Zelena, kreativna in pametna podjetja za preboj na tujih trgih - EOL 149/150

Zelena, kreativna in pametna podjetja za preboj na tujih trgih - EOL 149/150

Jože Volfand

Zeleni ambasadorji gospodarstva

Slovenija je dobila prve zelene ambasadorje slovenskega gospodarstva za njegovo večjo prepoznavnost in prebojnost na tujih trgih. »Pri izbiri smo upoštevali, ali izdelki, rešitve oziroma storitve prijaviteljev hkrati vključujejo vsaj dve komponenti (zelena, ustvarjalna, pametna)«, pojasnjuje odločitev o izbiri devetnajstih podjetij Ajda Cuderman, direktorica agencije SPIRIT Slovenija. Podjetja bodo vključena v digitalno oglaševalsko komunikacijsko kampanjo »I feel Slovenija. Green. Creative. Smart.«, in sicer na prednostnih trgih, kot so regije DACH, Japonska, ZDA, ZAE in druge. Rdeča nit promocije je pozicioniranje nišno usmerjenih podjetij, t. j. skritih šampionov, in že dobro uveljavljenih podjetij v mednarodnem okolju, ki kažejo reprezentativno podobo slovenskega gospodarstva. Po mnenju Ajde Cuderman se slovenska podjetja vse bolj odločajo za izpolnjevanje okoljskih in trajnostnih zahtev.

Ajda Cuderman
Ajda Cuderman

Na prvi javni poziv SPIRIT Slovenija za ambasadorje slovenskega gospodarstva, ki sodelujejo v nacionalni kampanji »I feel Slovenija.Green. Creative. Smart.«, se je prijavilo 31 podjetij. Želite oblikovati bazo t. i. ambasadorjev – podjetij s prebojnimi rešitvami, z izdelki in storitvami, ki se odlikujejo s tremi komponentami: zeleno, ustvarjalno in pametno. Kakšen odziv ste pričakovali in kako je izbirala komisija? Kaj je pretehtalo pri končni odločitvi, da ste izbrali s prvim pozivom 19 ambasadorjev?

Z odzivom podjetij in organizacij na prvi poziv za sodelovanje v nacionalni kampanji za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini smo zadovoljni. Pri izbiri smo upoštevali, ali izdelki, rešitve oziroma storitve prijaviteljev hkrati vključujejo vsaj dve komponenti kampanje (zelena, ustvarjalna, pametna), v kakšni meri prispevajo k boljšemu življenju ljudi po svetu oziroma k ohranitvi okolja, pomemben pa je tudi njihov tržni potencial na mednarodnih trgih oziroma za investiranje. Med prijavljenimi smo izbrali 19 najbolj uspešnih in perspektivnih podjetij in organizacij. Ustrezajo vsem podanim kriterijem iz javnega poziva. Gre za izjemna slovenska podjetja. Vsak na svojem področju ponujajo edinstvene izdelke in storitve z visoko dodano vrednostjo. Jeseni se jim bo pridružilo še približno 20 novih ambasadorjev.

Torej že napovedujte nov poziv. Kot glavna merila za izbor ambasadorjev ste navedli zeleno, kreativno, pametno. Ali je komisija med prijavami prepoznala več podjetij, ki so uspela v poslovanje in razvoj vnesti vse tri komponente, ali so podjetja bolj dokazovala posamične, določene prebojne rešitve. Podatki in ocene kažejo, na primer, da se mnoga podjetja še niso odločila za prehod v zeleno gospodarstvo in za vzdržno rast. Tudi najnovejši dokument EU, novi akcijski načrt za nizkoogljično krožno gospodarstvo, pravi, da je gospodarstvo še vedno linearno, saj se le 12 % sekundarnih materialov in surovin ponovno uporabi.

Podjetja in organizacije, ki so se prijavili na poziv, delujejo na zelo različnih področjih. Od meroslovja, izdelave sintetičnih vlaken, proizvodnje mobilnih znakov LED in programskih rešitev, založništva, ekološke pridelave hrane, gradnje hiš, letalske industrije, pa tudi športa in športne opreme, kar je bilo med prijavitelji najbolj zastopano. Pri večini izbranih ambasadorjev je komisija ocenila, da njihove prebojne rešitve ustrezajo najmanj dvema komponentama sporočila kampanje.

