Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Vi sprašujete, ministrstvo odgovarja - EOL 86

V sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje v rubriki Vi sprašujete, ministrstvo odgovarja objavljamo odgovore na aktualna vprašanja podjetij, inštitucij in bralcev. Tokrat MKO odgovarja na vprašanja o zbiranju odpadnih baterij in akumulatorjev, o pridobivanju OVD, o ravnanju z odpadki, o sredstvih MKO za komuniciranje in ozaveščanje ter o certifikatu Eco Label.
 

Zbiranje odpadnih baterij in akumulatorjev bo pod nadzorom

Zbiralci odpadnih akumulatorskih baterij ugotavljajo, da se zaradi vrednosti odpadnega materiala (svinca) povečuje črni trg in da to vpliva na učinkovitost zbiranja. Kakšne rezultate dosega Slovenija pri zbiranju in predelavi odpadnih baterij in akumulatorjev in kako preprečuje širitev črnega trga?

Zakon o varstvu okolje določa, da se mora pravna ali fizična oseba, ki zbira odpadke, vpisati v evidenco zbiralcev odpadkov. Pravna ali fizična oseba, ki odpadke predeluje ali odstranjuje, pa mora imeti za to okoljevarstveno dovoljenje. Vsako drugačno ravnanje pomeni kršitev veljavne zakonodaje.

Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji določa (med drugim) posebna pravila za zbiranje, obdelavo, recikliranje in odstranjevanje odpadnih baterij in akumulatorjev. Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja, nadzor nad dajanjem baterij in akumulatorjev v promet, nad izpolnjevanjem zahtev za naprave, ki vsebujejo baterije in akumulatorje, nad označevanjem baterij in akumulatorjev pa tudi inšpektorji Tržnega inšpektorata Republike Slovenije.

V letu 2013 je ION na področju ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji izvedla nadzor pri 122 zavezancih ter v dveh primerih izrekla ukrepe v inšpekcijskem postopku. Poleg tega je izvedla akcijo nadzora nad proizvajalci in distributerji, ki dajejo v promet oziroma dobavljajo končnemu uporabniku prenosne baterije in akumulatorje oziroma izdelke, ki vsebujejo prenosne baterije. Glede na ugotovitve v prvem delu akcije nadzora se bo nadzor nadaljeval pri zavezancih, ki niso vpisani v evidenco proizvajalcev baterij in akumulatorjev.

ARSO ni prejel vseh vlog za OVD

Odlagališče komunalnih odpadkov, kjer želijo tudi po letu 2015 odlagati smeti, bi morali skladno z nedavno vladno spremembo uredbe zaprositi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja. Katera odlagališča so v prekršku; kdaj bodo odlagališča, ki čakajo na izdajo OVD, OVD prejeli in kako ravnajo inšpektorji? Komunalna podjetja in občine opozarjajo na neustrezno stališče MKO do finančni jamstev. Ali bo sprememba?

Določbe Uredbe o spremembi Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih, objavljene v decembru 2013, se nanašajo na ''enostavno'' obdelavo odpadkov pred odlaganjem na odlagališče in ne na odlaganje odpadkov po letu 2015. Vlogo za spremembo OVD glede omenjene enostavne obdelave lahko vložijo upravljavci odlagališč, ki so hkrati tudi izvajalci javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in imajo v pridobljenem OVD dovoljeno ''enostavno'' obdelavo teh odpadkov le do konca 2013. Rok je bil podaljšan do konca leta 2015, ko naj bi bili zgrajeni vsi načrtovani objekti za mehansko-biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v zmogljivostih, ki so zadostne za potrebe RS.

Inšpektorji še niso uvedli postopka po novi spremembi Uredbe (ta pa tudi ni podlaga za zaprtje odlagališč, ampak le za prepoved odlaganja neustrezno obdelanih odpadkov).

Določbe 60. člena Uredbe in njene spremembe ne vsebujejo kazenske določbe za kršitev omenjenega člena, globa pa je predvidena za neizpolnjevanje 5. člena (obdelava).

Agencija RS za okolje je trem od petih upravljavcev, ki potrebujejo spremembo OVD za "enostavno" obdelavo do konca 2015, odločbe že izdala. Ostale bo izdala takoj po prejemu vlog s strani upravljavcev.

Program ravnanja z odpadki do konca leta 2014

Slovenija bi morala do konca leta 2013 pripraviti ustrezen operativni program preprečevanja in nastajanja odpadkov. Preprečevanje in uporaba sta na vrhu hierarhije ravnanja z odpadki. Kako daleč je Slovenija s pripravo operativnega programa?

V skladu s programom dela vlade za leto 2014 bo enovit dokument za področje celotne Republike Slovenije (program ravnanja z odpadki in program preprečevanja nastajanja odpadkov) pripravljen do konca leta 2014.

Konkretne podatke težko podamo

Katere projekte s področja okoljskega ozaveščanja in obveščanje je MKO financiralo v letu 2013, kakšen je bil obseg sredstev za te namene, po katerih postopkih so bila podeljena in katere projekte bo podprlo v letu 2014?

