Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Gospodarno in odgovorno pri upravljanju z vodo - EOL 142

Ravnanje z viri | Promocija |
 
Pravica do zdrave in varne pitne vode je temeljna pravica vsakega človeka, zato v Petrolu z vodo pametno in učinkovito upravljajo. Vodilo razvoja družbe Petrol je celovita energetska oskrba s poudarkom na učinkoviti rabi energije in odgovornem ravnanju z viri. V naboru energetskih storitev skupine Petrol je upravljanje z vodnimi viri strateška prednost.
 
Nadzorni center za upravljanje z oskrbo s pitno vodo v Kranju. Foto: Razinger
Nadzorni center za upravljanje z oskrbo s pitno vodo v Kranju. Foto: Razinger

Trajnostno upravljanje z viri zmanjšuje porabo surovin ter podaljšuje njihovo uporabo in življenjski cikel, kar je koncept krožnega gospodarstva, ki mu sledijo v Petrolu. »Odgovorno upravljanje z vodo je ključno za prihodnost našega planeta,« pravijo v Petrolu, zato si še posebej prizadevajo za skrbno ter učinkovito upravljanje z vodo. Poskrbijo za proizvodnjo, distribucijo in čiščenje vode in s tem vplivajo na celoten vodni krog.

Z DISNet-WS celovitimi rešitvami izboljšujejo učinkovitost obratovanja vodovodnih sistemov in s tem zagotavljajo manjši potreben odvzem vode iz okolja v fazi proizvodnje. Prepoznajo in znižujejo vodne izgube ter upravljajo z vodovodnimi sistemi v realnem času. V tehnoloških industrijskih procesih skrbijo za hlajenje in čiščenje vode ter njeno vračanje v ponovno uporabo. Odpadno vodo očistijo s čistilnimi napravami do te mere, da je primerna za izpust v okolje.

Upravljanje vodovodnih sistemov

V Petrolu v mestih zagotavljajo učinkovito, dostopno in trajno oskrbo z zdravstveno ustrezno pitno vodo ter omogočajo kakovost na celotni distribucijski poti s celovitimi rešitvami DISNet-WS (Digital Intelligent Networks – Water System). Upravljanje vodovodnega sistema je tako podprto s sodobnim informacijskim sistemom za gospodarno načrtovanje razvoja obstoječega vodovodnega sistema in učinkovito upravljanje v realnem času. Za to poskrbijo s sodobno informacijsko rešitvijo, produktom Tango. Odprta agregacijska platforma omogoča gospodarno načrtovanje, učinkovit nadzor in učinkovito upravljanje v realnem času. Predstavlja orodje za poslovno analitiko in umetno inteligenco in na enem mestu združuje vse podatke iz različnih virov.

Celovite rešitve

Komunalna čistilna naprava Murska Sobota
Komunalna čistilna naprava Murska Sobota

V Sloveniji v vodovodne sisteme steče več kot 160 mio m3 pitne vode na leto, na poti do uporabnika pa se je izgubi skoraj 50 mio m3, kar predstavlja velike finančne izgube. Petrolove celovite rešitve DISNet-WS skrbijo za učinkovit nadzor vodnih izgub, optimalno oskrbo s pitno vodo pri najnižjih obratovalnih stroških, optimizacijo stroškov proizvodnje in distribucije vode, trajnosten in učinkovit razvoj oskrbe s pitno vodo in učinkovito vodenje distribucije pitne vode in vzdrževanja distribucijskega omrežja.

Specialisti za odpadne vode

Petrol - Vodni krog
Petrol - Vodni krog

Odpadna voda predstavlja večen izziv vsakega mesta. Tega se zavedajo tudi v Petrolu, zato gradijo in upravljajo čistilne naprave za čiščenje odpadnih komunalnih, industrijskih in padavinskih voda. Mestom in regijam omogočajo izvedbo optimalne investicije v čistilno napravo po modelu javno-zasebnega partnerstva, z izborom tehnološko, investicijsko in stroškovno najbolj optimalnih tehnologij. Lokalne skupnosti lahko tako svoja sredstva porabijo za druge investicije. Zagotavljajo garancije za celotno obdobje koncesije, strokovno vzdrževanje v skladu s standardi ter prevzemajo odgovornost, da čistilna naprava deluje v skladu z zakonodajo in dosega zakonsko dovoljene izpuste. Upravljajo tudi vse male čistilne naprave, ki so vgrajene na njihovih prodajnih mestih in čistijo vode iz posameznega bencinskega servisa in avtopralnice. Pri industrijski odpadni vodi v Petrolu upravljajo tako zaprte kot odprte industrijske kroge in krožno gospodarijo z industrijsko vodo.

Učinkovito upravljanje z viri, izboljševanje energetske učinkovitosti in celovite energetske rešitve na področju energije, infrastrukture, stavb, vodnega kroga in mobilnosti so gradniki prehoda v nizkoogljično družbo. Zato želijo v Petrolu s svojimi rešitvami prispevati svoj kamenček v mozaiku prehoda v bolj zeleno družbo ter razvijati dolgoročna partnerstva v regiji.