A nekaj jim je bilo najbrž skupno.

Seveda. To, da so visokotehnološka in izrazito trajnostno naravnana podjetja. Njihove inovativne in pametne rešitve ter visokokakovostni izdelki so plod slovenskega znanja.

Omenjate inovativne, pametne rešitve. Katere bi posebej izpostavili in kako bodo vključene v krovni imidž nacionalne komunikacijske kampanje?

V komunikacijska sporočila kampanje bodo vključene prav vse prebojne rešitve izbranih slovenskih podjetij in organizacij, ki so postala ambasadorji kampanje. Sporočila bomo prilagajali posameznim trgom in ciljnim segmentom, katerim bodo namenjena. SPIRIT Slovenija vsako leto organizira veliko dogodkov v tujini, na katerih predstavlja slovensko gospodarstvo in podjetja. Prav izbrani ambasadorji bodo tisti, ki bodo na tovrstnih predstavitvah s svojimi rešitvami, izdelki ali storitvami pozicionirali vsa ostala slovenska podjetja iz posamezne panoge na določenem trgu. Izbor ambasadorjev za predstavitev na posameznem trgu bomo prilagajali značilnostim in zahtevam posameznega trga.

Kako? Kako bo v tujini potekala kampanja, ki je namenjena promociji skritih šampionov? Kakšne prednosti prinaša status ambasadorja podjetju?

V tujini bomo izvajali digitalno oglaševalsko kampanjo. Slovensko gospodarstvo bomo na strateških izvoznih in investicijskih trgih pozicionirali kot zaupanja vredno in zanesljivo poslovno okolje. Na prioritetnih trgih bomo sporočila lansirali preko različnih digitalnih kanalov, kot so poslovni spletni portali in družbena omrežja ter televizijsko oglaševanje, pa tudi v obliki video vsebin, promocijskih člankov, oglasov in podobno. Poleg tega bo obiskovalcem na domačih in tujih dogodkih na voljo predstavitev slovenskega gospodarstva preko AR aplikacije (obogatena resničnost), v katero bodo umeščene prebojne rešitve izbranih ambasadorjev. Sodelovali bodo tudi na različnih poslovnih dogodkih, a njihova izvedba je v trenutni situaciji nekoliko odložena.

Konkurenčna prednost?

Vključitev v projekt ambasadorjev podjetjem prinaša brezplačno promocijo na globalnem konkurenčnem trgu pod državno znamko »I feel Slovenia«. Zato smo izdelali tudi poseben emblem Ambassador Green. Creative. Smart. / Ambasador Zelena. Ustvarjalna. Pametna. Tako bomo znamčili vsa komunikacijska orodja in sporočila. K promociji kampanje in širjenju njenih sporočil preko lastnih komunikacijskih kanalov, orodij in promocijskih materialov so bili povabljeni tudi ambasadorji.

Med izbranimi ambasadorji so podjetja, ki so znana po zelenih dosežkih, nekatera že pripravljajo poročilo o trajnostnem razvoju, nekatera so bolj znana po inovativnih vrhuncih, nekatera pa so malo znana. Kakšna bo torej rdeča nit kampanje?

Krovno pozicioniranje slovenskega gospodarstva je dolgoročen projekt, kot je bila denimo promocija turizma Green. Active. Healthy, ki se je prav tako znamčila pod državno znamko I feel Slovenia. Rdeča nit pozicioniranja vključuje glavne prednosti slovenskega gospodarstva, t. j. nišno usmerjeno gospodarstvo, ki s svojim znanjem nudi dodano vrednost za uporabnika in je obenem trajnostno usmerjeno. Skupaj tvorijo odlično reprezentativno podobo slovenskega gospodarstva. V družino ambasadorjev slovenskega gospodarstva smo izbrali mikro, mala, srednja kot velika podjetja, zagonska in rastoča podjetja ter tista, ki so v zreli fazi razvoja. Med njimi so tako podjetja z dolgoletno tradicijo in dobro prepoznavano znamko na tujih trgih kot tudi izjemno uspešni skriti šampioni (ang. hidden champions).

