Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Vi sprašujete, ministrstvo odgovarja - EOL 90

|
 
V sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje objavljamo odgovore na aktualna vprašanja podjetij, institucij, bralcev in revije EOL. V tej številki objavljamo odgovore na vprašanje, kaj se je zapletlo pri gradnji HE Brežice, kako je s pripravo nove uredbe o ravnanju z OEEO, ali lahko pričakujemo, ob spremembah Uredbe o odpadkih, tudi novo strategijo oziroma prenovo sistema ravnanja z odpadki in kako je z elektromagnetnimi sevanji v Sloveniji.
 

V septembru začetek razprave o Uredbi o OEEO

Do konca februarja 2014 bi morala biti v slovensko zakonodajo prenesena nova Direktiva o ravnanju z OEEO. Kdaj je predviden začetek razprave o osnutku nove uredbe in katere novosti bodo predstavljene?

MKO predvideva začetek razprave o osnutku nove uredbe o ravnanju z OEEO v mesecu septembru. Zaradi kompleksnosti direktive je postopek zahteven ne zgolj strokovno temveč tudi časovno, s čemer se soočajo vse države članice. Nov predpis ne bo vključeval samo zahtev nove direktive, spremembe predpisa so potrebne tudi zaradi dosedanjih izkušenj in ugotovljenih pomanjkljivosti trenutnega sistema ravnanja z OEEO, poenotenja z drugimi sistemi, kjer je uveljavljena razširjena odgovornost proizvajalcev in ne nazadnje tudi zaradi tega, ker je bil obstoječi predpis prvi, ki je dejansko uveljavil razširjeno odgovornost proizvajalcev kot jo uveljavlja evropska zakonodaja. Zahtevnejše spremembe, tako v postopku priprave predpisa in tudi potem pri izvajanju se nanašajo na registracijo proizvajalcev in uvedbo prenosa odgovornosti za tuje proizvajalce in prodajalce na daljavo preko pooblaščenih zastopnikov, spremembo področja uporabe, doseganje ambicioznejših okoljskih ciljev, uvedbo novih ukrepov za zbiranje male OEEO, delovanje in obveznosti kolektivnih shem, poenotenje obveznosti glede skupnih načrtov ravnanja, … MKO bo takoj ko bo osnutek uredbe pripravljen in usklajen znotraj MKO pričelo s postopkom javne obravnave, kjer bo javnosti in vsem deležnikom dana možnost za pripombe in predloge glede nove uredbe.


Elektromagnetna sevanja so znotraj mejnih vrednosti

V Resolucijo o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 je bila napovedana karta obremenjenosti okolja z elektromagnetnimi sevanji. Kaj kažejo meritve na posameznih frekvenčnih območjih in ali se obremenjenost okolja s sevanji v državi povečuje zaradi razvoja telekomunikacijskih in elektroenergetskih sistemov?

Karto obremenjenosti okolja z elektromagnetnimi sevanji* je pripravil Inštitut za neionizirana sevanja in je na voljo na njihovi spletni strani www.inis.si**.

Meritve obremenjenosti okolja z elektromagnetnimi sevanji se izvajajo skladno s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 07/96). Obremenjenost okolja zaradi elektromagnetnega sevanja se z novimi postavitvami ter rabo telekomunikacijskih in elektroenergetskih sistemov sicer povečuje, vendar so vrednosti sevanj pri posameznih virih sevanja znotraj mejnih vrednosti, ki so določene v Uredbi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 07/96). Viri visokofrekvenčnih sevanj se običajno nahajajo na lokacijah, okoli katerih v neposredni bližini ni stanovanjskih in drugih objektov oz. ni stalne prisotnosti ljudi, zato ne prihaja do prekomerne izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem.

* Op.: Karta obremenjenosti okolja z elektromagnetnimi sevanji je dobrodošel pripomoček za oceno stanja. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ne jamči za pravilnost in ažurnost stanja obremenjenosti okolja, kot je prikazana na omenjeni karti.

** celoten naslov spletne strani: http://www.inis.si/index.php?id=348&no_cache=1&L=1%3Ftx_datamintsglossaryindex_pi1%5Bidxchar%5D%3DD%3Ftx_datamintsglossaryindex_pi1%5Bidxchar%5D%3DP#.U7qYupyqnik


O spremembah pri odpadkih zaradi opozoril EU

Ali je začetek razprave o Osnutku nove Uredbe o odpadkih tudi napoved, da se pripravlja nova strategija ravnanja z odpadki, saj praksa in stroka opozarjata, da celotni sistem ravnanja z odpadki potrebuje prenovo?

