Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Vi sprašujete, ministrstvo odgovarja - EOL 131

|
 
Tokrat smo Ministrstvo za okolje in prostor, tudi zaradi pobud nekaterih komunalnih podjetij, vprašali, ali so družbe za ravnanje z odpadno embalažo začele upoštevati določbe novih okoljevarstvenih dovoljenj o takojšnjem prevzemanju nakopičene embalaže. Od Ministrstva za infrastrukturo pa smo želeli pojasnilo, kako je z začetkom gradnje drugega tira.
 

DROE bodo do konca leta prevzele odpadno embalažo

Koliko so DROE upoštevale nove zaveze in ali se je začelo načrtno prevzemanje odpadne embalaže?

Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je v inšpekcijskih postopkih pridobila izjave od DROE in ugotavlja, da družbe za ravnanje z odpadno embalažo DROE, z izjemo DROE Interseroh, nameravajo do konca septembra 2018 zagotoviti prevzem zaostanka količin mešane komunalne odpadne embalaže in nato redno prevzemati komunalno odpadno embalažo pri IJS ravnanja z odpadki v skladu z deleži. Ugotavljamo, da zaradi spremenjenih deležev, ki so začeli veljati s 1. 7. 2018 in v juniju 2018 spremenjenih OVD, DROE potrebujejo nekaj časa za nujne operativne prilagoditve glede prevzemanja mešane komunalne odpadne embalaže (KOE) in nadaljnje ravnanje s to vrsto odpadkov.

Navedeno ne velja za DROE Interseroh, ki ne prevzema redno KOE pri izvajalcih javne službe (IJS). Ta DROE je v prvih sedmih mesecih pri večini IJS prevzel manj kot polovico od količine, ki izhaja iz določenih deležev. Temu DROE OVD še ni spremenjeno in glede na to IRSOP ne more ukrepati zaradi nespoštovanja in neupoštevanja pogojev iz OVD in odrediti prevzema neprevzetih količin komunalne odpadne embalaže.

Meja 15.000 ton za proizvajalce embalaže bo spremenjena

Ali bo MOP pristopil k spremembi zakonodaje, ki bi vsakemu podjetju naložilo obveznosti plačila embalažnine za odpadno embalažo, ki jo da na trg?

Za bolj dolgoročno zagotovitev učinkovitejšega sistema ravnanja z embalažo in odpadno embalažo pa so potrebne spremembe določb na ravni Zakona o varstvo okolja, kar gre v korak s časom tudi z novim odpadkovnim svežnjem za krožno gospodarstvo, v okviru katerega sta spremenjeni tudi Direktiva 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži in Direktiva 2008/98/ES o odpadkih (med drugim se spreminjajo določbe o izvajanju razširjene odgovornosti proizvajalcev). Meja 15.000 ton za proizvajalce embalaže bo spremenjena.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja bo predvidoma do konca oktobra posredovan v javno razpravo.

Vlada mora za drugi tir opraviti nekaj nujnih nalog

Ministrstvo za infrastrukturo smo vprašali: Z objavo v Uradnem listu RS je začel veljati Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper. Kdaj so se začela pripravljalna dela in kaj je v načrtu do konca leta 2018 in v prihodnjem letu?

Na vprašanje je dogovorilo podjetje 2TDK.

Pripravljalna dela se še niso začela, sta pa Direkcija RS za infrastrukturo in projektno podjetje 2TDK že začela z aktivnostmi primopredaje dokumentacije, saj z uveljavitvijo zakona o drugem tiru naloge investitorja projekta prevzema 2TDK. Ministrstvo oz. vlada kot skupščina mora v skladu z veljavnim zakonom o drugem tiru med drugim izvesti naslednje aktivnosti:

 • imenovati člane projektno-finančnega sveta,
 • izvesti dokapitalizacijo 2TDK v višini 20 milijonov evrov,
 • sprejeti poslovni načrt družbe 2TDK,
 • uskladiti akt o ustanovitvi 2TDK,
 • pripraviti in sprejeti uredbo, ki bo podrobneje določala takso na pretovor, in sklep, ki bo določal podrobnosti v zvezi s pribitkom,
 • sprejeti investicijski program in druge aktualne zadeve v zvezi s prenosom investitorstva.


Prioritete 2TDK v vlogi investitorja so:

 • začetek pripravljalnih del,
 • objava načrtovanih javnih razpisov,
 • izvedba aktivnosti za začetek glavnega dela projekta,
 • zagotovitev 80 mio € nepovratnih evropskih sredstev iz Kohezijskega sklada,
 • pridobitev poroštva EFSI,
 • zagotovitev posojila EIB in SID banke.

Pretekla vprašanja in odgovori