Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Vi sprašujete, ministrstvo odgovarja - EOL 78/79

 
V sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje v rubriki Vi sprašujete, ministrstvo odgovarja objavljamo odgovore na aktualna vprašanja podjetij in institucij. Tokrat so se vprašanja nanašala na trg tonerjev in kartuš, na črna odlagališča in na Naturo 2000.
 
MKO ni pristojen za tonerje in kartuše

Leta 2003 je bilo ustanovljeno združenje ETIRA, ki predstavlja interese proizvajalcev originalnega in obnovljivega potrošnega materiala, ki se bistveno razlikuje od »ponaredkov« in »klonov«. Gre za ponaredke tonerjev in črnil, ki se uvažajo iz Azije in preplavljajo evropski in slovenski trg. Na letošnjem frankfurtskem sejmu Paper World je nemška policija že zaplenila nezakonite izdelke – »klone«. Tudi v Sloveniji je v zadnjem obdobju propadlo več proizvajalcev originalnih tonerjev, ki so obnovljivi, okolju prijazni in jih je mogoče večkrat uporabiti, ker je trg preplavljen z azijskimi ponaredki. Uvozniki ponaredkov se prijavljajo tudi na javna zelena naročila in so izbrani, ker so ponaredki cenejši, glavno merilo pri razpisih pa je nizka cena. Ali MKO spremlja to problematiko in kaj namerava storiti?

Bitea, d. o. o., Šentjur

Okoljski predpisi za nekatere izdelke vsebujejo tudi določbe o obveznostih proizvajalcev glede zasnove izdelka in načrtovanja, kako izdelek razstaviti in predelati, da ga bo mogoče ponovno uporabiti in reciklirati. Tako se ravna z izdelki električne in elektronske opreme, ravnanja s kartušami in tonerji za tiskalnike pa ne ureja Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Uradni list RS, št. 107/2006 in št. 100/2010). Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in okoljski inšpektorji niso pristojni za dajanje izdelkov na trg z vidika tehnične ustreznosti, skladnosti z zahtevami enotnega trga EU in varnosti. Dajanje proizvodov na trg je v pristojnosti Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, njihova skladnost s predpisi o kemikalijah pa v pristojnosti Ministrstva za zdravje.

Prijav za črna odlagališča je manj

Koliko sta MKO oziroma okoljska inšpekcija seznanjena s širitvijo sivega ali črnega trga neregistriranih zbiralcev odpadkov, ki v neustreznih delovnih okoliščinah razstavljajo in zbirajo odpadke na travnikih in s tem kršijo vsa okoljska načela in uredbe?

Inšpekcija za okolje in naravo v zadnjih letih ni prejela večjega števila prijav nezakonitega ravnanja z odpadki, tudi inšpektorji za okolje na terenu ne opažajo več primerov takega ravnanja.

Če se ugotovijo kršitve, inšpektorji v inšpekcijskih postopkih z ureditvenimi odločbami prepovejo dejavnost in zavezancu naložijo, da odpadke oddajo pooblaščenim osebam (vpisane v evidence ARSO) za ravnanje z določenimi vrstami odpadkov. Proti kršiteljem se po navadi uvedejo prekrškovni postopki in kršiteljem se izrečejo globe.

Ugodno stanje za sulca, tudi za hidroelektrarno možnosti

Z aprilsko odločitvijo Vlade RS o novi širitvi območja Nature 2000 so se še zaostrile zahteve po naložbah v nekatere načrtovane infrastrukturne objekte, zlasti v hidroelektrarne na Savi. Ali to pomeni, da so te naložbe ogrožene in da nekaterih projektov na Savi sploh ne bo mogoče realizirati zaradi Nature 2000?

Aprilska odločitev Vlade RS o spremembah in dopolnitvah območij Natura 2000 pomeni, da na tem odseku Save zagotavljamo ugodno stanje za sulca in izpolnjujemo zahteve Direktive o habitatih. S tem se omogočijo tudi nadaljnji postopki za načrtovanje umestitve HE na srednji Savi po postopkih, ki jih predvideva Direktiva o habitatih (presoja vplivov, ustrezen tip gradnje z ustreznimi omilitvenimi ukrepi, če to presoja predvideva; če ni mogoče zagotoviti ugodnih razmer za sulca s predvideno rešitvijo izrabe energetskega potenciala, uvesti postopek o prevladi javne koristi, spremembi koncepta gradnje ali opustitvi projekta). Brez opredeljenega območja Natura 2000 in brez presoje glede sulca v postopkih načrtovanja bi obstajala velika možnost, da bi se v ta proces vključila Evropska komisija in preverila skladnost z evropsko zakonodajo. Ker nismo določili območja Nature na spodnji Savi, bo treba počakati še na odločitev Komisije o tem, ali so strokovni razlogi za tako odločitev v skladu s cilji Direktive o habitatih ali ne. Ta odločitev bo sprejeta na preverjanju s Komisijo predvidoma proti koncu leta in najpozneje do marca prihodnje leto. 

--> Vi sprašujete, ministrstvo odgovarja (kazalo)