Ustanovljeno Slovensko partnerstvo za tla

Petek, 15. December 2017

Slovensko_partnerstvo_za_tlaGre za prostovoljno združenje organizacij in posameznikov Slovenije, ki želijo prispevati k trajnostnemu upravljanju in varovanju tal kot pomembnega neobnovljivega naravnega vira v Sloveniji. Zato Ministrstvo za okolje in prostor vabi k sodelovanju in posredovanju mnenj, predlogov, pobud o tem, katere vsebine bi bilo potrebno v okviru Slovenskega partnerstva za tla predstaviti ali se o njih pogovoriti. Predlogi se lahko posredujejo na gp.mop@gov.si z oznako »Slovensko partnerstvo za tla«.

Glavni poudarki prvega srečanja, ki je potekalo na Gozdarskem inštitutu Slovenije in se ga je udeležilo 64 predstavnikov inštitucij in posameznikov, so bili naslednji:

-       Tla so temeljni in neobnovljivi naravni vir, ki ga je potrebno poznati in varovati.

-       Ekosistemske storitve tal so tiste, ki jih v največjem obsegu omogočajo tla, pri čemer so izjemno pomembna kmetijska tla, ker opravljajo tudi okoljske ekosistemske storitve.

-       Tla v gozdu imajo pomembno vlogo pri zmanjševanju posledic podnebnih sprememb; prav tako je za zmanjševanje oz. omejevanje emisij TGP pomembno ravnanje z vsemi rabami tal.

-       Tla so ranljiva, ogrožajo jih številni degradacijski procesi, med katerimi sta v Sloveniji posebej pereča urbanizacija/pozidava in onesnaževanje tal. Vzpostaviti je treba trajno varovanje kmetijskih zemljišč in zagotoviti, da se ta omejen naravni vir varuje in ohranja tudi pri prostorskem načrtovanju.

-       Zagotoviti je treba sanacijo onesnaženih zemljišč, prioritetno zemljišč z občutljivo rabo tal kot so otroška igrišča, pri čemer je nujna tudi ureditev deponij za varno odlaganje onesnaženih zemljin. Standarde kakovosti tal je treba določiti glede na različne vrste rabe tal, pripraviti je treba smernice za ravnanje z rodovitnim delom tal zaradi preprečevanja poslabšanja fizikalnih in kemijskih lastnosti tal ter urediti sistem sledljivosti uporabe zemljin v prostoru.

-       Zagotoviti je treba boljši odnos do tal / prsti in dvigniti stopnjo ozaveščenosti. Izobraževanje na vseh nivojih igra pri tem odločilno vlogo. Začeti je treba z najmlajšimi v vrtcih in osnovnih šolah ter v ta namen pripraviti brošure, zgibanke oziroma aktivnosti, ki bi najmlajše čim bolj neposredno seznanjale s tlemi/prstjo.

-       Slovensko partnerstvo za tla mora imeti vpliv na politiko, opozarjati mora na nepravilnosti, predlagati boljše rešitve, še posebej pri odločitvah o posegih v prostor na lokalnem nivoju.

-       V projekt »Tradicionalni slovenski zajtrk« je treba vključiti tudi tla in izpostaviti, da se lokalna hrana pridela na lokalnih tleh.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor