Milijarda evrov za velike nizkoogljične projekte - EOL 149/150

Milijarda evrov za velike nizkoogljične projekte - EOL 149/150

V petek, 5. junija 2020, je potekal 5. sestanek ekspertne skupine Sklada za inovacije. Sklad za inovacije je ključni ukrep Evropske unije za podporo inovacijam na področju nizkoogljičnih tehnologij in se financira iz prodaje emisijskih kuponov. Sodi med osrednje spodbujevalne inštrumente za doseganje širših ekonomskih obveznosti Evropske Unije v okviru Pariškega sporazuma in cilja, da postane podnebno nevtralna Evropa do 2050.

Nizkoogljični projekti
Nizkoogljični projekti

Okvirno je določen s spremembo Direktive 2003/87/ES za krepitev stroškovno učinkovitega zmanjšanja emisij in nizkoogljičnih naložb ter Sklepa (EU) 2015/1814 (člen 10a(8)), sprejeto marca 2018 (slovenska verzija spremembe direktive; ll. 10a(8) je na str. 14 – 15). Podrobna pravila opredeljuje DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE z dne 26.2.2019 o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z delovanjem sklada za inovacije, ki jo je komisija sprejela 26.2.2019 (predpis Sklada za inovacije v slovenščini https://op.europa.eu/sl/publication-detail/-/publication/b6d43f0e-8115-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-sl).

Sklad za inovacije namerava podpreti demonstracije nizkoogljičnih tehnologij v energetsko intenzivnih industrijah, energijo iz obnovljivih virov, shranjevanje energije, zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida (CCS), zajemanje in uporabo ogljika (CCU) in medsektorske zadeve (medsektorski projekti in industrijska simbioza). Začetek delovanja sklada je predviden v letu 2020, redni razpisi naj bi potekali do leta 2030. Prvi razpis za 1 milijardo evrov sredstev naj bi bil predvidoma objavljen v zadnjem tednu junija ali prvih dveh tednih julija 2020. Prvi razpis bo namenjen samo velikim projektom s stroški (CAPEX) nad 7.500.000 EUR. Sklad za inovacije bo podprl do 60% dodatnih kapitalskih in operativnih stroškov, ki so posledica inovacij. Postopek vlaganja in obravnave vlog bo natančneje predstavljen v javnem razpisu. Zainteresiranim priporočamo sledenje aktualnim objavam na spletni strani Sklada za inovacije (https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en).

Na sestanku, ki je potekal 5. junija, je Generalni direktorat Evropske komisije za podnebno politiko podrobneje predstavil merila prvega razpisa Sklada za inovacije. Razpis bo potekal v dveh fazah. Prva faza je prijava interesa, ko bodo prijave ocenjene na podlagi uspešnosti v smislu potenciala za preprečevanje emisij toplogrednih plinov, stopnje inovativnosti projektov v primerjavi s stanjem tehnike in zrelosti projekta. V drugi fazi pa bodo potekale popolne prijave, ko bodo projekte ponovno ocenili na podlagi dopolnjenih meril iz prve faze in dodatno na podlagi potenciala za obsežno uporabo ali ponovno izvajanje ali za poznejša zmanjšanja stroškov ter na podlagi učinkovitosti v smislu ustreznih stroškov projekta. Rezultate ocenjevanja prvega kroga naj bi se pričakovalo najkasneje v prvem četrtletju leta 2021, končne rezultate razpisa pa je pričakovati v drugi polovici leta 2021.

Poleg poteka razpisa sta bili na sestanku predstavljeni tudi metodologija za izračun upravičenih stroškov in metodologija za izračun potenciala za preprečevanje emisij toplogrednih plinov.

Izvajalska agencija za inovacije in omrežja INEA pa je prikazala, kje in kako bo potekal postopek prijave na prvi razpis Sklada za inovacije ter kako bodo zagotovili zaupnost med procesom. Agencija INEA je namreč izvedbeno telo Sklada za inovacije, ki je pristojno za upravljanje programov in sofinanciranja.

V prihodnjih mesecih bo organiziranih še nekaj podobnih dogodkov Sklada za inovacije, in sicer webinar na temo prijave na razpis in pogostih vprašanj (julija letos), webinar na temo izračuna potenciala za preprečevanje emisij toplogrednih plinov in pogostih vprašanj (septembra letos) ter Dan Sklada za inovacije s konferenco o financiranju čiste tehnologije (septembra letos), ki bo tudi zadnja delavnica prve faze razpisa.

V zadnji četrtini letošnjega leta ali v prvi četrtini prihodnjega je predvidena tudi objava razpisa za manjše projekte skupne vrednosti do 7.500.000 evrov. Razpis bo potekal v eni sami fazi, z istimi petimi merili kot razpis za večje vrednosti, vendar je verjetno, da bodo metodologije izračunov za merila poenostavljene.

Obveščamo vas tudi, da INEA vabi tehnične, finančne in pravne strokovnjake, da se jim pridružijo kot ocenjevalci projektov.

Prav tako bi vas radi obvestili, da so na straneh Sklada za inovacije pred kratkim objavili prvi niz Pogosto zastavljenih vprašanj (FAQs) https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/innovation-fund/faq_1_en.pdf in odgovore nanje, z namenom zagotoviti potencialnim prijaviteljem in drugim deležnikom relevantne informacije o procesu prijave na prvi razpis za zbiranje predlogov Sklada za inovacije. Gradivo pokriva več tem, kot so ključne značilnosti prvega razpisa, profil prijavitelja, postopki prijave in ocenjevanja, pomoč pri razvoju projektov (PDA), dodelitev in izplačilo sredstev, izmenjava znanja, izvajanje Sklada za inovacije in državna pomoč, sofinanciranje in sinergije.

Vse predstavitve z zadnjega in tudi prejšnjih sestankov si lahko ogledate na spletni strani Sklada za inovacije (https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en#tab-0-2).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.