Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Vi sprašujete, ministrstvo odgovarja - EOL 97

 
V sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor objavljamo odgovore na aktualna vprašanja podjetij, ustanov, bralcev in revije EOL. V tej številki je MOP odgovoril na vprašanja o črpanju evropskih sredstev v finančni perspektivi 2014 – 2020 in kolikšna bo dejanska realizacija iz obdobja 2007 – 2013, o predelavi, nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in kakšen je obseg kompostiranja, ki naj bi ga spodbudila Uredba o biološko razgradljivih odpadkih, ter kaj bo financirano v letu 2015 iz proračunskega sklada za vode.
 

Dokumenti za novo finančno perspektivo se usklajujejo

V medresorskem usklajevanju je predlog Uredbe za črpanje evropskih sredstev v finančni perspektivi 2014 – 2020. Stara finančna perspektiva se konča letos. Koliko okoljskih projektov in kateri se morajo dokončati do konca leta 2015? Kolikšna bo dejanska realizacija razpoložljivih EU sredstev za okoljske projekte v obdobju črpanja 2007 – 2013? Kateri projekti z liste bodo lahko kandidirali že na prvi letošnji razpis za sofinanciranje projektov v novi finančni perspektivi?

V finančni perspektivi 2007-2013 se v okviru prednostnih usmeritev ravnanje z odpadki, odvajanje in čiščenje odpadne vode, oskrba s pitno vodo in zmanjšanje škodljivega delovanja voda izvaja 49 projektov, ki imajo izdane odločbe o dodelitvi evropskih sredstev. Za omenjene prednostne usmeritve je v okviru Operativnega programa za razvoj okoljske in prometne infrastrukture namenjenih 548 mio EUR evropskih sredstev iz Kohezijskega sklada. Veljavnost izdanih odločb se izteče najkasneje 31. 12. 2015, ko bi morali biti projekti zaključeni. Do sofinanciranja iz Kohezijskega sklada so upravičeni le izdatki do 31. 12. 2015. Po tem datumu vse morebitne izdatke krijejo investitorji sami.

Dokumenti, ki urejajo finančno perspektivo 2014-2020, so še v procesu sprejemanja. Načeloma bodo do sofinanciranja iz kohezijskega sklada upravičena vsa zgoraj omenjena področja, razen področje odpadkov. Vsi tovrstni projekti bodo morali izpolnjevati pogoje in merila za finančno perspektivo 2014-2020, ki pa še niso določeni.

Količine zbranih bioloških odpadkov se povečujejo

Nova Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovi uporabi želi med drugim spodbuditi večje recikliranje lesne biomase in zmanjšati kurjenje, prav tako pa želi spodbuditi kompostiranje, saj ne dovoljuje več predelave odpadkov v trdna goriva iz nekaterih industrijskih panog. Kakšno stopnjo reciklaže lesne biomase dosega Slovenija v primerjavi z EU in kakšen je obseg kompostiranja, ki ga bi naj spodbudila tudi Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov?

V letu 2013 so se v Sloveniji reciklirale naslednje količine biomasnih odpadkov:

  • odpadna rastlinska tkiva: 85 t;
  • odpadki iz gozdarstva 7: 35 t;
  • lesni odpadki iz proizvodnje pohištva: 106.939 t;
  • lesni odpadki iz proizvodnje in obdelave celuloze, papirja in kartona: 19.838 t;
  • lesna odpadna embalaža: 16.415 t;
  • lesni odpadki iz čistilnih narav: 4.601 t;
  • lesni komunalni odpadki: 107.325 t.

Podrobnejši podatki v zvezi z ravnanjem z odpadki so objavljeni na spletni strani Agencije RS za okolje - okoljski kazalci: http://kazalci.arso.gov.si/?data=group&group_id=18, npr. reciklaža odpadne embalaže: http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=581.

Obseg kompostiranja ne vzpodbuja zgolj Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov, temveč tudi krovna Uredba o odpadkih, ki med prednostna ravnanja z odpadki uvršča recikliranje odpadkov, kamor šteje tudi kompostiranje. Prav tako za del biološko razgradljivih odpadkov veljajo pravila ločenega zbiranja bioloških kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev in gostinstva, ki jih predpisuje Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.

K ciljem pravilnega ravnanja z biološko razgradljivimi odpadki vodijo tudi zahteve za zmanjšanje količin odloženih biorazgradljivih sestavin komunalnih odpadkov, ki so opredeljene v Uredbi o odlagališčih odpadkov, iz katere izhaja obveza, da se mora količina biološko razgradljivih komunalnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagališčih, najpozneje do 2020 zmanjšati na 35 % skupne količine glede na izhodiščno leto 1995.

Iz statističnih podatkov za biološko razgradljive odpadke v gospodinjstvih izhaja, da se je količina zbranih biološko razgradljivih odpadkov v Sloveniji od leta 2010 do leta 2013 zvišala v povprečju iz 29 kg/prebivalca na 51 kg/prebivalca, kar posledično pomeni tudi večji zbrani snovni tok odpadkov primernih za kompostiranje ali drugo primerno obdelavo.

Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata določa pravila ravnanja predelave biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata. V prilogi 1 te uredbe so natančno navedeni biološko razgradljivi odpadki ter za katere vrste predelave so primerni - ali kompostiranje ali anaerobna obdelava v bioplinarnah.

Na MOP (ARSO) še ne razpolagamo s celovitimi podatki o učinku sprejete uredbe, saj je bila na novo sprejeta v decembru 2013, poročevalsko obdobje o ravnanju z odpadki pa se v skladu z uredbo o odpadkih za leto 2014 zaključi do 31. 3. 2015. Glede na navedeno smo lahko podali podatek za komunalni del biološko razgradljivih odpadkov za obdobje 2010 do 2013.

Program sklada za vode še ni sprejet

Kateri projekti in naloge bodo financirani v letu 2015 iz proračunskega sklada za vode?

Program sklada za vode, ki bi bil usklajen z nedavno sprejetim rebalansom proračuna, trenutno še ni sprejet.

Projekti, ki morajo biti končani do konca leta 2015

----------------------------

Projekt: Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške - KOCEROD

Upravičenci: Občine Slovenj Gradec, Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Vuzenica

Skupna vrednost projekta (v EUR): 24.980.383,00

----------------------------

Projekt: Regijski center za ravnanje z odpadki Štajerske regije - Izgradnja centra za ravnanje z odpadki II. reda Slovenska Bistrica

Upravičenci: Občine Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane, Oplotnica, Rače-Fram, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče

Skupna vrednost projekta (v EUR): 14.366.935,00

----------------------------

Projekt: Nadgradnja regionalnega centra za ravnanje z odpadki v Ljubljani

Upravičenci: MO Ljubljana, občine Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Horjul, Medvode, Škofljica, Ig, Velike Lašče, Domžale, Kamnik, Mengeš, Komenda, Trzin, Lukovica, Moravče, Vodice, Cerklje, Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica, Ribnica, Kočevje, Loški potok in Sodražica.

Skupna vrednost projekta (v EUR): 143.921.874,00

----------------------------

Projekt: Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju - CEROZ - II. faza

Upravičenci: Občine Hrastnik, Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje in Radeče

Skupna vrednost projekta (v EUR): 14.849.535,60

----------------------------

Projekt: Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje - 2. faza

Upravičenci: Občine Puconci, Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej

Skupna vrednost projekta (v EUR): 23.196.120,00

----------------------------

Projekt: Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjska - 2. faza

Upravičenci: Mestna občina Novo mesto, občine Šentjernej, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Škocjan, Mirna peč, Šmarješke Toplice, Straža, Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Črnomelj, Metlika in Semič

Skupna vrednost projekta (v EUR): 32.548.321,00

----------------------------

Projekt: Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje

Upravičenci: Občine Žalec, Šentjur, Laško, Celje, Rečica ob Savinji

Skupna vrednost projekta (v EUR): 30.097.467,00

----------------------------

Projekt: Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure - Dolinska kanalizacija

Upravičenci: Občine Beltinci, Dobrovnik, Lendava, Moravske Toplice, Razkrižje, Velika Polana

