Objavljen je prvi osnutek celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije

Ponedeljek, 14. Januar 2019

nepn
Cilji, politike in ukrepi Slovenije so določeni na petih področjih energetske unije: razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost.

Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z medresorsko delovno skupino pripravilo prvi osnutek celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije (NEPN). Države članice EU morajo NEPN Evropski komisiji posredovati do 31. decembra 2019.

V NEPN bodo za obdobje do leta 2030 in s pogledom do 2040 določeni cilji, politike in ukrepi Slovenije na petih področjih energetske unije, to so razogljičenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in konkurenčnost.

Prvi osnutek NEPN predstavlja izhodišče za začetek priprave NEPN, ki bo potekal v sodelovanju s konzorcijem institucij pod vodstvom Instituta Jožef Stefan, kjer bodo zagotovili široko strokovno podporo in za ta namen predhodno osvežili potrebne strokovne podlage. Po nadgradnji prvega osnutka bo v posvetovanju z javnostmi oblikovan NEPN, ki bo podlaga za regionalna posvetovanja in dialog z Evropsko komisijo v letu 2019.

V procesu priprave NEPN bo oblikovana tudi posebna več nivojska spletna platforma za obveščanje javnosti in povezovanje lokalnih oblasti, organizacij civilne družbe in poslovne skupnosti, vlagateljev in drugih deležnikov ter za spodbujanje razprave o različnih predvidenih možnostih za energetsko in podnebno politiko.

Slovenija si bo v postopku priprave NEPN prizadevala za oblikovanje čim bolj ambicioznih ciljev, politik in ukrepov, ki bodo upoštevajoč Pariški sporazum in cilje EU do leta 2030 predstavljali prispevek k doseganju ciljev na ravni EU do leta 2030 po posameznih razsežnostih energetske unije ob pošteni porazdelitvi bremen in spoštovanju nacionalnih zamejitev in posebnosti.

Osnutek Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije je na voljo na tej povezavi.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo