Priporočila za izvajanje projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri v lokalnih okoljih

Petek, 25. Januar 2019

Dovolj za vseDruštvi Focus in Umanotera sta v okviru projekta Dovolj za vse – Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri na relevantne državne institucije naslovili priporočila, s katerimi bi se izboljšalo sistemsko okolje za izvajanje projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri v lokalnih okoljih. Priporočila se nanašajo na ukrepe trajnostne mobilnosti v turističnih destinacijah, vlogo energetskih skupnosti pri doseganju podnebno-energetskih ciljev države in spremembe zakonodaje na področju stavbne zakonodaje.

Na Ministrstvo za okolje in prostor, ki upravlja s skladom za podnebne spremembe, in na Ministrstvo za infrastrukturo, ki je pristojno za promet, je bila naslovljena pobuda za vzpostavitev podporne sheme, iz katere bi turistične destinacije, vključene v Zeleno shemo slovenskega turizma lahko dobile finančno podporo za vključujočo pripravo strategij mehke (trajnostne) mobilnosti. Največji okoljski vpliv turističnih dejavnosti se namreč nanaša na izpuste toplogrednih plinov in drugih onesnaževal iz prometa. Društvi sta Slovenski turistični organizaciji predlagali, da turistične destinacije podprejo pri merjenju ogljičnega odtisa obiskovalcev in spodbujanju ukrepov za njegovo kompenzacijo.

Na Ministrstvo za infrastrukturo, ki pripravlja Nacionalni energetsko-podnebni načrt, je bila naslovljena pobuda, da v načrtu opredeli tudi vlogo energetskih skupnosti in se načrtuje ukrepe za spodbujanje energetskih skupnostnih projektov.

Na Ministrstvo za javno upravo in na Ministrstvo za okolje in prostor je bil naslovljen predlog za spremembo zakonodaje o podelitvi brezplačne stavbne pravice v korist stanovanjskim zadrugam, ki predstavljajo alternativno obliko zagotavljanja stanovanj in so primerne tako za mlade kot za ekonomsko in socialno šibkejše posameznike. Na podlagi trenutne ureditve zadruge ne morejo pridobiti stavbne pravice na državni ali občinski nepremičnini brezplačno, kar je strošek, ki lahko vodi do upada interesa za zadružne stanovanjske projekte. Zato je bila predlagana sprememba Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih na način, da bodo imele stanovanjske zadruge možnost brezplačne pridobitve stavbne pravice na nepremičnem premoženju države ali samoupravne lokalne skupnosti.

Vir: Umanotera