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v letu 2013 vse aktivnosti za ozaveščanje in obveščanje o okoljskih projektih izvedlo v okviru zmožnosti Službe za odnose z javnostmi in promocijo.

MKO v letu 2013 ni izvedlo nobenega javnega naročila za sofinanciranje projektov s področja okoljskega ozaveščanja, dogovori za vsebine projektnega sofinanciranja v letu 2014 pa so še v interni fazi.

Se je pa v okviru komunikacijskih aktivnostih v 2013 izvajalo ozaveščanje, obveščanje javnosti tudi o okoljskih vsebinah; pogosto so bile to tudi aktivnosti / dogodki, kjer smo mešano komunicirali kmetijsko/okoljsko/gozdarske vsebine, kot so sejmi (AGRA, Narava zdravje, Zeleni teden v Berlinu, Festival za tretje življenjsko obdobje, Kulturni bazar...), pa kot kampanje - ob Mednarodnem letu sodelovanja na področju voda, kjer je ministrstvo po raznih dogodkih / sejmih postavilo interaktivno stojnico o pomenu voda, Tradicionalni slovenski zajtrk (kjer se je ob robu poudarjanja pomena SLO hrane govorilo tudi o problemu zavržkov/odpadkov hrane) itd.

Vse aktivnosti, za katere so predvidena finančna sredstva, se vodi po postopku javnega naročanja, pa naj si bodo to naročila male vrednosti ali velike, kjer je potreben razpis.

Težko podamo konkretne podatke, ker je bilo tudi zelo splošno vprašanje. Zato lahko pojasnimo tako, da so se komunikacijske vsebine s področja okolja prepletale z drugimi vsebinami ob različnih aktivnostih in je težko reči, koliko je bilo % za okoljske vsebine. Npr. ob Dnevu slovenske hrane oziroma tradicionalni slovenski zajtrk smo komunicirali več vsebin, pomen hrane iz lokalne bližine, da se mladi učijo, da hrana ne raste na trgovskih policah, pa na pomen varovanja okolja, odpadki hrane - ne moremo točno reči, koliko sredstev je bilo kateri vsebini namenjeno...

Kot pa smo odgovorili, pa prav posebej kampanj in razpisov za te namene ni bilo. Vodile so se tekoče komunikacijske aktivnosti, vas verjetno zanima zelo ciljno komuniciranje, povezano s proračunskimi sredstvi.

Razpis predvidoma marca

Ali bodo v letu 2014 razpisana sredstva za sofinanciranje pridobitve certifikata Eco Label?

Sredstva za sofinanciranje pridobitve certifikata Ecolabel bo v okviru razpisa ponudilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Razpis bo objavljen predvidoma marca 2014, na spletni strani ministrstva: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/

O kopiji evidenčnih listov in prevozu nevarnih odpadkov

Ali je potrebno, da pri prevozu odpadne električne in elektronske opreme (nenevarni odpadki) na teritoriju RS pošiljko odpadkov spremlja še evidenčni list v fizični obliki. Kajti evidenčne liste izpolnjujemo v skladu z 25., 26. in 52. členom Uredbe o odpadkih (Uradni list RS št. 103/2011) in se nam zdi neprimerno, da dvakrat izpolnjujemo evidenčni list (v fizični in elektronski obliki). Nekateri prevozniki trdijo, da je evidenčni list transportna listina in da morajo imeti en izvod evidenčnega lista pri sebi v vozilu.

(Vprašuje JP Komunalno podjetje Vrhnika)

V skladu s 26. členom Uredbe o odpadkih (UL RS, št. 103/11) mora biti elektronski evidenčni list potrjen v 30 dneh od prevzema nenevarnih odpadkov. V informacijskem sistemu "IS-Odpadki" potrdita elektronski evidenčni list izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik in zbiralec, če odpadke prevzema zbiralec. V primeru, da odpadke prevzema izvajalec obdelave, le ta potrdi evidenčni list. V tem primeru je izbrani prevoznik odpadkov viden pri vpogledu v IS odpadki do potrditve evidenčnega lista, oziroma tudi pri izpisu evidenčnega lista ko je le ta potrjen. Kopijo izpolnjenega evidenčnega lista prevozniku v tem primeru ni potrebno imeti v času prevoza odpadkov.

V primeru premeščanja nevarnih odpadkov, kar posamezni odpadki oziroma odpadna električna in elektronska oprema po zgoraj navedeni uredbi tudi so (oznaka odpadka z*), mora kopija izpolnjenega evidenčnega lista spremljati pošiljko takih nevarnih odpadkov. Kopijo izpolnjenega evidenčnega lista mora pred začetkom prevoza podpisati tudi prevoznik. V tem primeru pa mora prevoznik imeti pri prevozu na področju RS kopijo izpolnjenega evidenčnega lista, ki jo je tudi sam podpisal, s seboj. V IS-Odpadki mora biti evidenčni list potrjen (kot je navedeno v prejšnjem odstavku) naslednji delovni dan po prevzemu pošiljke nevarnih odpadkov. 

--> Vi sprašujete, ministrstvo odgovarja (kazalo)