Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Po nepotrebnem so izgubili eno leto - EOL 57

CERO Puconci – II. faza | Jože Volfand |
Med regijskimi centri za ravnanje z odpadki v Sloveniji je CERO Puconci že pridobil Odločbo o dodelitvi sredstev s strani organa upravljanja Kohezijskega sklada v RS. Naložba ni majhna, projektna dokumentacija je pripravljena. Razpis za izvajalce naj bi bil objavljen do konca marca. O tem, kako naj bi potekala gradnja in kaj pomeni naložba za celovito ravnanje z odpadki v Pomurju, je pojasnjeval Geza Sočič, vodja projekta CERO Puconci.

CERO-Puconci640x480
CERO Puconci
Pomurski Cero bo za II. fazo gradnje prejel iz evropskega kohezijskega sklada 13,4 milijonov evrov. Odločba je izdana. Vrednost naložbe je 23 milijonov evrov. Kdo bo prispeval preostali del sredstev in kako bo potekala gradnja?
Regionalni center za ravnanje z odpadki Pomurje (CERO Puconci) je celovit projekt. Predstavlja rešitev problematike predelave in ustreznega odlaganja odpadkov na območju vseh 27 občin Pomurske regije. Projekt je zasnovan na lokaciji obstoječega odlagališča Puconci in poteka v dveh fazah. Občina Puconci je investitor, ostale občine pa sofinancerke. Občine sodelujejo pri projektu na osnovi medobčinske pogodbe, ki je bila podpisana leta 2002 s strani 20 občin. Pozneje, leta 2009, so se v projekt vključile še občine z območja UE Lendava. Vrednost I. faze CERO Puconci je znašala 14,1 mio evrov. Predvideni finančni viri v Odločbi o dodelitvi sredstev za projekt Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje – II. faza, ki je bila izdana konec lanskega decembra, so: sofinanciranje občin 7,3 mio EUR, sofinanciranje kohezijskega sklada 13,5 mio EUR ter sofinanciranje države 2,4 mio EUR.

Projekt je zahteven. Kdo bo vodil inženiring naložbe in na katere elemente boste posebej pozorni glede na to, da je zlasti občutljivo vprašanje najboljših tehnologij?
Projektno dokumentacijo, poročilo o vplivih na okolje ter vlogo za potrditev pomoči Kohezijskega sklada za II. fazo CERO Puconci je izdelalo podjetje IEI – Inštitut za ekološki inženiring, d. o. o., iz Maribora, investicijsko dokumentacijo pa podjetje RC Celje Inženiringi, d. o. o., iz Celja. Razpisno dokumentacijo za gradnje po odprtem postopku (FIDIC rumena knjiga) sta izdelali podjetji IEI – Inštitut za ekološki inženiring, d. o. o., iz Maribora ter SL Consult, d. o. o., iz Ljubljane. Razpisno dokumentacijo za storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po ZGO je izdelalo podjetje SL Consult, d. o. o., iz Ljubljane, prav tako tudi za obveščanje javnosti o izvajanju projekta. Vodenje investicije je bilo z medobčinsko pogodbo poverjeno podjetju Saubermacher Puconci, d. o. o., ki sta ga ustanovili Občina Puconci in Saubermacher Slovenija, d. o. o., leta 1998.

To pomeni, da bodo kmalu objavljeni razpisi za gradnjo II. faze CERO Puconci.
Pričakujemo, da bo razpisna dokumentacija pregledana in potrjena na MOP in SVLR in bomo lahko ob koncu meseca marca objavili javne razpise. Začetek gradnje je predviden v septembru 2011, zaključek pa decembra 2012. Poskusno obratovanje bo potekalo v letu 2014, garancijska doba pa bo potekla decembra 2014. Redno obratovanje naj bi se začelo januarja 2015.

In kako boste upravljali CERO Puconci?
Občine sofinancerke so se v medobčinski pogodbi dogovorile, da bodo po izgradnji CERO Puconci ustanovile javno podjetje, ki bo upravljalo z zgrajenimi objekti centra za ravnanje z odpadki. Leta 2008 je bilo ustanovljeno Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci, d. o. o. Lastništvo v javnem podjetju je enako, kot je delež sofinanciranja posamezne občine pri izgradnji CERO Puconci. Podjetje je prevzelo v upravljanje CERO Puconci – I. v mesecu februarju 2010, po končanem poskusnem obratovanju I. faze. Podjetje izvaja javno službo obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v vseh 27 pomurskih občinah.

Težave?
Prva težava pri realizaciji I. faze (projekt ISPA) je nastala zaradi nepripravljenosti slovenskih navodil za pripravo razpisne dokumentacije po vključitvi RS v EU, ki bi morala nadomestiti pravila PRAG. Druga težava pa je nastala pri zaključevanju finančne konstrukcije zaradi visokih ponudb pri prvem in ponovljenem drugem javnem razpisu. Pri pripravi II. faze je bila ključna težava, da se je odobritev naše vloge precej zavlekla zaradi vključitve strokovnjakov JASPERS v ocenitev. Vključitev pomoči JASPERS je smiselna za velike projekte, ne pa za majhne projekte, prej 25 mio EUR, sedaj 50 mio EUR, kot je naš projekt. Po naši oceni smo po nepotrebnem izgubili eno leto.

Prva faza izgradnje Cera je končana. Podatki o sprejetih odpadkih v letu 2010 kažejo, da se na odlagalna polja v centru odloži skoraj 75 odstotkov odpadkov in da je bilo sprejetih odpadkov nekaj čez 35 tisoč ton.
Ali bo dovolj odpadkov za zmogljivosti centra? Kaj boste storili za učinkovitejše ločeno zbiranje odpadkov?

Zmogljivosti CERO Puconci temeljijo na privzetih količinah 46.200 ton odpadkov. S pospeševanjem ločevanja odpadkov na viru in ravnanjem znotraj CERO Puconci naj bi se že v letu 2013 zmanjšale količine odpadkov, ki jih je potrebno mehansko-biološko obdelati, na 27.500.
Kot vhodna količina v obrat MBO je bila tako privzeta količina 27.500 ton mešanih odpadkov. Obrat MBO sestavljajo: mehanska predobdelava, biološka obdelava in mehanska predelava v gorivo. V sklopu objektov CERO Puconci – II. faza, ki sledi že zgrajenim objektom CERO Puconci – I. faza, se bodo zgradili objekti za MBO za obdelavo in predelavo mešanih komunalnih odpadkov (MKO) ter ločeno zbranih bioloških odpadkov (LBIO), širitev odlagališča 2. etape, pri čemer 1. etapa odlagališča, ki ni predmet projekta, zagotavlja volumen 116.000 m3, druga etapa odlagališča pa 167.000 m3. Skupna količina torej znaša 283.000 m3. Odlagališče bo služilo odlaganju le obdelanih in drugih nenevarnih odpadkov. Poleg tega bo zgrajena čistilna naprava za vse tehnološke odpadne vode, uredilo se bo okolje, predvidena pa so še druga dela, med njimi prekrivanje površin odlagališča in drugo.

Za kaj boste morali posebej poskrbeti?
Poskrbeti bomo morali, da bodo vsi odpadki iz območja, ki ga pokriva regijski center za ravnanje z odpadki, dejansko prispeli v center. Za to so se sicer zavezale občine v medobčinski pogodbi, vendar praksa kaže, da občine nimajo kontrole nad odpadki iz svojega območja in le-ti najdejo pot tudi drugam. Občine bodo morale te probleme rešiti z izvajalci javne službe zbiranja in odvoza odpadkov. Zavedati se moramo, da lahko bistveno odstopanje od predvidenega toka odpadkov in posledično obratovanja pomeni tudi vračilo kohezijskih sredstev.

V koliki meri bo v regiji zagotovljena tudi predelava posameznih frakcij, saj je za Slovenijo eno ključnih okoljskih vprašanj pri ravnanju z odpadki, da postane družba recikliranja?
Cilj II. faze projekta CERO Puconci je nadgraditi in modernizirati obstoječi sistem obdelave odpadkov I. faze, ki sedaj obvladuje le obdelavo ločeno zbranih frakcij, odprto kompostarno in odlaganje preostalih mešanih odpadkov. Tako bi omogočili ločevanje mešanih komunalnih odpadkov na lahko frakcijo z visoko kurilno vrednostjo in na težko frakcijo z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi. Sočasno bi v objektih za obdelavo biološko obremenjenih odpadkov kompostirali tudi ločeno zbrane biološke odpadke iz gospodinjstev, prav tako pa bi razstavili in mehansko obdelali kosovne odpadke. Zmanjšati želimo vplive na okolje s sanacijo pomanjkljivo izvedenih posegov v I. fazi ter dokončno urediti čiščenje izcednih in tehnoloških vod. Hkrati bomo izvedli nove posege ob upoštevanju BAT smernic oziroma principa uporabe najboljše razpoložljive tehnologije. Povečali bomo odlagalni prostor, ki bo zadostoval vsaj za naslednjih 16 let. Ostanke odpadkov po obdelavi pa bomo odložili na odlagališču nenevarnih komunalnih odpadkov v skladu z zahtevami Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih.
Pri načrtovanju II. faze objektov CERO Puconci so bili zasledovani cilji zakonodaje, kako ravnati z odpadki. Predvsem se zahteva recikliranje odpadkov, njihova snovna izraba, dovoljuje se odlaganje obdelanih odpadkov. Narekuje se tudi izločanje deleža odpadkov, ki je primeren za pripravo nadomestnega goriva. Načrtovani objekti II. faze CERO Puconci so namenjeni mehansko-biološki obdelavi mešanih odpadkov (MKO), zaprtemu kompostiranju ločeno zbranih bioloških odpadkov (LBIO), proizvodnji trdega goriva iz nenevarnih odpadkov in odlaganju ostankov predelanih odpadkov v razširjenem odlagališču II. faze.