ohranjanje raznolikosti vinske trte v spreminjajočem se okolju mediteranskega prostora - EOL 151

Ohranjanje raznolikosti vinske trte v spreminjajočem se okolju mediteranskega prostora - EOL 151

MedVitis - vinska trta Vitis sp

Mednarodni raziskovalni projekt MedVitis je financiran v okviru evropske iniciative ERA-NET ARIMNet2 in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V projektu sodelujejo štiri partnerske inštitucije iz treh mediteranskih držav: Grčija, Slovenija in Maroko. Na Kmetijskem inštitutu Slovenije vodi projektne aktivnosti dr. Barbara Pipan v sodelovanju z dr. Lovrom Sinkovičem in izr. prof. dr. Vladimirjem Megličem.

MedVitis
MedVitis

Vinogradništvo in vinarstvo sta v mediteranskih državah pomembni kmetijski dejavnosti, ki segata že v čas antike. Obe dejavnosti sta tesno povezani tako z zgodovino kot tudi s kulturo območij na katerih se prideluje vinska trta. Različne geografske razmere in mikroklimati so v vseh treh sodelujočih državah v preteklosti pripomogle k vzpostavitvi velike raznolikosti rodu Vitis, kar je vodilo k oblikovanju številnih lokalnih sort, ki so dobro prilagojene specifičnim pedo-klimatskim razmeram v vsaki posamezni regiji in podpirajo trajnostne kmetijske sisteme z nizkimi vložki pridelave. Kljub temu je uvedba uveljavljenih tujih komercialnih sort vinske trte povzročila gensko erozijo in posledično izgubo genske raznovrstnosti, zaradi česar je potrebno vzajemno ukrepanje in sodelovanje za ohranitev raznolikosti genskih virov iz rodu Vitis. Poleg tega lahko spremljajoče okoljske spremembe v kombinaciji s pojavom različnih bolezni negativno vplivajo na vinogradništvo v celotni mediteranski regiji. Zaradi tega se je pojavila potreba po izvajanju dejavnosti za ohranitev dobro prilagojenih lokalnih sort vinske trte ali možnosti razvoja izboljšanih sort s toleranco na spreminjajoče se okoljske pogoje in razvito odpornostjo proti različnim patogenom.

Projekt MedVitis obravnava celostno prizadevanje štirih sredozemskih partnerjev iz Grčije, Slovenije in Maroka s ciljem zaščititi raznolikost genskih virov vinske trte s pomočjo boljšega načina identifikacije genskih virov vinske trte, zmanjšanja genske erozije ter vpliva podnebnih sprememb in patogenov na pridelovanje rodu Vitis. V Sloveniji je v nacionalnih zbirkah ohranjeno manjše število starih sort vinske trte. Ne glede na to pa je v manjšem obsegu v pridelavi še vedno precej starih sort, značilnih za specifična agro-klimatska območja, pri čemer so nekatere že postale pomembne za ponovno vpeljavo v pridelavo v različne vinorodne okoliše. Prepoznavanje in poimenovanje lokalnih in 'neznanih' sort izključno na podlagi morfoloških deskriptorjev je pogosto oteženo, saj za isto sorto obstajajo številni sinonimi in homonimi.

V okviru projekta MedVitis smo v Sloveniji za namene fenotipske karakterizacije (tudi ampelometrične) in genetske študije izbrali preko 30 genskih virov iz rodu Vitis iz različnih vinorodnih območij. Ta nabor je sestavljen iz redkih, neznanih, odpornih in standardnih sort/genskih virov vinske trte iz vseh treh vinorodnih dežel, Podravja, Posavja in Primorske. Ampelografska karakterizacija vključuje 85 natančnih ampelografskih opisov po sistemu deskriptorjev O.I.V., povezanih z brsti, mladicami, olesenelo rozgo, listi, cvetenjem, grozdi in jagodami. V obdobju rasti smo do sedaj opravili številna ocenjevanja, vzorčenja in zajem slikovnega materiala za vsako posamezno trto.

V nadaljevanju projekta bomo za namene genotipizacije izbranih genskih virov uporabili molekulske markerje tipa SSR (angl. Simple Sequence Repeats), ki se jih po sistemu O.I.V. priporoča kot specifične molekulske deskriptorje. Različni parametri, genetska struktura in povezave analiziranih genotipov bodo ocenjeni in ovrednoteni z različnimi algoritmi, implementiranimi v izbrane biostatistične programe s področja populacijske genetike. Ampelografski opisi in molekulska karakterizacija izbranih genotipov vinske trte bodo omogočili identifikacijo, karakterizacijo in ohranjanje dragocenih genskih virov rodu Vitis. Zbrani podatki bodo uporabljeni za nadgradnjo in izboljšanje nacionalnih zbirk podatkov.

Informacije o genetskem potencialu in raznovrstnosti dednine vinske trte iz Grčije, Slovenije in Maroka bodo na voljo tudi drugim državam mediteranske regije, kjer so prisotne podobne okoljske spremembe (suša, povišana temperatura). Znanje in rezultate MedVitis projekta bodo s pridom lahko uporabljali vsi zainteresirani deležniki, preko katerih se bodo vsebine prenašale na pridelovalce, industrijo, potrošnike, širšo javnost in oblikovalce kmetijske politike. Raziskava bo tako oblikovala strategije za boljše upravljanje z genskimi viri vinske trte in posledično vplivala na socialno-ekonomski razvoj, saj bo spodbujala trajnostno vinogradništvo, podpirala razvoj podeželja in pospešila gospodarski razvoj lokalnih skupnosti.

Barbara Pipan, Lovro Sinkovič, Vladimir Meglič; Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje, Kmetijski inštitut Slovenije,
barbara.pipan@kis.si

 

 

MedVitis

 

 

 

 

MedVitis

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.