Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Vi sprašujete, ministrstvo odgovarja - EOL 73-74

Ministrstvu sta postavila vprašanje Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika in Občina Log - Dragomer.

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., skrbi v okviru GJS zbiranja in odvoza odpadkov za občine Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer (skupaj 23.000 prebivalcev). Po Odredbi o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. list RS, št. 21/01) bi morali imeti Občina Borovnica (3.805 prebivalcev) in Občina Log - Dragomer (3.566 prebivalcev) vsaka svoj zbirni center. Trenutno imamo zbirni center – Center za ravnanje z odpadki Vrhnika za vse tri občine.

Citirano iz Odredbe:
»Na območju vsake občine in za vsako naselje z več kot 8.000 prebivalci je treba urediti najmanj en zbirni center iz prejšnjega člena.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka zbirnega centra ni treba urediti na območju občine, ki ima manj kot 3.000 prebivalcev, če je v okviru javne službe zagotovljeno, da povzročitelji komunalnih odpadkov lahko oddajajo ločene frakcije iz prejšnjega člena najmanj v enem zbirnem centru na območju sosednjih občin.
Za naselje z več kot 25.000 prebivalci je treba urediti najmanj dva zbirna centra iz prejšnjega člena, za naselja z več kot 100.000 prebivalci pa najmanj en zbirni center na vsakih 80.000 prebivalcev.«

Po naših dopisih občinama je Občina Borovnica začela urejati dokumentacijo za zbirni center na primerni lokaciji. Občina Log - Dragomer pa želi še naprej uporabljati zbirni center na Vrhniki. Oddaljenost skrajne točke občine do zbirnega centra na Vrhniki je cca 10 km. Ker se Občina Vrhnika v sodelovanju z JP KPV, d. o. o., pripravlja na gradnjo novega zbirnega centra, nas zanima naslednje. Ali sme Občina Log - Dragomer še naprej uporabljati zbirni center na Vrhniki, ne glede na število njenih prebivalcev, ki presega določeno mejo 3.000 ljudi (3.566)?
S strani JP KPV, d. o. o., vam je bil 18. 6. 2012 po e-pošti poslan dopis z vprašanjem glede možnosti, da Občina Log - Dragomer zbiralnico odpadkov, ki jo občini nalaga Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, organizira skupaj z Občino Vrhnika na lokaciji Tojnice na Vrhniki. Spraševali so se, če bi bila taka rešitev še v skladu s predmetno odredbo (15. člen).
Zdaj to vprašanje ponavljamo tudi iz Občine Log - Dragomer.
Občina Log - Dragomer, ki je sicer nova občina in posluje od 1. 1. 2007, si je več let prizadevala, da bi na območju občine našla ustrezno lokacijo, vendar neuspešno. Ne glede na to občina želi problematiko zbiranja ločeno zbranih frakcij rešiti, ne samo zaradi zakonske obveze, ampak predvsem zato, ker je zbiranje in ločevanje komunalnih odpadkov v občini na visokem nivoju in želimo občanom zagotoviti, da odpadke, ki jih ne morejo oddati na ekoloških otokih, oddajo v zbiralnico. Skupna zbiralnica na Vrhniki bi sicer res bila oddaljena cca 10 km, vendar se odvoz opravlja z avtomobili, frekvenca odvoza pa tudi ni takšna, da bi to predstavljalo poseben problem. Občina ima cca 3.500 prebivalcev.
Občina Log - Dragomer je pričela s pripravo proračuna za leto 2013, zato je odločitev o morebitni skupni zbiralnici nujna, želimo pa tudi, da rešitev ni v nasprotju s predpisi.

Andrej Kos, univ. dipl. ekon.,
direktor občinske uprave

Odgovor Ministrstva za kmetijstvo in okolje
V skladu z določbami Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. list RS, št. 21/01), ki določa najmanjši obseg in vsebino ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami, ki morata biti zagotovljena v okviru opravljanja lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, je treba na območju vsake občine in za vsako naselje z več kot 8.000 prebivalci urediti najmanj en zbirni center. Zbirnega centra ni treba urediti le na območju občine, ki ima manj kot 3.000 prebivalcev, če je v okviru javne službe zagotovljeno, da povzročitelji komunalnih odpadkov lahko oddajajo ločene frakcije najmanj v enem zbirnem centru na območju sosednjih občin.