Podzemna voda je najbolj obremenjena v severovzhodnem delu Slovenije

Ponedeljek, 07. Oktober 2019

pitna voda
Za približno 97 % prebivalcev v Sloveniji je podzemna voda glavni vir pitne vode. (Foto: www.shutterstock.com)

Podzemna voda je skrita pod zemeljskim površjem in ker je ne vidimo, se pogosto ne zavedamo njene vrednosti. Ker se voda skriva pod zemeljskim površjem, pogosto daje lažen občutek, da je zaščitena pred morebitnim onesnaženjem, ki ga povzroča človek s svojimi dejavnostmi, kot so kmetijstvo, industrija, komunalne odpadne vode idr.

Vendar pa ima podzemna voda slabo samočistilno sposobnost. Onesnaženje, ki zaide vanjo, se zaradi specifičnih fizikalnih in kemijskih procesov tam zadržuje daljši čas. Zato je naša najpomembnejša naloga preprečevanje vsakršnega onesnaženja. Za približno 97 % prebivalcev v Sloveniji je namreč podzemna voda glavni vir pitne vode.

Rezultati monitoringa podzemne vode v letu 2018 so pokazali, da so bolj obremenjena vodna telesa, kjer prevladujejo vodonosniki z medzrnsko poroznostjo, boljše kakovosti pa je podzemna voda v vodnih telesih s prevladujočo razpoklinsko ali kraško poroznostjo. Zaradi intenzivnih človekovih dejavnosti so najbolj obremenjena vodna telesa v severovzhodnem delu Slovenije, predvsem v vodonosnikih s pretežno medzrnsko poroznostjo. Slabo kemijsko stanje so imela v letu 2018 vodna telesa Savinjske, Dravske in Murske kotline, kjer je bila podzemna voda prekomerno obremenjena z nitrati, na Dravski kotlini pa tudi z atrazinom in njegovim razpadlim produktom desetilatrazinom. Na nekaterih vodnih telesih pa je bila občasno ugotovljena tudi lokalna obremenjenost z lahkohlapnimi halogeniranimi ogljikovodiki.

Vir: ARSO