Objavljeno je poročilo o prostorskem razvoju Slovenije 2021

Zasnova policentričnega urbanega sistema in razvoj širših mestnih območij. (Foto: MOP)
Zasnova policentričnega urbanega sistema in razvoj širših mestnih območij. (Foto: MOP)

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo poročilo o prostorskem razvoju Slovenije 2021, ki vsebuje pregled in prikaz stanja in trendov prostorskega razvoja, analizo izvajanja Strategije prostorskega razvoja Slovenije in drugih prostorskih aktov v časovnem obdobju od 2014 – 2020 ter predloge in priporočila za nadaljnji prostorski razvoj države.

Osrednji del poročila obravnava vsebinske sklope: kakovost življenja; upravljavski okvir urejanja prostora v Sloveniji in prostorske trende s področja demografskega razvoja, poselitve in značilnosti grajenega prostora; preobrazbe podeželja s poudarkom na kmetijstvu in gozdarstvu; vpliv gospodarstva na regionalni razvoj ter prepoznavnosti naselij in krajine. Sestavni del poročila je tudi nabor in pregled kazalnikov.

Izhodišča za poročilo o prostorskem razvoju so cilji, navedeni v veljavni strategiji prostorskega razvoja, kot so: racionalen in učinkovit prostorski razvoj, razvoj policentričnega omrežja mest in drugih naselij; večja konkurenčnost slovenskih mest v evropskem prostoru; kakovosten razvoj in privlačnost mest in drugih naselij; skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi; medsebojno dopolnjevanje funkcij podeželskih in urbanih območij; povezanost infrastrukturnih omrežij z evropskimi infrastrukturnimi sistemi; preudarna raba naravnih virov; prostorski razvoj, usklajen s prostorskimi omejitvami; kulturna raznovrstnost kot temelj nacionalne prostorske prepoznavnosti; ohranjanje narave in varstvo okolja.

Poročilo o prostorskem razvoju Slovenije 2021 je dostopno tukaj, izdelal ga je Urbanistični inštitut Republike Slovenije.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.