Skriti šampioni?

To so nadpovprečno uspešna, tudi manj znana inovativna MSP podjetja, ki so med prvimi v svetu na številnih nišnih področjih. Slovensko gospodarstvo se s skritimi šampioni uvršča v svetovni vrh. Kampanja bo reprezentativna z vidika vseh segmentov ambasadorjev. Seveda bo prilagojena posameznim ciljnim skupinam in trgom. Izbrana podjetja bodo imela status ambasadorja do konca leta 2022. Kar je ustrezen čas, saj se v tem času lahko spremeni vladna strategija spodbujanja internacionalizacije in s tem prioritetni trgi ter sektorji, kar lahko vpliva tudi na strukturo ambasadorjev. Upamo, da bomo z drugim javnim pozivom dobili še več različnih podjetij z različnih področij.

Ugotavljate, da je regionalna pokritost izbranih podjetij primerna, a nekaterih regij ni. Pričakujete, da se lahko to spremeni?

Nabor ambasadorjev je odvisen od podjetij, saj morajo imeti interes in željo, da predstavljajo slovensko gospodarstvo in naša podjetja v tujini. Ponosni smo, da naši ambasadorji niso zgolj v glavnem mestu, temveč so razpršeni po državi, saj regijsko pokrivajo od Primorja do Prekmurja ter Gorenjske do JV Slovenije. Torej krepijo razvojni potencial na regionalni in lokalni ravni. Vsekakor upamo, da se bo tudi preko drugega javnega poziva med ambasadorje uvrstilo čim več podjetij iz celotne Slovenije, ki bodo s svojimi rešitvami podprli zgodbo slovenskega gospodarstva.

Na katere trge bo usmerjena nacionalna kampanja, na katere sejme in kako lahko v akciji sodelujejo izbrana podjetja, ki se lahko predstavljajo tudi z logotipom celotne kampanje?

Ciljamo na prioritetne trge. Ti so opredeljeni v strateških vladnih dokumentih. To so trgi DACH regije, Japonska, ZDA, ZAE in podobno. Na vseh teh trgih bomo v prihodnje izvajali različne promocijske aktivnosti. Gre za številne skupinske sejemske nastope, mednarodne projekte in predstavitve v nacionalnih paviljonih, ki jih organiziramo na letni ravni, ter za druge predstavitve. Tako bomo uspešno predstavljali Slovenijo in njene konkurenčne rešitve tujim kupcem in potencialnim investitorjem. V vse te aktivnosti bodo aktivno vključeni tudi ambasadorji.

Boste v prihodnje dopolnili merila z zahtevami oziroma cilji trajnostnega razvoja, kakor jih je nakazal NEPN in kakor jih bo predstavil nacionalni načrt krožnega gospodarstva?

Na jesenskem pozivu bodo ambasadorji izbrani po enakih merilih kot na prvem. To pomeni, da mora podjetje ali organizacija na trgu delovati vsaj 2 leti. S svojimi rešitvami morajo izkazovati vsaj eno od konkurenčnih prednosti slovenskega gospodarstva (zeleno, ustvarjalno, pametno). Morajo pa biti plod slovenskega znanja. Prepričani smo, da se bo jeseni med ambasadorje uvrstilo čim več podjetij, ki bodo s svojimi rešitvami izkazovali odgovornost in skrb za okolje. Ne le to. Ki bodo z naprednim znanjem ustvarjala dodano vrednost ter s pomočjo pametnih, učinkovitih rešitev dosegala konkurenčno prednost na tujih trgih.

V izjavi za javnost ste zapisali, da dobra polovica slovenskih podjetij deluje po modelu trajnostnega razvoja. Se vam ne zdi ta ocena preoptimistična?

