Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Vi sprašujete, ministrstvo odgovarja - EOL 143

|
 
O delu posvetovalnega telesa in nevladnikov pri okoljskem ministru
 

ObuvalaZ novim zakonom o varstvu okolja bodo na novo opredeljene odgovornosti deležnikov, ki so vključeni v postopke pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj ali sodelujejo v razpravah o umeščanju objektov v prostor. Prve izkušnje pri vključevanju strokovne javnosti in nevladnih organizacij v delo Ministrstva za okolje in prostor pa kažeta posvetovalno telo ministra, Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja, ter Svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Ministrstvo smo vprašali, katere teme obravnavajo, kdo so člani in kakšne so izkušnje. Odgovorila je Služba za odnose z javnostmi Ministrstva za okolje in prostor.

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO) so na MOP februarja 2015 ustanovili Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja kot posvetovalno telo tedanje ministrice Irene Majcen; marca istega leta pa je potekala 1. konstitutivna seja Sveta. Člani Sveta so se sestajali do septembra 2017, ko je bila tudi zadnja Seja tega sveta. Tako nekdanji minister Jure Leben kot minister Simon Zajc sta si kot pomembno nalogo zadala, da bi Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja dobro deloval, zato ker so takšna posvetovalna telesa s širšim krogom različnih deležnikov iz naše družbe izjemno pomembna pri snovanju prihodnjih zakonodajnih in drugih rešitev. Priprave za sklic prve seje Sveta v tem mandatu so tako že v teku.

Skladno s 149.b člena ZVO je Svet sicer obravnaval in sprejemal stališča ter dajal mnenja in pobude ministru zlasti o stanju in trendih na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja doma in v tujini, strategijah, programih in načrtih na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja, zakonodajnem urejanju varstva okolja in trajnostnega razvoja, delovanju države in občin v zvezi z varstvom okolja in trajnostnega razvoja, posameznih perečih vprašanjih obremenjevanja okolja in trajnostnega razvoja ter pobudah javnosti. Med drugim so tako člani Sveta obravnavali nacionalni program varstva okolja, podnebne spremembe, problematiko dimnikarstva, osnutke zakonov o urejanju prostora, gradbenega zakona, poročila o okolju, protipoplavno varnost itd.

Člani Sveta na konstitutivni seji so bili: Lidija Živčič, Društvo za sonaravni razvoj Focus; Nina Štros, Slovenski E-forum; Renata Karba, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj Umanotera; Tomaž Jančar, Društvo za opazovanje in preučevanje ptic DOPPS; Lučka Kavkler, Trgovinska zbornica Slovenije; Branko Ravnik, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije; Janja Leban, Gospodarska zbornica Slovenije; Nataša Mikulin, Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije; dr. Andrej Kranjc, Slovenska akademija znanosti in umetnosti; doc. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn, docentka na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani; prof. ddr. Ana Vovk Korže, redna profesorica na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru; doc. dr. Uroš Lobnik, docent na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru; doc. dr. Andreja Kutnar, docentka na Fakulteti za matematiko, naravoslovne in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem in predsednica sveta doc. dr. Suzana Žižek, docentka na Fakulteti za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici.

Minister Jure Leben je ob nastopu mandata zaprosil Krovno mrežo slovenskih nevladnih organizacij CNVOS, da med svojimi nevladnimi organizacijami (NVO) transparentno po neodvisnem postopku izberejo 10 predstavnikov NVO s področja okolja in prostora za njegov posvetovalni svet in tako decembra 2018 ustanovil Svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z nevladnimi organizacijami (Svet NVO). NVO so namreč pomemben tvoren partner pri snovanju zakonodajnih in drugih rešitev, zato je pomembno, da so v delovne procese MOP na področju zaščite okolja in narave ter prostorskih rešitev vključene že ob sprejemanju zakonskih in drugih ukrepov.

Svet NVO se je sestajal mesečno, v mandatu ministra Lebna so bile 3. seje. Obravnavali so naslednje teme: spremembo Zakona o varstvu okolja (ZVO), gradbeni zakonodajni paket in novelo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave (ZON), pa tudi ureditev področja ravnanja z odpadki, problematiko plastične embalaže in tematiko degradiranih območij.

V svet ministra so bili kot predstavniki imenovani: Tomaž Banovec, Gaja Brecelj, Mihael Jožef Toman, Lenka Kavčič, Jana Kus Veenvliet, Barbara Kvac, Marko Peterlin, Lenka Puh, Senka Šifkovič Vrbica in Damjan Vinko.

Minister Simon Zajc je marca 2019 podaljšal mandat članom Sveta NVO, saj želi nadaljevati dobro prakso odličnega sodelovanja s predstavniki NVO.

Tudi v mandatu ministra Zajca se člani Sveta NVO sestajajo mesečno, in sicer so doslej imeli šest sej. Obravnavali pa so različne teme kot na primer: prenovo prostorsko-gradbene zakonodaje, predstavitev Osnutka Pravilnika o monitoringu kakovosti tal, stanovanjsko zakonodajo, predstavitev Okvira dolgoročne podnebne politike Slovenije do leta 2050, Nacionalni in energetski podnebni načrt (NEPN), dvig kakovosti okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje, vključenost MOP v izgradnjo nove Skupne kmetijske politike in pripravo poročila Slovenije Evropski komisiji o izvajanju Direktive o habitatih, konvencijo o biotski raznovrstnosti, vlogo MOP v procesu priprave Strategije razvoja Slovenije, urejanje zelenih javnih površin idr.

Naj dodamo še to, da so na spletni strani objavljeni zapisniki Sveta ministra za okolje in prostor za sodelovanje z nevladnimi organizacijami. 

Pretekla vprašanja in odgovori