Zgodbe, ki si zaslužijo imena in priimke - EOL 66

Zgodbe, ki si zaslužijo imena in priimke - EOL 66

Zapiranje odlagališč | Jože Volfand |
 
Ni še dobro končana zgodba z neprevzemanjem odpadne embalaže, kjer sicer kaže, da so rešitve blizu, že se močno zapleta zaradi zapiranja odlagališč, ki ne morejo zagotoviti obdelave mešanih komunalnih odpadkov. Komunalna podjetja ne morejo pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja, okoljski inšpektorji pišejo nemajhne kazni, župani pa napovedujejo tožbe proti uslužbencem okoljskega ministrstva.
 

Župani Tržiča, Ptuja in Ormoža celo trdijo, da so posamezniki na MOP delali v korist lobijev. Na odlagališčih (tabelo, ki jo objavljamo, je posredoval ARSO), ki so še v postopkih za pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj ali pa so jih že morali zapreti, nastajajo hude zadrege. Komunalne odpadke nanje odlaga več kot 100 občin.

Prvo vprašanje je, kaj so storile občine in zakaj se je problem z odlaganjem mešanih komunalnih odpadkov tako zaostril. Primeri in izkušnje so različni. Javno podjetje Komunala Kranj je januarja za prevzem, prevoz in obdelavo komunalnih odpadkov in tudi za odlaganje ostankov iz šestih gorenjskih občin (Kranj, Šenčur, Naklo, Preddvor, Jezersko in Cerklje) sklenilo pogodbi s podjetjema Papir servis in Saubermacher Slovenija. Pogodbi sta sklenjeni za eno leto ali do izbora novega izvajalca na novem javnem razpisu. Zbrane odpadke iz Kranja sortirajo v Lenartu, obdelave odložijo na odlagališče v Novem mestu. Tudi Komunala v Kopru je sklenila pogodbo s Papir servisom, čeprav je imela boljšo ponudbo dveh drugih ponudnikov (Simbio in Publicus).

Še bolj zanimiva je zgodba vodje deponije iz ene izmed komunal, ki ji je bila izrečena globa v višini 11.000 evrov (vključno s sodno takso), vodji deponije kot odgovorni osebi pa globa 1.320 evrov (vključno s sodno takso). Vodja deponije je bil kaznovan, ker ni preprečil odlaganja neobdelanih odpadkov in je storil prekršek. Če bi preprečil odlaganje neobdelanih odpadkov in zaprl odlagališče, bi prav tako storil prekršek. Odlagališče ne dobi okoljevarstvenega dovoljenja, zapreti ga ne smejo, ker okoljski inšpektor grozi, da bi vodja deponije kršil 149. člen Zakona o varstvu okolja, ki določa obvezne občinske gospodarske javne službe. Lahko ga še enkrat kaznuje. Ne sme namreč preprečiti dovoza in odlaganja neobdelanih odpadkov.

Kazen je doletela vodjo deponije, ne pa direktorja komunalnega podjetja. In naprej – vodja deponije, ki v celotni zgodbi ni želel biti imenovan, se vprašuje, kako lahko izvaja zakon, če se ve, kdo podeljuje koncesijo in kdo je odgovoren, to so občine, da se problemi odlagališč v regiji rešijo pravočasno in skladno z Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih. V letu 2011 je bila sicer sprejeta nova Uredba o odlaganju, ki je v 60. členu določila, da letna količina mešanih komunalnih odpadkov, ki se jih odloži na odlagališču, ne sme preseči 222 kg na prebivalca občine. Inšpektorjev manjši odmiki od predpisane količine ne zanimajo, MOP pa namerava s kaznimi nadaljevati.

Razmere pri izdaji okoljevarstvenih dovoljenj oziroma pri reševanju problema obdelave mešanih komunalnih odpadkov in postopkih zapiranja odlagališč so tako kaotične, da nekateri župani napovedujejo državljansko nepokorščino, ponekod kazni doletijo neprave osebe, okoljski inšpektorji prisegajo na črke Uredbe in zakonov, nekatere občine si zatiskajo oči pred lastno neodzivnostjo, so pa nekateri bolj iznajdljivi in v tej zmedi dobro služijo.

