Predlog Zakona o varstvu okolja v javni razpravi

Četrtek, 06. Junij 2019

varstvo okolja
(Foto: www.shutterstock.com)

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno razpravo podalo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolje. Zakon se spreminja v dveh temeljnih vsebinah, in sicer na področju ravnanja z odpadki in na področju sistema trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov. Zainteresirani lahko pripombe in predloge posredujejo do četrtka, 4. julija 2019, na e-naslov gp.mop@gov.si.

Zakon o varstvu okolja med drugim ureja tudi sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti in na tej podlagi je Vlada sprejela uredbe, s katerimi je določila obveznost za osem skupin proizvodov oziroma odpadkov, ki nastanejo iz teh proizvodov. To so motorna vozila, električna in elektronska oprema, baterije in akumulatorji, embalaža, izrabljene gume za motorna vozila, zdravila, fitofarmacevtska sredstva in nagrobne sveče. S predlagano zakonsko ureditvijo se želi zagotoviti večjo učinkovitost sistemov, z namenom doseganja predpisanih okoljskih ciljev v prihodnosti in zaradi težav, s katerimi se Slovenija sooča pri že vzpostavljenih sistemih. Hkrati gre za prenos Direktive (EU) 2018/851.

Predlagani zakon določa obveznost proizvajalcev določenih vrst proizvodov, da so finančno in organizacijsko odgovorni za svoje izdelke tudi ko ti postanejo odpadek. Odgovornost lahko izpolnjujejo samostojno ali skupinsko v organizaciji. Organizacijo lahko ustanovijo le proizvajalci odpadkov, organizacija pa bo za njih in za pridružene proizvajalce zagotavljala obveznosti glede zbiranja in predelave ter odstranjevanja odpadkov. če bo na enem toku odpadkov vzpostavljenih več organizacij, bodo morale ustanoviti ali se dogovoriti o koordinacijskem telesu, ki bo usklajeval izpolnjevanje njihovih obveznosti. V skladu s predlaganim zakonom se morajo vsi proizvajalci določenih vrst proizvodov registrirati in registru sporočati določene podatke. Zakon vzpostavlja tudi informacijski sistem, v katerem bodo podatki o količini proizvodov, danih na trg in o količini zbranih in predelanih odpadkov.

V predlogu zakona so tudi spremembe, ki urejajo sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov v EU. Gre predvsem zaradi prenosa zahtev Direktive (EU) 2018/410. Rok za prenos in izvajanje direktive je 9. oktober 2019. Kljub temu ne gre za bistveno spremembo vzpostavljenega in delujočega sistema trgovanja s pravicami do emisij toplogrednih plinov.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor