Koliko svetovna mesna in mlečna industrija vplivata na okolje?

Petek, 31. Avgust 2018

Emissions_impossible
V raziskavo je bilo zajetih 35 največjih podjetij mesne in mlečne industrije. (Foto: www.iatp.org)

Inštitut za kmetijstvo in trgovsko politiko (IATP) in GRAIN sta v najnovejšem poročilu z naslovom »Emissions impossible: How big meat and dairy are heating up the planet«, izdanem julija 2018, predstavila prispevek mesne in mlečne industrije k globalnemu segrevanju ozračja. V raziskavo je bilo zajetih 35 največjih podjetij mesne in mlečne industrije.

Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) je pred dobrimi desetimi leti objavila prvo celostno poročilo o antropogenih emisijah toplogrednih plinov, v katerem se je živinoreja uvrstila zelo visoko, celo pred emisije celotnega transportnega sektorja. V skladu s ciljem Pariškega sporazuma, preprečiti zvišanje svetovne temperature za  2 °C v primerjavi s predindustrijsko ravnjo, bi morali do leta 2050 skupne svetovne emisije toplogrednih plinov iz 51 giga ton zmanjšati na 13 giga ton. Če se bo proizvodnja mesa in mlečnih izdelkov v prihodnje povečevala z enako hitrostjo kot danes, bo živinoreja leta 2050 lahko predstavljala kar 80 % dovoljenih količin emisij, kar pomeni, da bodo cilji Pariškega sporazuma nedosegljivi.

Velika podjetja mesne in mlečne industrije se uspešno izogibajo javnemu nadzoru nad njihovim prispevkom k podnebnim spremembam, k čemur prispeva tudi pomanjkanje informacij o njihovi količini emisij toplogrednih plinov in slaba splošna ozaveščenost o vplivih živinoreje na okolje. Večina mesnih in mlečnih konglomeratov, ki so zajeti v poročilo, ne razpolaga s poročili o svojih emisijah toplogrednih plinov ali pa so njihovi prikazani izpusti nižji od dejanskih. Le 4 od 35 podjetij zagotavljajo popolne in verodostojne ocene svojih emisij. JBS, največji konglomerat mesne industrije na svetu, je poročal o kar 31-krat nižjih emisijah toplogrednih plinov od dejanskih izračunov. Pet največjih svetovnih podjetij mesne in mlečne industrije (JBS, Tyson, Cargill, DFA in Fonterra) prispeva približno enak delež emisij toplogrednih plinov kot Exxon Mobil, vodilno podjetje na področju fosilnih goriv, in veliko večji delež kot Shell in BP. 20 največjih podjetij mesne in mlečne industrije pa proizvede več toplogrednih plinov kot Nemčija, Kanada, Avstralija, Velika Britanija ali Francija. Večina emisij mesne in mlečne industrije izhaja iz majhnega števila držav oziroma regij, glavni onesnaževalci so tiste države in regije, ki meso, mleko in mlečne izdelke v veliki meri izvažajo, to so ZDA, Kanada, EU, Brazilija, Argentina, Avstralija in Nova Zelandija. Te države oziroma regije imajo presežek proizvodnje in porabe mesa, mleka in mlečnih izdelkov na prebivalca in predstavljajo 43 % skupnih svetovnih emisij iz živinoreje, čeprav v njih živi le 15 % svetovnega prebivalstva.

Današnje netrajnostne prakse kmetovanja bi bilo potrebno za zmanjšanje negativnih vplivov na podnebje spremeniti na način, da ustrezajo potrebam kmetov, potrošnikov in sveta. Zmanjšati bi bilo potrebno tudi proizvodnjo mesa, mleka in mlečnih izdelkov v državah, kjer je presežna proizvodnja in visoka stopnja porabe teh izdelkov, hkrati pa podpirati tudi prehod na agroekologijo.

Poročilo je na voljo na tej povezavi.

Vir: Focus