Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Dijaki ne morejo k maturi brez učnih gradiv - EOL 53

Učbenik |
V sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje pripravlja Fit media izid učbenika Varstvo okolja, kar bo letos drugi učbenik za izobraževalni modul za program okoljevarstveni tehnik. Avtorica razmeroma zajetnega učbenika je dr. Jana Sterže, ki poučuje na Šolskem centru v Slovenj Gradcu. Zna povezati teoretično vsebino z življenjem v okolju, predvsem pa ve, da je pri vsakem učbeniku bistveno, ali zna motivirati dijake za raziskave in konkretne okoljske naloge. In kaj prinaša učbenik, ki bo izšel v oktobru?
Jana-Stere-POR038636
Jana Sterže
Zakaj ste se odločili kot pedagog in praktik za pripravo učbenika Varstvo okolja in katera učna gradiva za okoljske izobraževalne module učitelji najbolj pogrešate?

Varstvo okolja je tema, ki je vsak dan aktualnejša in pomembnejša. Ne samo zaradi ohranjanja okolja. Daljnosežne posledice ima celo za ohranitev človeške vrste. Vsak prebivalec tega planeta je dolžan prispevati k izboljševanju odnosa do okolja. Ker mi je bilo omogočeno in dano, da izpolnim svoje vedenje in znanje o varstvu okolja kot pedagog, kar sem v svojem primarnem poklicu, čutim dolžnost in obveznost, da mlade ljudi poučimo in razsvetlimo o temi, ki nam lahko izboljša življenje. Znano je, da se je zaradi poseganja okoljske politike v gospodarstvo pokazala potreba po okoljsko usposobljenih kadrih. Zato smo podiplomskemu in dodiplomskemu izobraževanju smeri varstvo okolja pred tremi leti priključili srednješolski program okoljevarstveni tehnik. Žal je za to področje, za katerega izobražujemo v osmih šolah po Sloveniji, zelo malo učnih gradiv. Učitelji smo pri iskanju gradiv prepuščeni lastni iznajdljivosti. Zato lahko rečem, da so ta gradiva nujna za dijake, hkrati pa so velika opora učiteljem, da se pri izobraževanju lahko poenotimo. Seveda pogrešamo še druga gradiva, zlasti za module, ki dijake čakajo pri maturi.

Kateri moduli pa bodo na maturi?
V programu okoljevarstveni tehnik so poleg temeljnega modula varstvo okolja še moduli okoljevarstvene tehnologije, materiali in okolje ter seveda še izbirni moduli, ko so gospodarjenje z odpadnimi vodami, gospodarjenje z odpadki in drugi. Kot vodja študijske skupine za program okoljevarstveni tehnik sem od učiteljev šol po Sloveniji velikokrat dobila pobudo za pripravo gradiv. Zato sem se odločila za pisanje učbenika. Pri tem se moram seveda zahvaliti založniku podjetju Fit medii in Centru RS za poklicno izobraževanje , ki sta pomagala, da je učbenik Varstvo okolja pred izidom. Kako bodo lahko dijaki opravili maturo, če ne bo učbenikov?

Katere vsebine ste zajeli v učbeniku in kako ste jih didaktično in metodično predstavili? Kaj naj spozna učenec pri predmetu varstvo okolja?

Z učbenikom želimo dijakom približati, kaj se dogaja v našem okolju, izpostaviti probleme, ki so že tukaj, poudariti nevarnosti, ki nam grozijo, in izpostaviti možnosti, kako okolje primerno zavarovati. Naš namen je dijakom pomagati probleme razumeti. S pridobljenim znanjem bodo lahko kritično razmišljali in vzpostavili ustrezen odnos do okolja in trajnostnega razvoja.
Vsebine smo poskušali predstaviti čim bolj pestro. Zavedamo se pomena motiviranosti dijakov, zato smo teme za lažjo predstavo popestrili s skicami, fotografijami in različnimi aktualnimi okoljskimi primeri iz sveta in Slovenije.

Kako boste v učbeniku motivirali učence k raziskovanju in vrednotenju dogajanj v okolju?
Gotovo je pomembno, da so dijaki od vsega začetka vključeni v proces učenja in da sami s svojimi pogledi prispevajo k rešitvam. Predvsem morajo kritično razmišljati. Zato dijake v učbeniku na različne načine spodbujamo k raziskovanju in razlaganju pojavov v okolju. Pri tem so seveda temeljnega pomena metode, kot je na primer dobro vodena razprava, ki jih lahko razvijamo ob ponazoritvah različnih okoljskih problemov in trajnostnih rešitev v Sloveniji in svetu. Primere podajamo v vsakem poglavju. Z različnimi nalogami poskušamo dijake čim bolj usmerjati v raziskovanje, zbiranje in urejanje informacij o domačem okolju. Hkrati jih poskušamo usmerjati v čim bolj okolju prijazno življenje in jih ozaveščati. Že seznam poglavij kaže, da učbenik zajema vse ključne teme iz našega okolja – od atmosfere, litosfere, pedosfere, hidrosfere, biosfere, varstva narave do naravnih katastrof in najbolj ogroženih območij. Podajamo strokovni pregled vsebin in prikaz, kaj se dogaja z okoljem v Sloveniji.

Kolikšno je zanimanje mladih za probleme v okolju? So okoljsko občutljivi ali pa jih ta problematika še ne zanima?

Zanimanje mladih za probleme v okolju narašča. To kaže pedagoška praksa. S sprejetjem evropske okoljske zakonodaje vse bolj spremljamo stanje okolja, sistematično poročamo, javnost dobiva veliko informacij. Mladi se vsak dan srečujejo z okoljsko problematiko v svojem domačem okolju, hkrati jih tudi mediji vse bolj spodbujajo k razmišljanju o problemih, ki nastajajo. Spreminjanje miselnosti o odnosu do narave in okolja se kaže tudi v izobraževanju. Za tovrstne izobraževalne programe je vse več zanimanja na različnih nivojih. Ozaveščenost za trajnostni razvoj je večja. In to ne samo med mladimi okoljevarstvenimi tehniki, temveč tudi v širši javnosti. Samo tako bo mogoče spreminjati zakoreninjene netrajnostne miselne vzorce obnašanja.