Glavni razlog za spremembe in dopolnitve veljavne Uredbe o odpadkih je EU Pilot 4944/13/ENVI, s katerim je Evropska komisija opozorila na nekatere pomanjkljivosti prenosa Direktive 2008/98/ES v pravni red Republike Slovenije. Največ sprememb predpisa je potrebnih zaradi pravilnega in popolnega prenosa določb Direktive 2008/98/ES glede varstva zdravja ljudi in okolja. Hkrati je pripravljavec novele predpisa upošteval ugotovljene pomanjkljivosti pri njegovem izvajanju in nadzoru, zlasti v smislu izboljšanja postopkov za pridobitev predpisanih potrdil in okoljevarstvenih dovoljenj ter postopkov inšpekcijskega nadzora.


Pripravlja se novelacija načrta financiranja gradnje HE

Zaplet ob gradnji HE Brežice, ki se bo končala z večmesečno zamudo, je med drugim pokazal na naloge MKO, ki ni izpolnilo svojih zavez in mu je bila zagrožena tožba. Direktor družbe Hess Bogdan Barbič pa je opozoril, da HE vplačujejo v vodni sklad 30 mio evrov na leto za financiranje infrastrukture. Zakaj je prišlo do zapleta, kako so bila porabljena sredstva vodnega sklada v letu 2013 in kakšne so obveznosti za leto 2014?

S spremembo Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save je bila dana možnost, da se zagotovijo sredstva za leto 2014 za namen projektiranja in pridobivanja zemljišč v skladu s planom aktivnosti INFRA d.o.o.. Z 2. rebalansom za leto 2014, bo JP INFRA d.o.o., zagotovljeno za izvajanje vseh aktivnosti pri gradnji infrastrukture na območju gradnje HE na spodnji Savi skupaj 23.343.165 EUR. Od tega so bila dodatno zagotovljena sredstva v višini 2.000.000 EUR za projektiranje vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju kot nadomestilo za sredstva iz Sklada za podnebne spremembe in 500.000 EUR za pridobivanje zemljišč na območju HE Brežice. Glede na potek izvajanja aktivnosti v JP INFRA d.o.o. pričakujemo, da bodo sredstva zadoščala za nadaljevanje projektiranja vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju in pridobivanja zemljišč potrebnih za gradnjo infrastrukture na območju HE Brežice v letu 2014. V programu je bilo za projektiranje in pripravo na pričetek gradnje ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti na območju HE Brežice zagotovljeno 2.934.446 EUR in za pridobivanje zemljišč 1.000.000 EUR. Sredstva so trenutno porabljena cca 40%.

Zaradi izpada sredstev iz Sklada za podnebne spremembe in prioritet porabe teh sredstev, ki je bil v zakonu ZPKEPS-1 predviden kot edini vir, namenjen za financiranje vodne in energetske infrastrukture pri gradnji HE Brežice, bomo na MKO, kot predstavnik koncedenta, pripravili predlog Novelacije načrta financiranja gradnje HE na spodnji Savi. V njem bodo prikazane realizirane vrednosti vlaganja v vodno, državno in lokalno infrastrukturo na območju prvih treh zgrajenih hidroelektrarn (HE Boštanj, HE Blanca in HE Krško) in dejanska vrednost potrebnih finančnih sredstev za gradnjo infrastrukturnih ureditev na območju HE Brežice in HE Mokrice v skladu z ZPKEPS-1 in ZPKEPS-1A. Preverjane bodo variante oziroma modeli financiranja izgradnje HE na spodnji Savi glede na zakon, možne finančne vire in roke izgradnje infrastrukturnega dela HE na spodnji Savi. Tak predlog bo posredovan v proceduro usklajevanja s koncesionarjem, ministrstvi in do konca leta 2014 v potrditev na Vlado RS.

Tabela 1: Razdelitev sredstev vodnega sklada po glavnih sklopih (v EUR)
Tabela 1: Razdelitev sredstev vodnega sklada po glavnih sklopih (v EUR)

--> Vi sprašujete, ministrstvo odgovarja (kazalo)