Vi sprašujete, ministrstvo odgovarja - EOL 149/150

Vi sprašujete, ministrstvo odgovarja - EOL 149/150

Ministrstvo za okolje in prostor smo vprašali, kako poteka prevzem odpadne embalaže, pri katerem naj bi stroške prevzela država, in kako je s pripravo Zakona o varstvu okolja, kjer bo za podjetja zelo pomembna opredelitev proizvajalčeve razširjene odgovornosti.

V septembru predvidena javna obravnava Zakona o varstvu okolja

Napovedano je bilo, da bodo spremembe Zakona o varstvu okolja sprejete v tem letu. Kakšen je terminski načrt in katere spremembe bodo pomembne za podjetja?

Za zavezance oziroma proizvajalce sta pomembna oba sklopa predvidenih sprememb Zakona o varstvu okolja (ZVO) v zvezi s proizvajalčevo razširjeno odgovornostjo (PRO). Tako spremembe za zagotovitev boljšega, jasnejšega zakonodajnega okolja in institucionalnega okvira za izvajanje PRO, kot tudi sklop sprememb za prenos zahtev krovne direktive o odpadkih glede minimalnih zahtev za sisteme PRO v pravni red RS. Posebej slednje bi morale zmanjšati stroške in izboljšati učinkovitost, kot tudi zagotoviti enake konkurenčne pogoje, vključno za mala in srednja podjetja ter podjetja, ki se ukvarjajo z elektronskim poslovanjem. Tako bi preprečili ovire za nemoteno delovanje notranjega trga. Prav tako bi morale tudi prispevati k vključevanju stroškov ob koncu življenjske dobe proizvodov v njihovo ceno ter zagotoviti spodbude za proizvajalce že pri načrtovanju njihovih proizvodov, da bi bolje upoštevali reciklabilnost, ponovno uporabljivost, popravljivost in prisotnost nevarnih snovi. Na splošno bi morale te zahteve izboljšati upravljanje in preglednost sistemov PRO ter zmanjšati možnost za nasprotja interesov med organizacijami, ki izvajajo obveznosti razširjene odgovornosti proizvajalca v imenu proizvajalcev proizvodov, in izvajalci ravnanja z odpadki, s katerimi te organizacije sklenejo pogodbe. Aktivnosti za pripravo zakona se nadaljujejo, v septembru je predvidena ponovna javna obravnava.

MOP pripravlja sistemske ukrepe za normalen prevzem embalaže

S 1. majem 2020 je začel veljati ukrep, ki je del Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije, da lahko izvajalci javnih služb zbiranja komunalne odpadne embalaže, ki jo niso prevzele družbe za ravnanje z odpadno embalažo, sami oddajo v obdelavo, stroške pa bo prevzela država. Kako poteka izvajanje ukrepa, koliko so se zmanjšali kupi odpadne embalaže pri komunalnih podjetjih in kje so največje težave?

Prvi postopki javnega naročanja so se končali konec preteklega tedna in trenutno so pogodbe še v fazi priprave in podpisovanja, zato s podrobnejšimi informacijami še ne razpolagamo. Sredstva ne bodo dodeljena, ampak bodo izvajalci plačani, ko bodo za opravljeno storitev (prevzem in obdelava komunalne odpadne embalaže - KOE) izstavili ustrezne račune. Še vedno pa velja ocenjena vrednost 7,8 mio EUR za količino 41.995 t KOE (ocenjena količina do 31. 5. 2020). Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja tudi sistemske spremembe, ki bi omogočile normalen prevzem embalaže pri izvajalcih javne službe brez potreb po interventnih ukrepih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.