Vi sprašujete, ministrstvo odgovarja - EOL 157

Vi sprašujete, ministrstvo odgovarja - EOL 157

Ministrstvo za infrastrukturo smo vprašali, kako bo Slovenija pristopila k izvedbi Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranja premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda. Gre za Savinjsko-Šaleško premogovno regijo in za Zasavje. Objavljamo odgovore Službe za odnose z javnostmi Ministrstva za infrastrukturo.

Načrti pravičnega prehoda za SaŠa regijo in Zasavje že pred poletjem

Slovenija je sprejela več dokumentov, ki opredeljujejo cilje za ogljično nevtralnost, kar je povezano s postopno ukinitvijo rabe premoga. To pomeni, da je Slovenija deležna mehanizma pravičnega prehoda, kar je zapisano tudi v Nacionalni strategiji za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda.

Skladno s Celovitim nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) je v pripravi Nacionalna strategija za izstop iz premoga v skladu z načeli pravičnega prehoda (strategija). Sprejem strategije je tudi pogoj za dostop do sredstev, ki se bodo na ravni EU razdeljevala iz Sklada za pravični razvoj.

Osnutek strategije je bil pripravljen septembra 2020 in predložen v celovito presojo vplivov na okolje (CPVO). Decembra je bil Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) posredovan osnutek okoljskega poročila (OP) skupaj z osnutkom strategije. 9. 2. 2021 smo prejeli mnenje MOP, da je treba OP dopolniti. Dopolnjeno OP je bilo sredi februarja predloženo na MOP. Po prejemu pozitivnega mnenja s strani MOP, pričakujemo ga do konca marca, sledi javna razgrnitev predloga strategije in okoljskega poročila. Na podlagi pripomb bosta oba dokumenta nato še celovito dopolnjena. Končni predlog strategije bo predložen v sprejem Vladi Republike Slovenije. Vzporedno smo tudi že začeli s pripravo dveh območnih načrtov za obe regiji Savinjsko-Šaleško (SaŠa) regijo in Zasavje, ki bosta skladno s strategijo določila seznam projektov, s katerimi bo Slovenija (obe premogovni regiji) črpala sredstva iz Sklada za pravični razvoj.

Kako bo Slovenija pristopila k izvedbi strategije, kolikšna sredstva bo namenila za pravičen prehod vključno s sredstvi EU in za katere projekte, če so že opredeljeni v nacionalnem načrtu?

Slovenija pripravlja strategijo v sodelovanju z Evropsko komisijo in je v ta namen pridobila tudi sredstva tehnične pomoči (DG Reform). Izvajalec priprave strategije je družba Deloitte, ki v intenzivnem sodelovanju z deležniki iz obeh regij pripravlja tudi predlog dveh območnih načrtov za vsako regijo posebej (SaŠa regija in Zasavje). V okviru območnih načrtov bo pripravljen tudi seznam ukrepov, s katerimi bo regijama omogočeno črpanje sredstev Sklada EU za pravični razvoj.

Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije je lani nehal veljati. Kot je bilo ugotovljeno v strategiji, družbeno-ekonomsko prestrukturiranje ni bilo ustrezno izpeljano. Ali bo Zasavska premogovna regija vključena v program nacionalnega in Evropskega razvojnega financiranja v okviru pravičnega prehoda?

Regija Zasavje je vključena v strategijo in zanjo je v pripravi tudi območni načrt, na podlagi česar bo regija Zasavje lahko črpala sredstva EU za pravični prehod. Ministrstvo za infrastrukturo si v okviru priprave strategije in območnih načrtov aktivno prizadeva, da se za obe regiji (SaŠa in Zasavje) določi jasna in ambiciozna vizija skupaj s konkretnimi ukrepi, ki jima bomo omogočili celovito in učinkovito gospodarsko prestrukturiranje skladno z načeli pravičnega prehoda.

V posebnem položaju je Savinjsko-Šaleška premogovna regija, saj je načrtovano zapiranje TEŠ in s tem Premogovnika Velenje. Ali je/bo delovna skupina na visoki ravni že sprejela konkretne odločitve za pravičen prehod obeh regij in katere naloge izvaja medresorska delovna skupina?

Medresorska delovna skupina na visoki ravni se sproti seznanja z napredkom pri pripravi strategije in potekom CPVO. Skladno s tem tudi daje potrebne usmeritve. V mesecu februarju in marcu se bo skupina seznanila z zadnjimi ugotovitvami okoljskega poročila in bo, predvidoma, pred pričetkom javne razgrnitve dala tudi usmeritev glede izbire scenarija za vsako od regij, na podlagi česar bo pripravljena dopolnjena strategija, upoštevajoč tudi ugotovitve okoljskega poročila, ki bo potem javno razgrnjena.

Kdaj je predvidena izdelava konkretnega programa pravičnega prehoda za Slovenijo in obe regiji?

Ministrstvo si aktivno prizadeva, da bi s postopkom CPVO, sprejemom strategije in obeh območnih načrtov zaključili pred poletjem in začetkom predsedovanja Svetu EU.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.