Tudi slovenska podjetja se vse bolj zavedajo, da je v današnjih časih vključevanje in načrtovanje družbenih, okoljskih in ekonomskih učinkov v poslovne procese nujno. Pri svojem delu smo vsakodnevno v tesnem stiku s številnimi slovenskimi podjetji. Opažamo, da celotnega koncepta trajnosti še ni uvedlo veliko podjetij. Številna pa že delujejo trajnostno v najmanj enem segmentu svojega poslovanja, kot so ravnanje z odpadki, energetska učinkovitost v proizvodnih procesih, uporaba recikliranega materiala in podobno. Številna slovenska podjetja izvažajo v tujino in se vključujejo v dobaviteljske verige. Te od njih zahtevajo določene okoljske certifikate, brez katerih sodelovanje z verigo sploh ne bi bilo možno.

A to ne velja za vse.

Mednarodno primerljivi podatki so na voljo le glede okoljske odgovornosti. Naša država se uvršča nad povprečje EU po številu okoljskih spričeval na milijon prebivalcev. Nadpovprečni smo tudi pri ločevanju in zbiranju ločenih komunalnih odpadkov in njihovem recikliranju. Ljubljana se lahko pohvali z najvišjim deležem ločeno zbranih odpadkov med prestolnicami – 63%. V vrhu lestvice smo po številu ekoinovacij. Smo pa tudi ena od redkih držav v EU, kjer so obvezna zelena javna naročila za predmete, ki jih ureja uredba o zelenem javnem naročanju, kot so npr. pohištvo, gradnja, čistila ipd. Vključevanje trajnostnih vidikov v poslovanje spodbuja tudi naša agencija, ki je s svojim programom postavila prvo slovensko prakso na področju trajnostne strateške transformacije poslovanja podjetij.

Kaj SPIRIT Slovenija pričakuje od celotne akcije, koliko časa bo trajala in kakšen je finančni vložek?

Pričakujemo, da bo nacionalna kampanja prav zaradi prikaza konkretnih prebojnih rešitev, ki jih ponuja slovensko gospodarstvo, uspešna in prepoznavna. Prispevala bo k večjemu zaupanju v slovensko gospodarstvo. S pozicioniranjem želimo preko sporočila Slovenia. Green. Creative. Smart. zgraditi tržno znamko, podobno kot imajo to Švicarji ali Avstrijci. Finančni vložek je enak, kot bi kampanjo izvajali brez ambasadorjev. Želimo si, da bi s pomočjo promocijske kampanje povečali ugled našega gospodarstva in podjetij v tujini ter ga ustrezno pozicionirali na mednarodnih trgih. Letos bo zaradi pandemije poslovnih dogodkov različnih formatov v tujini manj, zato pa bo veliko priložnosti za intenzivnejšo promocijo slovenskega gospodarstva naslednje leto, saj so pred nami veliki projekti, kot so predsedovanje EU, Expo Dubaj in Olimpijske igre v Tokiu.

Letošnji EXPO v Dubaju je prestavljen. Kaj bo s slovenskim paviljonom?

Organizatorji so celoten projekt svetovne razstave na Expo Dubaj zaradi pandemije koronavirusa v enakem obsegu in dimenziji prestavili za eno leto in bo tako potekal od 1. oktobra 2021 do 31. marca 2022. Aktivnosti za slovensko udeležbo potekajo. Mislim na pripravo programa predstavitve kot tudi na gradnjo paviljona. Po pandemiji bodo celotno slovensko gospodarstvo in tudi druga vsebinska področja potrebovali nov zagon, zato bo predstavitev Slovenije in njenega gospodarstva ter konkretnih podjetij na svetovni razstavi ena od priložnosti za prodiranje na nove globalne trge.

Katere večje projekte boste lahko letos izvedli glede na to, da je virus močno prizadel gospodarstvo?

Še pred pandemijo smo imeli v načrtu številne dogodke v mednarodnem okolju. Zaradi spremenjenih razmer bomo promocijo izvajali na tistih sejmih in dogodkih, ki bodo ponudili online udeležbo in virtualne predstavitve. Še vedno pa upamo, da bo jeseni možna tudi organizacija večjih dogodkov na mednarodni ravni in bomo načrtovane dogodke izpeljali, kot so bili predvideni. Med večjimi letošnjimi dogodki v Sloveniji bi izpostavila konferenco o internacionalizaciji in industriji prihodnosti, ki bo jeseni. V ospredju bodo ukrepi za pomoč izvoznikom in identificiranje priložnosti na tujih trgih. Ob koncu leta pa pripravljamo tudi večji dogodek za slovenska podjetja. Želimo slišati, kaj potrebujejo oziroma kakšne vrste pomoči potrebujejo. Dogodek bomo obogatili s podelitvijo nagrad najboljšim izvoznikom in tujim investitorjem.

Amabasador znak

Zeleni ambasadorji gospodarstva

Akrapovič d.o.o., Alpina d.o.o., AquafilSLO d.o.o., Ekoart hiše d.o.o., Elan d.o.o., Equa d.o.o., Hooray Studios d.o.o., Ljubljanske mlekarne d.o.o., Lotrič meroslovje d.o.o., Luka Koper d.d., Lumar IG d.o.o., Mywater d.o.o., Nordijski center Planica, Panorganix d.o.o., Paradajz d.o.o., Pipistrel d.o.o., Plastika Skaza d.o.o., SETCCE d.o.o. in SWARCO LEA d.o.o.

Martin Hladnik in Miha Bogataj, direktorja in prokurista podjetja
Martin Hladnik in Miha Bogataj, direktorja in prokurista podjetja

Enega izmed zelenih ambasadorjev smo povprašali, s čim so prepričali komisijo, da so bili izbrani, in kakšen naj bi bil model trajnostnega poslovanja.

Podjetje Ekoart izdeluje individualne in visokokakovostne masivne lesene hiše ter je v Sloveniji in tudi širše vse bolj prepoznano kot določevalec trendov na področju uporabe zdravih materialov in gradnje po principih zdrave biologije. Razvili smo lastno tehnologijo za izdelavo masivnih križno mozničenih sten brez uporabe lepil ter koncept majhnih visoko avtomatiziranih tovarn. S povečanjem lastnih proizvodnih kapacitet in inovativnim tržnim pristopom smo v kratkem času pridobili pomembne posle doma in v tujini, ki nam sedaj odpirajo možnost za širitev poslovanja na zahtevne evropske trge, kot so Nemčija, Avstrija, Švica, in to kljub napovedano kriznim časom.

Znotraj naše branže imamo ogromno potencialov, da trajnostno poslovanje zaživi tudi v praksi. Gre za uporabo osnovnih materialov iz obnovljivih virov, kar les zagotovo je, za reciklažo odpadnega materiala, ki ga je v našem primeru možno uporabiti kot vir energije ali kot izolacijski material, za minimalna uporaba kemikalij, kjer se vse več lesa obdeluje oz predeluje na okolju prijazne načine, saj ima les visoko zmožnost samozaščite, in tudi za prodajo znanja namesto produktov, saj imamo v Sloveniji visoko izobražen kader.

Za vzdržno rast se moramo zavedati določenih omejitev in posledično skrbeti, da se (u)poraba teh materialov giblje v okviru naravnega prirastka. S tem se ohranja ravnovesje na dolgi rok. Pri tem se nam zdi ključno tudi izobraževanje potrošnikov, da sprejmejo les kot živ material, ki prav zaradi svoje »nepopolnosti« oz. nehomogenosti daje uporabniku občutek povezanosti z naravo.

Želimo si, da bi Sloveniji uspelo skleniti lesno predelovalno verigo, ki v tem trenutku ne deluje najbolj povezano. Imamo namreč velik vir kakovostnega lesa, ki žal v veliki meri konča kot izvozni produkt v obliki hlodovine – torej na samem začetku verige. Na drugi strani imamo v Sloveniji veliko število inovativnih podjetij, ki uspevajo na širšem evropskem ali svetovnem trgu prodajati lesene izdelke ali s tem povezane storitve, ki pa so primorane v veliki meri kupovati lesne polproizvode iz sosednje Avstrije, Nemčije … Vsekakor verjamemo, je možno s pravimi ukrepi na nivoju države bolje povezati oba konca verige. Naša vizija je postati del rešitve in preko povečanja dodane vrednosti slovenskemu lesu vračati državi sredstva pridobljena preko razvojnih razpisov v obliki kreiranja kakovostnih in atraktivnih delovnih mest ter nenazadnje preko davkov in prispevkov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.