Spet primer netransparentnosti, ki ga ne bi smeli dovoliti ne MOP, ne ARSO, ne občine in ne komunalna podjetja.

V Ormožu kaznovani, želijo postopno zapreti odlagališče

Komunalnemu podjetju Ormož je ARSO 17. 1 . 2012 s sklepom zavrnil vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave – odlagališča nenevarnih odpadkov Dobrava Ormož. Zato so na ARSO naslovili vlogo za pričetek zapiranja odlagališča in predlagali 31. 6. 2015 kot datum prenehanja odlaganja odpadkov. Tako bi si pridobili tri leta, v katerih bi izpolnili predpisane obveznosti in ukrepe za zaprtje odlagališča. Izognili pa bi se ponovnim kaznim, saj so zaradi odlaganja neobdelanih odpadkov dobili globo v višini 10.000 EUR in odgovorna oseba 1.200 EUR. Od oktobra 2010 sicer vse odložene odpadke pred odlaganjem ustrezno obdelajo. Odlagališče ima po oceni upravljavca še dovolj zmogljivosti za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Prostora je še za 50.000 ton obdelanih komunalnih odpadkov.
V začetku tega leta so v vseh treh občinah, za katere je odgovorno Komunalno podjetje Ormož, uvedli ločeno zbiranje odpadne embalaže – v Ormožu, Središču ob Dravi in v občini Sveti Tomaž.

Zap. št. Stanje 12.1.2012 ODLAGALIŠČE UPRAVLJAVEC ODLAGALIŠČA Veljavnost
1 izdan OVD RCERO Celje SIMBIO d.o.o., Celje OVD do 16.12.2021
2 izdan OVD MALA MEŽAKLA  JEKO-IN, Javno komunalno podjetje d.o.o OVD do 14.12.2021
3 izdan OVD BARJE (polja IV: in V:) Javno podjetje Snaga d.o.o., LJUBLJANA  OVD do 29.11.2017
4 izdan OVD PUCONCI - IPPC CEROP Puconci OVD do 30.9.2021
5 izdan OVD UNIČNO - IPPC CEROZ Zasavje OVD do 14.12.2021
6 izdan OVD PRAGERSKO - IPPC Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. v reševanju
1 izdana negativna odločba DOBRAVA - IPPC Komunalno podjetje Ormož d.o.o upravno sodišče
2 izdana negativna odločba JELŠANE Komunalno podjetje Ilirska Bistrica upravno sodišče
3 izdana negativna odločba KOVOR - IPPC Javno podjetje Komunalno podjetje Tržič d.o.o. upravno sodišče
4 izdana negativna odločba OSTRI VRH Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec d.o.o pravnomočna odločba od 9.12.2011
5 izdana negativna odločba STARA GORA - IPPC Komunala Nova Gorica d.d. upravno sodišče
6 izdana negativna odločba STRENSKO Javno podjetje Komunala Laško d.o.o upravno sodišče
7 izdana negativna odločba ŠPAJA DOLINA - IPPC Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. upravno sodišče
8 izdana negativna odločba CERO GAJKE - IPPC Čisto mesto Ptuj,Podjetje za gospodarjenje z odpadki, d.o.o., upravno sodišče
9 izdana negativna odločba GLOBOKO - IPPC Komunala Trebnje d.o.o. pravnomočna odločba od 1.12.2011
10 izdana negativna odločba LESKOVEC - IPPC CeROD Novo mesto upravno sodišče
1 odlagališča v postopku DOLGA POLJANA Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina v reševanju
2 odlagališča v postopku DOLGA VAS Komunala d.o.o.Lendava v reševanju
3 odlagališča v postopku IZOLA Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o. v reševanju
4 odlagališča v postopku LOKOVICA Javno komunalno podjetje Log, d.o.o v reševanju
5 odlagališča v postopku MISLINJSKA DOBRAVA Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec v reševanju
6 odlagališča v postopku MOZELJ Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o. v reševanju
7 odlagališča v postopku VOLČE Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d v reševanju
8 odlagališča v postopku SEŽANA Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana v reševanju
9 odlagališča v postopku ZMES - novo Javno komunalno podjetje Log, d.o.o nova vloga v reševanju

Stanje in kapacitete odlagališč na dan 12.1.2012;

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.