Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Vi sprašujete, ministrstvo odgovarja - EOL 128

|
 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo vprašali, kaj pomeni uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanja zaraščanja na kmetijskih površinah za pridobitev novih zemljišč in ali MKGP spremlja stopnjo rodovitnosti tal v Sloveniji.
 

Zaraščanje kmetijskih površin in rodovitnost tal

Vlada RS je nedavno sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. S spremembami bi lahko pridobili cca 13.000 ha. Kakšen načrt ima MKGP, da bi v prihodnje usposobili za kmetijsko pridelavo še več zaraščenih območij, kakšno je zanimanje za razpisana sredstva in koliko zaraščenih površin se je uredilo v zadnjih treh letih? Ali ministrstvo spremlja tudi stopnjo rodovitnosti tal v Sloveniji, saj dr. Borut Vrščaj v intervjuju za revijo EOL meni, da se rodovitnost kmetijskih tal sicer analizira, vendar sumarnih podatkov na državni ravni ni?

S spremembami bi lahko pridobili 13.000 h zemljišč

Vlada RS je sprejela Uredbo o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 3/17 in 18/18; v nadaljevanju: Uredba).

Podpora po Uredbi se dodeli za odpravljanje zaraščanja na zemljiščih, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi opredeljena kot kmetijska zemljišča in so bila v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo glede na evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč na dan 18. junija 2011, opredeljena z vrsto dejanske rabe 1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju ter zaraščanje še ni bilo odpravljeno.

Po spremembi Uredbe so do podpore upravičena tudi zemljišča, ki so sedaj opredeljena z vrsto dejanske rabe 2000 – gozd, po namenski rabi pa so kmetijsko zemljišče. V tem primeru je treba vlogi priložiti dovoljenje za krčitev gozda.

Finančna pomoč se izplača kot enkratni pavšalni znesek 3000 eurov/ha kmetijskega zemljišča v zaraščanju oziroma sorazmerno površini, na kateri je bilo odpravljeno zaraščanje. Najmanjša površina, za katero se dodeli pomoč, je 0,3 ha, ki je lahko seštevek večjega števila manjših površin, pri čemer posamezna zaraščena površina, na kateri se odpravlja zaraščanje, ne sme biti manjša od 0,1 ha.

Zemljišč na območju Slovenije, ki izpolnjujejo pogoje po spremembi Uredbe, je cca 13.000 ha.

MKGP bo 30. 3. 2018 objavilo 2. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, s katerim bo razpisalo 700.000 evrov nepovratnih sredstev. Na 1. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v letu 2017 je prispelo 34 vlog. Izdanih je bilo 25 odločb o odobritvi podpore v višini 78.000 eurov, to je za 26 ha zemljišč, na katerih se je izvajal ukrep po Uredbi. V okviru Programa razvoja podeželja (podukrep 4.1) MKGP namenja sredstva za izvedbo agromelioracij.

MKGP ne spremlja stopnje rodovitnosti tal v Sloveniji.


Pretekla vprašanja in odgovori