1) Zagotavljamo spodbudno in prijazno delovno okolje, odprto za inovativnost in sodelovanje

Skrbimo za kontinuirano izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na različnih področjih ter uvajamo inovativne pristope za opolnomočenje zaposlenih. Aktivno delujemo na področju promocije zdravja in preprečevanja izgorelosti, nadgrajujemo sisteme za nagrajevanje in motiviranje zaposlenih. Posebno pozornost namenjamo mladim družinam, zaposlenim omogočamo gibljiv delovni čas za lažje usklajevanje službenih in zasebnih obveznosti ter izvajamo številne aktivnosti za krepitev znamke delodajalca in naše organizacijske kulture v smeri medsebojnega sodelovanja.

Kompetenčni center za prenos znanja
Kompetenčni center za prenos znanj je namenjen pospeševanju internega prenosa znanja. Ima štiri stebre (mentorstvo, coaching, e-izobraževanje in interni predavatelji), v okviru vsakega pa razvijamo prilagojene razvojno-izobraževalne programe, ki zaposlenim omogočajo razvoj potrebnih veščin, razvoj, medsebojno povezovanje in izmenjavo izkušenj. V letu 2021 se je v kompetenčnem centru usposabljalo 190 zaposlenih, in sicer na področjih predavateljskih veščin, izdelave e-tečajev ter mentorskih in coaching veščin. Trenutno imamo več kot 130 internih predavateljev. Ti vsako leto izvedejo kar polovico vseh izobraževanj, ki jih organiziramo za naše zaposlene. Interni predavatelji so tisti sodelavci, ki so strokovnjaki na različnih področjih našega delovanja in skozi izobraževanja ostalim sodelavcem poleg znanja prenašajo tudi spoznanja o naših procesih, načinu dela in lastne izkušnje. Mentorji se posebej usposabljajo za prenos znanj in veščin. Mentorstvo izvajamo za nove sodelavce, v primeru prenosa ključnih znanj, prav tako aktivno spodbujamo strokovno prakso dijakov in študentov ter na ta način skrbimo za medgeneracijsko sodelovanje. Vsem so za učinkovit prenos znanja na razpolago digitalne mentorske kartice, ki prinašajo priporočila o učinkovitih načinih prenosa znanja, predloge za razmislek o pomenu prenosa znanja ter nekaj motivacijskih misli, ki dajejo nov zagon v tem procesu. Pripravili smo tudi e-tečaj Mentorstvo na pot, kjer se mentorji spoznajo z našim mentorskim sistemom.

V katalogu izobraževanj za leto 2022 imamo tudi različne vsebine s trajnostnega poslovanja, kot so npr. ogljični odtis posameznika (kaj ga sestavlja in kako ga zmanjšati), trajnostno poslovanje, sistemi kakovosti in modeli odličnosti poslovanja idr. Vsebine so na voljo vsem zaposlenim.

Telekom Slovenije - Kompetenčni center

Učinki, rezultati, cilji
KPI: 30 izobraževalnih ur/zaposlenega. Skoraj 50 % vseh izobraževalnih ur opravijo naši ambasadorji znanj.
Smo ponosni prejemnik Zlatega certifikata TOP investitor v izobraževanja 2021.

 

2) S.M.A.R.T. – Napreden razvojno-izobraževalni program

S – samoodgovoren in preprost
M – motiviran in moder
A – angažiran in avtentičen
R – resen in predan
T – timski in točen

Z naprednim izobraževalno-razvojnim programom S.M.A.R.T. zagotavljamo odličnost uporabniške izkušnje na vseh najpomembnejših točkah stika z uporabniki storitev. S programom gradimo štiri ključne elemente ob stiku z uporabniki: enoten pristop, dvig vrednot, razvoj kompetenc in timsko delo. V letu 2021 smo aktivnosti poglabljali na obstoječih stičnih točkah: prodajni kanali (Klicni center, Telekomovi centri, terenska ekipa), na področju tehnične pomoči uporabnikom in na področju tehnikov na terenu. Svetovalci, tehniki in prodajalci so se udeležili številnih izobraževanj in delavnic za izboljšanje želenih vedenj. S konsistentnim in sistematičnim pristopom opolnomočimo zaposlene za doseganje vrhunske uporabniške odličnosti.

Učinki, rezultati, cilji
Spremljanje NPS-ja (ang. net promote score – zadovoljstvo z uporabniško izkušnjo) na več kot 10 stičnih točkah Telekoma Slovenije. NPS je obvezni cilj vsakega zaposlenega in je del ocenjevanja delovne uspešnosti.

 

3) Upravljanje inovacij

Za zbiranje idej in inovativnih predlogov zaposlenih imamo vzpostavljen digitalni nabiralnik idej – Brihta. Vzpostavljen je ustaljen postopek in celovit pregled od oddaje predloga do njegove morebitne realizacije oziroma povratne informacije. Za koristno idejo so zaposleni nagrajeni s praktično nagrado. Ideje, ki postanejo inovacije z večjo dodano vrednostjo, so lahko tudi denarno nagrajene. V letu 2021 smo s projektom Brihta 3.0. povezali strategijo podjetja, vrednote in vrsto soodvisnih aktivnosti, ki prinašajo spremembo miselnosti zaposlenih v smeri, da je inoviranje del našega rednega procesa. Ustvarili smo podobo Brihtanavtov, ki so postali naši popotniki pri ustvarjanju in inoviranju. Moto Brihtanavtov je, da vsaka ideja šteje, kar se odraža tudi v samem razmišljanju zaposlenih in številu oddanih idej. Ob tem interna skupina t. i. animatorjev za zaposlene izvaja TIMO – atraktiven medtimski program, katerega rdeča nit je inovativnost, pripravljamo delavnice za vodje in Brihtalnice (delavnice generiranja idej, ki temeljijo na t. i. metodi brainwriting).
V letu 2021 smo izvedli tudi celodnevni kreativni dogodek BrihtaLive, na katerem zaposleni skupaj iščejo nove rešitve za poenostavljanje življenj uporabnikov. BrihtaLive, ki je potekal na temo trajnosti, je udeležence naučil kaj in kako lahko v našem podjetju še naredimo za še boljši trajnostni razvoj in poslovanje. Skupaj smo se (na)učili, da ima trajnostno poslovanje več vidikov: okoljskega, ekonomskega, družbenega in s tem v mislih smo zbrihtali nekaj novih idej, nekatere že obstoječe pa malce osvežili in nadgradili.
Za lažji razvoj idej smo razvili lastno orodje za razmišljanja o izzivih ter iskanje in razvoj najboljših (pravih) rešitev – BrihtaKit, ki temelji na t. i. metodi design thinking.

 

4) Ključni in perspektivni kadri

V sistem ključnih in perspektivnih kadrov Telekoma Slovenije vključujemo posameznike, ki nadpovprečno prispevajo k doseganju ciljev podjetja, imajo visoko razvite kompetence ali potencial in so motivirani za nadaljnji razvoj. Delimo jih na:

 • ključne kadre – ustvarjalce: s svojo kreativnostjo in zavzetostjo dosegajo boljše rezultate ter imajo visok razvojni potencial, da lahko prevzamejo zahtevnejša dela in napredujejo na višja strokovna in vodstvena delovna mesta;
 • ključne kadre – eksperte: nosilci ključnega in specifičnega znanja za podjetje, ki je pridobljeno z bogatimi izkušnjami in ga je težko pridobiti na trgu;
 • perspektivne kadre: mladi, ki se še razvijajo bodisi v vodstveno bodisi v strokovno smer.

Gre za kontinuiran proces, v katerem identificiramo ključne in perspektivne zaposlene, z načrtnim izobraževanjem razvijamo njihove potenciale, vzgajamo naslednike, jih prednostno vključujemo v proces kadrovanja na zahtevnejše pozicije in se zavzemamo, da jih v podjetju zadržimo. V letu 2021 smo izvedli nov cikel identifikacije ključnih in perspektivnih zaposlenih za obdobje dveh let ter izvedli naslednje aktivnosti:

 • predlagane kandidate so direktorji uskladili na kalibracijskih delavnicah;
 • s kandidati smo opravili strukturirane razvojne intervjuje;
 • za posameznike s potencialom za vodenje je bila izvedena dodatna presoja v razvojno-ocenjevalnem centru;
 • po strokovnem preverjanju je bilo potrjenih 150 ključnih in 65 perspektivnih kadrov, to je približno 10 zaposlenih,
 • pripravili smo individualne razvojne načrte za pridobivanje ustreznih strokovnih znanj in želenih kompetenc.

Telekom Slovenije - Identifikacija perspektivnih zaposlenih

Učinki, rezultati, cilji
Cilj tovrstnega programa je čim višji delež zadrževanja tovrstnega kadra (manj kot 2 %), realizacija individualnih razvojnih načrtov.

 

5) Kompetenčni center za vodenje

Kompetenčni center za vodenje je namenjen vsem vodjem v Telekomu Slovenije. Imamo cca. 200 vodij, ki so podaljšana roka HR in naš partner v soustvarjanju kulture. Center sestavljajo štirje različni programi:

 • Program Leadership Base: namenjen je ozaveščanju o odgovornosti in pomenu vloge vodje ter gradnji vodstvenih veščin. V program, ki zajema šest enodnevnih modulov, so vključeni vsi novi vodje in potencialni nasledniki. Obsega individualne in skupinske učne pristope po metodi kombiniranega učenja, ki vključuje praktično in teoretično vsebino ter aktivno samoučenje. Osnovno vodilo izobraževanja je interakcija, spodbujanje udeležencev k aktivnemu sodelovanju, soustvarjanju vsebin, ki so neposredno povezane s poslovnim prostorom, v katerem delujejo.
 • Program Leadership Bootcamp: namenjen je izkušenim vodjem, ki na nove načine trenirajo veščine vodenja, ki nam v Telekomu Slovenije primanjkujejo, in razvijajo potenciale, ki jih imajo. Temelji na konceptu imenovanem Management 3.0. Gre za način razmišljanja in vodenja v sodobnem svetu, kjer se osredotočamo na prihodnost, inovacije in spremembe, ki so nujne.
 • Program Leadership Live: namenjen je individualnemu delu vodij z internimi coachi. V okviru programa deluje 10 internih coachev, ki so bili izbrani glede na njihove potenciale v t. i. razvojno-ocenjevalnem centru. Poleg tega pa vodje na delavnici z izkušenim trenerjem spoznavajo tehnike coachinga ter vadijo, kako jih uporabiti pri vodenju za razvijanje in krepitev samostojnosti in odgovornosti zaposlenih.
 • Program Leadership Refresh: namenjen je utrjevanju in nadgradnji veščin vodenja. Znotraj programa, ki ga izvajamo z našimi internimi in zunanjimi coachi in trenerji, delo poteka izključno na primerih udeležencev prek iger vlog in podajanja povratnih informacij s strani trenerjev in udeležencev.


Oglejte si video o razvoju kompetenc zaposlenih.

Telekom Slovenije, d.d.
Cigaletova 15
1000 Ljubljana
www.telekom.si

Rok za glasovanje je potekel. Hvala vsem za sodelovanje!