Skupna vrednost projekta (v EUR): 27.277.460,00

----------------------------

Projekt: Celovito urejanje porečja Dravinje - izgradnja komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode - Občina Slovenska Bistrica

Upravičenci: Občina Slovenska Bistrica

Skupna vrednost projekta (v EUR): 8.140.501,56

----------------------------

Projekt: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in Centralna čistilna naprava v Novem mestu

Upravičenci: Mestna občina Novo mesto

Skupna vrednost projekta (v EUR): 18.065.469,00

----------------------------

Projekt: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore

Upravičenci: Občine Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki, Žiri

Skupna vrednost projekta (v EUR): 29.607.536,00

----------------------------

Projekt: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave - Zgornja Drava

Upravičenci: Občine Dravograd, Vuzenica, Muta, Radlje ob Dravi in Selnica ob Dravi

Skupna vrednost projekta (v EUR): 37.094.153,00

----------------------------

Projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke - 2. faza

Upravičenci: Občine Kočevje, Ribnica, Šentjernej

Skupna vrednost projekta (v EUR): 11.406.994,00

----------------------------

Projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Srednje Save - 2. faza

Upravičenci: Občine Zagorje, Litija, Šmartno pri Litiji in Radeče

Skupna vrednost projekta (v EUR): 27.373.015,00

----------------------------

Projekt: Celovito urejanje porečja Dravinje - Odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Slovenske Konjice in Zreče

Upravičenci: Občini Zreče in Slovenske Konjice

Skupna vrednost projekta (v EUR): 16.969.041,00

----------------------------

Projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora - širše prispevno območje CČN Maribor

Upravičenci: Maribor, Duplek, Hoče - Slivnica, Miklavž na Dravskem polju

Skupna vrednost projekta (v EUR): 24.149.712,00

----------------------------

Projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - 1. sklop

Upravičenci: Borovnica, Brezovica, Cerknica, Logatec, Pivka, Postojna, Škofljica, Vrhnika

Skupna vrednost projekta (v EUR): 56.005.068,00

----------------------------

Projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini

Upravičenci: Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj

Skupna vrednost projekta (v EUR): 3.033.593,00

----------------------------

Projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Idrijce - Izgradnja kanalizacije in centralne čistilne naprave v občini Idrija

Upravičenci: Občina Idrija

Skupna vrednost projekta (v EUR): 10.135.861,00

----------------------------

Projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja - I. sklop

Upravičenci: Občine Radovljica, Jesenice, Žirovnica, Bohinj

Skupna vrednost projekta (v EUR): 21.126.504,00

----------------------------

Projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave - sklop 1

Upravičenci: Občina Vipava

Skupna vrednost projekta (v EUR): 6.382.986,00

----------------------------

Projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke - III. sklop

Upravičenci: Občini Grosuplje in Ivančna Gorica

Skupna vrednost projekta (v EUR): 25.578.911,00

----------------------------

Projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče (CČN Nova Gorica)

Upravičenci: MO Nova Gorica, občini Miren - Kostanjevica in Šempeter - Vrtojba

Skupna vrednost projekta (v EUR): 48.486.647,00

----------------------------

Projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - 2. sklop (Občina Cerknica)

Upravičenci: Občina Cerknica

Skupna vrednost projekta (v EUR): 10.836.171,00

----------------------------

Projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 1 (Občina Ravne na Koroškem)

Upravičenci: Občina Ravne na Koroškem

Skupna vrednost projekta (v EUR): 10.768.993,00

----------------------------

Projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave (3. sklop) - Občina Središče ob Dravi

Upravičenci: Občina Središče ob Dravi

Skupna vrednost projekta (v EUR): 10.225.650,00

----------------------------

Projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop) - Občina Gornja Radgona

Upravičenci: Občina Gornja Radgona

Skupna vrednost projekta (v EUR): 11.860.566,00

----------------------------

Projekt: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja - 2. sklop

Upravičenci: Mestna občina Kranj, Občina Šenčur, Občina Naklo

Skupna vrednost projekta (v EUR): 45.933.072,00

----------------------------

Projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - 4. sklop - Krajinski park Ljubljansko Barje; izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v KS Podpeč - Preserje

Upravičenci: Občina Brezovica

Skupna vrednost projekta (v EUR): 19.267.032,00

----------------------------

Projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja

Upravičenci: Mestna občina Ptuj, Občina Gorišnica in Občina Markovci

Skupna vrednost projekta (v EUR): 13.096.412,00

----------------------------

Projekt: Varovanje vodnega vira Mrzlek in celovita oskrba prebivalstva s pitno vodo na območju Trnovsko-Banjške planote, Goriških Brd in Vipavske doline

Upravičenci: Mestna občina Nova Gorica, občine Ajdovščina, Brda, Renče-Vogrsko

Skupna vrednost projekta (v EUR): 37.354.742,00

----------------------------

Projekt: Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele Krajine

Upravičenci: Občina Metlika, Črnomelj, Semič

Skupna vrednost projekta (v EUR): 34.312.705,49

----------------------------

Projekt: Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje - Občina Slovenska Bistrica

Upravičenci: Občina Slovenska Bistrica

Skupna vrednost projekta (v EUR): 8.170.220,00

----------------------------

Projekt: Oskrba s pitno vod na območju Haloz

Upravičenci: Videm, Majšperk

Skupna vrednost projekta (v EUR): 3.108.511,15

----------------------------

Projekt: Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo - SZ Slovenske gorice

Upravičenci: Občine Lenart, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Duplek, Pesnica, Kungota, Šentilj, Sveta Ana, Benedikt, Cerkvenjak, Gornja Radgona, Mestna občina Maribor

Skupna vrednost projekta (v EUR): 19.849.670,00

----------------------------

Projekt: Oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini

Upravičenci: Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj, Občina Šmartno ob Paki

Skupna vrednost projekta (v EUR): 41.487.453,00

----------------------------

Projekt: Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) - Ormoško območje

Upravičenci: Občine Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž

Skupna vrednost projekta (v EUR): 12.183.869,00

----------------------------

Projekt: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na Obali

Upravičenci: Mestna občina Koper, občini Izola in Piran

Skupna vrednost projekta (v EUR): 12.549.598,00

----------------------------

Projekt: Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle

Upravičenci: Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah

Skupna vrednost projekta (v EUR): 20.298.470,00

----------------------------

Projekt: Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem A

Upravičenci: Občine Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana

Skupna vrednost projekta (v EUR): 43.461.539,00

----------------------------

Projekt: Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem C

Upravičenci: Občine Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sv. Jurij ob Ščavnici in Veržej

Skupna vrednost projekta (v EUR): 49.375.566,00

----------------------------

Projekt: Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje - 3. sklop (Makole, Poljčane)

Upravičenci: Občini Makole in Poljčane

Skupna vrednost projekta (v EUR): 7.074.378,00

----------------------------

Projekt: Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem B

Upravičenci: Občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, MO Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina

Skupna vrednost projekta (v EUR): 49.549.480,00

----------------------------

Projekt: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja

Upravičenci: Občine Brežice, Kostanjevica na Krki in Krško

Skupna vrednost projekta (v EUR): 15.247.368,00

----------------------------

Projekt: Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 3. sklop

Upravičenci: Mestna občina Kranj, Občina Preddvor in Občina Naklo

Skupna vrednost projekta (v EUR): 11.123.337,00

----------------------------

Projekt: Oskrba s pitno vodo v porečju Sore

Upravičenci: Občini Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane

Skupna vrednost projekta (v EUR): 16.400.945,00

----------------------------

Projekt: Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji (BOBER)

Upravičenci: MOP-ARSO

Skupna vrednost projekta (v EUR): 32.962.821,00

----------------------------

Projekt: Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave - I. faza

Upravičenci: MOP

Skupna vrednost projekta (v EUR): 38.371.234,00

----------------------------

Projekt: Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi

Upravičenci: MOP

Skupna vrednost projekta (v EUR): 45.534.086,00

----------------------------

Prispevek v pdf obliki.

Pretekla vprašanja in odgovori